Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 12(522) GRUDZIEŃ 2014
Pracoholizm – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie
Martyna Ostrowska, Aneta Michcik

    Współczesny człowiek żyje w pośpiechu. Praca to bardzo ważna sfera, jednakże dla niektórych sukces zawodowy stanowi najważniejszy cel życiowy. Czas wolny, odrywanie się od pracy wywołuje u nich wyrzuty sumienia. Osoby te zaniedbują inne sfery życia, tj. życie rodzinne, odpoczynek, sen. Bardzo często pierwsze sygnały alarmowe są bagatelizowane i pracownik popada w coraz większe uzależnienie od pracy.

     Pracoholizm prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, nie tylko dla osoby go doświadczającej, ale także dla rodziny i zakładu pracy. Pracoholizm to niebezpieczne zjawisko, gdyż prowadzi do wyczerpania fizycznego i psychicznego.Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
Monika Drygała-Puto, Andrzej Dąbrowski

Europejska koordynacja jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE jest strukturą, której głównym celem jest dążenie do zapewnienia wysokich i jednolitych standardów bezpieczeństwa wyrobów sprzedawanych na terenie całej Unii Europejskiej poprzez ujednolicenie i poprawę jakości działań jednostek notyfikowanych prowadzących procesy oceny zgodności maszyn. W artykule przedstawiono cele i zasady działalności Komitetu Horyzontalnego nadzorującego i koordynującego prace jednostek notyfikowanych, w szczególności uwzględniając kwestie związane z opracowywaniem i wykorzystaniem (głownie przez jednostki notyfikowane) zaleceń do stosowania (Recommendations for Use). Artykuł zawiera praktyczne przykłady rekomendacji szczegółowo odnoszących się do wymagań zasadniczych dyrektywy 2006/42/WE, m.in. w zakresie oceny maszyn zmodyfikowanych; możliwych odstępstw od zasady uwzględniania wszystkich aspektów bezpieczeństwa w ocenie typu WE, czy też oceny typu WE nowych typów maszyn nieujętych w standardowych normach typu C.Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych
Krystyna Zużewicz, Agnieszka Wolska

Światło uczestniczy nie tylko w procesie widzenia, ale także w regulacji wydzielania hormonów snu, termoregulacji, a także wpływa na poziom czujności i funkcje poznawcze. Poza ww. skutkami oddziaływania światła na organizm człowieka, istnieje również pewne zagrożenie uszkodzenia fotochemicznego  siatkówki oczu, zwłaszcza światłem z zakresu niebieskiego, które również najsilniej oddziałuje na wydzielanie melatoniny. Oświetlenie sztuczne o różnej charakterystyce widmowej może w odmienny  sposób wpływać psychofizjologię oraz zdrowie człowieka. Prowadzone są  badania mające na celu opracowanie takich rozwiązań oświetlenia pomieszczeń pracy, które sprzyjałyby utrzymaniu odpowiedniego poziomu czujności i zapobiegałyby senności pracownika zwłaszcza w  nocy czy w pomieszczeniach bez dostępu światła naturalnego. Dotychczas powszechnie stosowano oświetlenie o szerokim widmie światła białego. W nowych urządzeniach oświetleniowych próbuje się wprowadzać większy udział światła z zakresu barwy niebieskiej i zielonej, czyli  o długościach stymulujących szlak siatkówkowo-podwzgórzowy ludzi. Praktycznie chodzi o ustalenie takiego rozkładu widmowego światła, z istotnym udziałem światła  niebieskiego, które sprzyjając wykonywaniu pracy na wysokim  poziomie czujności, nie miałaby negatywnego wpływu na zdrowie.Problemy z interpretacją terminów „prace szczególnie szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne” i innych
Barbara Krzyśków

W artykule wyjaśniono znaczenie pojęć prac szczególnie szkodliwych, uciążliwych, prac szczególnie niebezpiecznych oraz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Przedstawiono różnice między nimi, jak też akty prawne, w których te pojęcia są używane i cele, dla których zostały stworzone. Nie są  to terminy bliskoznaczne, a bywają używane zamiennie, nawet przez specjalistów z dziedziny bhp, którzy oceniają stan środowiska pracy. Pojęcia te służą jednak innym celom w zakresie prewencji.Streszczenia roczników
2021 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer