Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3(582) MARZEC 2020
Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych
dr Małgorzata Gołofit-Szymczak

Transport drogowy jest w Polsce najbardziej powszechnym sposobem przemieszczania się ludzi i  przewożenia towarów. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, samochody wyposażane są w instalacje klimatyzacyjne. W miarę wydłużenia się okresu eksploatacji, samochodowe instalacje klimatyzacyjne mogą ulegać zanieczyszczeniu i stanowić źródło mikrobiologicznego skażenia powietrza wewnątrz pojazdów. Zmniejszeniu narażenia użytkowników pojazdów samochodowa instalacja klimatyzacyjna  służy właściwe użytkowanie oraz systematycznie serwisowanie klimatyzacji.Raportowanie społeczne – charakterystyka wybranych wskaźników według wytycznych Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej
dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz

Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (Corporate Social Responsibility) staje się nieodzownym elementem działalności organizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności coraz istotniejsze staje się czytelne i porównywalne raportowanie niefinansowe. Artykuł ma za zadanie przedstawić wytyczne Globalnej Inicjatywy Sprawozdawczej (Global Reporting Initiative, GRI), włączając w to opublikowane w 2018 r. wytyczne i wskaźniki dotyczące raportowania społecznego w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w ramach GRI 403.Koncepcja systemu ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającym się pojazdem
dr inż. Leszek Morzyński, dr inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski

Jednym ze skutków występowania hałasu w środowisku pracy jest maskowanie innych, użytecznych dźwięków niosących dla pracownika istotną informację na temat otoczenia, w którym się znajduje. Percepcja przez pracownika użytecznych sygnałów dźwiękowych jest dodatkowo w znaczącym zakresie pogarszana poprzez stosowanie ochronników słuchu, należących do najpowszechniejszych środków ochrony pracownika przed nadmierną ekspozycją na hałas.

Do sygnałów akustycznych mających duże znaczenie dla pracownika i jego bezpieczeństwa należą sygnały ostrzegawcze, w tym generowane przez będące w ruchu pojazdy transportu wewnątrzzakładowego. Nieprawidłowa percepcja takich sygnałów wynikająca z występowania hałasu i stosowania ochronników słuchu może zatem prowadzić do powstawania groźnych dla zdrowia i życia wypadków. W artykule omówiono możliwości ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed najechaniem przez pojazd, z uwzględnieniem różnych metod technicznych wykrywania zagrożenia najechaniem jak i przekazywania pracownikowi informacji o zagrożeniu. Przedstawiono również koncepcję rozwijanego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym systemu ostrzegania pracowników stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającym się pojazdem, wykorzystującego techniki radiowe do wykrywania zagrożenia najechaniem. Przedstawiono możliwości techniczne realizacji takiego systemu wskazując na jego zalety i wady.Materiały dydaktyczne CIOP-PIB wspierające kształcenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
dr Beata Taradejna-Nawrath

Ważnym elementem procesu dydaktycznego są materiały dydaktyczne wykorzystywane do realizacji programu kształcenia. Powinny być one opracowane tak, aby spełniały podstawowe zadania i funkcje dydaktyczne. Przede wszystkim powinny dostarczać nowej wiedzy z danej dziedziny, porządkować ją, utrwalać i angażować poznawczo. Dobrze opracowane materiały dydaktyczne pełnią funkcję motywacyjną. Rozwijają sferę emocjonalną, kształtują zainteresowania i pozytywne nastawienie do uczenia się. Drugą ważną funkcją jest funkcja informacyjna, odpowiedzialna za zaznajamianie z nowymi treściami. Dzięki niej materiały dydaktyczne wzbogacają zasób wiedzy nie tylko za pomocą tekstu, ale także innych odpowiednio dobranych treści. Trzecia funkcja – ćwiczeniowa polega na kształtowaniu nawyków i umiejętności. Ułatwia zrozumienie, zapamiętywanie i posługiwanie się wiedzą w praktyce. Odpowiada za utrwalanie i ocenę uzyskiwanych wyników.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer