Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 6 (453) CZERWIEC 2009
 • Stres pourazowy w zawodzie strażaka - przegląd badań
  Zofia Mockałło, s. 2-5
 • Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy
  Maria Widerszal-Bazyl, s. 6-8
 • Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia (2) - praca tymczasowa w prawie polskim
  Barbara Krzyśków, Urszula Milewska, s. 9-11
 • Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
  Jan Rzepecki, s. 12-15
 • Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie w 2008 r.
  Krzysztof Matuszewski, s. 16-18
 • Narażenie na mangan
  Paweł Gać, Marta Waliszewska, Marcin Zawadzki, Rafał Poręba, Ryszard Andrzejak, s. 19-22
 • Stres pourazowy w zawodzie strażaka - przegląd badań
  Zofia Mockałło

  "W artykule podjęto problem syndromu stresu pourazowego (PTSD) wśród strażaków. Dokonany został przegląd literatury prezentujący występowanie, definicję, objawy i etiologię PTSD. Wyodrębniono czynniki pozasytuacyjne odpowiedzialne za rozwój tego syndromu. Znalazły się wśród nich zmienne demograficzne i społeczne, takie jak wiek, staż pracy, stan cywilny; niski poziom wsparcia społecznego w pracy i w rodzinie, napięcie w pracy, nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem, niskie poczucie własnej skuteczności, nieadaptacyjne oceny samego siebie, a także dwa typy osobowości: osobowość neurotyczna oraz osobowość typu D, na którą składa się tendencja do przeżywania negatywnych emocji przy jednoczesnym wstrzymywaniu się od ich wyrażania."


  Pojęcie ryzyka psychospołecznego w pracy
  Maria Widerszal-Bazyl

  Artykuł poświęcony jest analizie pojęcia ryzyka psychospołecznego w pracy. Warstwa psychospołeczna pracy jest dziś w coraz większym stopniu źródłem ryzyka zawodowego. Nie ma jednej, powszechnie akceptowanej definicji pojęcia ryzyka psychospołecznego: ich treść jest różna w zależności od przyjętej perspektywy. Szczególnie przydatne jest zdaniem autorki podejście związane z europejskim projektem PRIMA-EF, towarzyszy mu bowiem lista czynników, które są źródłem ryzyka, dzięki czemu można ukierunkować jego pomiar, a w konsekwencji ograniczanie.  Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia (2) - praca tymczasowa w prawie polskim
  Barbara Krzyśków, Urszula Milewska

  W drugiej części artykułu omówiono zagadnienie pracy tymczasowej jako jednej z najczęściej stosowanych nietypowych form zatrudnienia. Przedstawiono obowiązki pracownika, pracodawcy użytkownika oraz agencji pracy tymczasowej, w tym obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnione w prawie polskim.  Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe
  Jan Rzepecki

  W artykule przedstawiono obowiązujące w Polsce od 1 kwietnia 2009 r. stopy procentowe składek na społeczne ubezpieczenie wypadkowe oraz nowe zasady różnicowania składek polegające na zwiększeniu zakresu ich podwyżek i obniżek dla płatników składek. Wskazano na narzędzie umożliwiające obliczania składki w postaci kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej CIOP-PIB. Dokonano oceny funkcjonującego systemu różnicowania stopy procentowej składki oraz propozycje jego udoskonalenia.  Wypadki i choroby zawodowe w górnictwie w 2008 r.
  Krzysztof Matuszewski

  W artykule zestawiono liczbę zakładów, zatrudnienie w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, a w tym kontekście przedstawiono stan wypadkowości i chorób w górnictwie w 2008 roku. Wskazano na główne przyczyny zaistniałych wypadków śmiertelnych, ciężkich i ogółem. Na podstawie liczby zarejestrowanych chorób zawodowych przedstawiono stan higieny pracy w górnictwie w ubiegłym roku. Sformułowano wnioski dotyczące najważniejszych problemów bezpieczeństwa i zdrowia w polskim górnictwie.  Narażenie na mangan
  Paweł Gać, Marta Waliszewska, Marcin Zawadzki, Rafał Poręba, Ryszard Andrzejak

  "W związku z fizjologiczną rolą manganu, przez lata uważano, że nawet jego nadmiar nie wywołuje zmian w organizmie. Z tego powodu mangan i jego związki znalazły bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Narażenie zawodowe na mangan występuje głównie podczas wydobywania i przetwarzania rud manganu, produkcji stopów, w stalowniach, spawania i produkcji suchych ogniw. Pierwsze doniesienia o przypadkach przewlekłego zatrucia manganem opisano wprawdzie już w latach 80. XIX wieku, ale dopiero obecna sytuacja zwróciła uwagę badaczy na możliwe toksyczne oddziaływanie związków manganu na organizm. W artykule zostały przedstawione aktualne poglądy dotyczące skutków toksycznego wpływu manganu na organizm. Omówiono w szczególności wpływ manganu na układy: nerwowy, oddechowy oraz krążenia. Opisywane skutki ekspozycji na mangan powinny skłaniać do redukcji zawodowego i środowiskowego narażenia na ten metal. "


  Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer