Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 3 (534) MARZEC 2016
Związek warunków pracy z produktywnością stanowiska pracy
Dariusz Smoliński, Leszek Solecki

W artykule tym omówiono temat powiązań warunków pracy, a zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa jej wykonywania i produktywności pracowników. W celu wykazania istnienia tego związku opracowano opisywaną w tekście metodę, umożliwiającą badanie zależności między poziomem bhp a produktywnością na stanowisku pracy. W metodzie tej wykorzystano powszechnie dostępne narzędzia z obszaru oceny poziomu bhp na stanowisku pracy (ryzyka zawodowego) oraz efektywności wykorzystania stanowiska pracy (OEE).Identyfikacja dominujących źródeł hałasu na terenie wiertni gazu łupkowego za pomocą map rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego
Witold Mikulski, Izabela Warmiak

W ostatnich latach w Polsce prowadzi się prace poszukiwawczo-rozpoznawcze związane z pozyskiwaniem gazu z łupków. Artykuł dotyczy identyfikacji źródeł hałasu wiertni, z punktu widzenia ekspozycji na hałas pracowników pracujących na jej terenie. Jednym ze sposobów identyfikacji źródeł hałasu jest zastosowanie wyznaczonych metodą pomiarowo-obliczeniową map hałasu, wykonanych w pasmach częstotliwości.

Z map tych wynika, że silnik spalinowy napędzający prądnice do Top Drive jest na wiertniach największym źródłem hałasu w zakresie częstotliwości powyżej 500 Hz. Drugim co do wielkości emisji hałasu typem źródła są pompy płuczkowe, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz. Trzecim istotnym źródłem hałasu są sita wibracyjne, szczególnie w zakresie częstotliwości od 8 do 63 Hz oraz w paśmie 4000 Hz. Komfort użytkowania odzieży ochronnej – wyniki badań ankietowych
Grażyna Bartkowiak, Anna Dąbrowska, Agnieszka Greszta

Dzięki odzieży ochronnej, zabezpieczającej pracownika przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących na stanowiskach pracy możliwe jest wykonywanie wielu prac, również niebezpiecznych dla życia i zdrowia zawodów. Jednakże odzież ta niemal zawsze stanowi pewne obciążenie dla organizmu, głównie ze względu na swoją masę, czy rodzaj zastosowanego materiału. Przyczyna obniżonego komfortu może leżeć także w nieprawidłowej konstrukcji odzieży lub niewłaściwym dopasowaniu jej rozmiaru do wymiarów użytkownika, na skutek czego ruchy człowieka  są znacznie utrudnione.

Badania ankietowe wśród 120 pracowników stosujących  na stanowiskach pracy odzież ochronną wskazują, iż 23% zgłosiło problem złego dopasowania odzieży do sylwetki. Taka sama liczba respondentów odczuwała ucisk i niewygodę podczas wykonywania czynności zawodowych,  zaś 8% – narzekało na trudności przy zakładaniu i zdejmowaniu odzieży. Na podstawie wyników badań należy stwierdzić, że istnieje potrzeba opracowania nowych narzędzi badawczych, które pozwoliłyby na kompleksową ocenę ergonomii odzieży ochronnej.Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe
Andrzej Dąbrowski

W artykule wskazano na duże ryzyko urazów, powodowanych kontaktem z ruchomą piłą przenośnych pilarek łańcuchowych w kontekście szerokiego zastosowania tych maszyn przez profesjonalnych użytkowników i amatorów. Przedstawiono nowe wytyczne norm zharmonizowanych, które pokazują sposoby ograniczenia dostępu operatorów do ruchomej piły łańcuchowej, jak  również metody sprawdzania zgodności z tymi wytycznymi. Wybrano proste metody oceny bezpieczeństwa tych maszyn, które mogą być zastosowane przez ich potencjalnych użytkowników. Opisy zilustrowano odpowiednimi rysunkami. Zwrócono jednocześnie uwagę, że w niektórych przypadkach do oceny bezpieczeństwa niezbędne jest jednak zastosowanie bardziej złożonej i skomplikowanej aparatury pomiarowej, np. stanowiska do badania odbicia i hamulca pilarki.Dostęp do dziedzinowych zasobów informacyjnych z wykorzystaniem wyszukiwarki fasetowej
Agnieszka Młodzka-Stybel

Konieczność doskonalenia udostępniania informacji dziedzinowej z obszaru bezpieczeństwa pracy wynika zarówno ze znaczącej rozbudowy zasobów bibliotecznych w wersji elektronicznej, tak w Polsce, jak i na świecie,  jak i z obserwowanych preferencji użytkowników. A te są ewidentnie coraz bardziej ukierunkowane na wyraźne, proste oraz intuicyjne wyszukiwania informacji, z wykorzystaniem jednego okienka wyszukiwawczego. Ma być „tak, jak w Google”.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer