Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

PROCEDURA PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW DO DRUKU W MIESIĘCZNIKU
„BEZPIECZEŃSTWO PRACY. NAUKA I PRAKTYKA” (BP)


 1. Złożenie tekstu do redakcji BP. Teksty są pozyskiwane są od autorów z Instytutu (zgodnie z planem publikacji w CIOP-PIB), od autorów spoza Instytutu, a także zamawiane przez redakcję BP, na podstawie rocznego planu wydawniczego miesięcznika.

 2. Wstępna ocena tekstu przez redakcję BP pod kątem zgodności z Wytycznymi dla autorów tekstów, opublikowanymi na stronie internetowej www.ciop.pl.

  Możliwe są trzy następujące scenariusze:
  1. Akceptacja tekstu przez redakcję BP. Wybór redaktora tematycznego. W tym wypadku proszę przejść do punktu 3.
  2. Zwrócenie tekstu do autora, np. z powodu niezgodności z Wytycznymi dla autorów tekstów, z prośbą o wprowadzenie zmian. Po wprowadzeniu poprawek przez autora i zaakceptowaniu tekstu przez redakcję BP następuje wybór redaktora tematycznego. W tym wypadku proszę przejść do punktu 3.
  3. Negatywna opinia redakcji BP. Odrzucenie tekstu (redakcja przekazuje autorowi informację o powodach odmowy). Koniec procedury.

 3. Opinia redaktora tematycznego nt. strony merytorycznej tekstu, zgodności z ogólnymi zasadami danej dziedziny nauki.

  Możliwe są trzy następujące scenariusze:
  1. Akceptacja tekstu przez redaktora tematycznego. Wybór recenzentów. W tym wypadku proszę przejść do punktu 4.
  2. Zwrócenie tekstu do autora z powodu zastrzeżeń o charakterze merytorycznym na poziomie ogólnym zgodności materiału z założeniami danej dziedziny nauki/wiedzy z prośbą o wprowadzenie zmian. Po wprowadzeniu poprawek przez autora i zaakceptowaniu tekstu przez redaktora tematycznego następuje wybór recenzentów. W tym wypadku proszę przejść do punktu 4.
  3. Negatywna opinia redaktora tematycznego. Odrzucenie tekstu (redakcja przekazuje autorowi informacje o powodach odmowy). Koniec procedury.

 4. Przekazanie tekstów dwóm wybranym recenzentom do recenzji w trybie double blind review (recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości). Maksymalny czas na wykonanie recenzji: 14 dni od daty otrzymania tekstu.
  Recenzenci będą otrzymywać teksty wraz z odpowiednimi formularzami recenzji drogą elektroniczną. Zrecenzowane teksty również będą z powrotem przekazywane do redakcji drogą elektroniczną.

 5. Po przekazaniu zrecenzowanego tekstu wraz z wypełnionym formularzem recenzji do redakcji BP możliwe są następujące scenariusze:
  1. Akceptacja tekstu przez obu recenzentów bez zastrzeżeń. Tekst trafia na Kolegium BP.
  2. Warunkowa akceptacja tekstu przez obu recenzentów wraz z sugestiami wprowadzenia poprawek. Przekazanie uwag autorom. Mediacja między autorami i recenzentami w przypadku niezgodności poglądów, przy czym autor jest zobowiązany złożyć zdanie odrębne na piśmie i uzasadnić je merytorycznie. Po uzgodnieniu dalszego postępowania, zakresu ewentualnych poprawek oraz ich wprowadzeniu tekst trafia pod obrady Kolegium BP.
  3. Rozbieżne opinie recenzentów. O dalszych losach tekstu decyduje Przewodniczący Komitetu Naukowego BP (możliwe m.in. oddanie tekstu do trzeciej recenzji).
  4. Odrzucenie tekstu przez obu recenzentów (redakcja przekazuje autorowi informację o powodach odmowy). Koniec procedury.

 6. Kolegium redakcyjne. Omówienie materiałów publicystycznych oraz zrecenzowanych tekstów merytorycznych.

 7. Opracowanie redakcyjne, techniczne i graficzne materiału. Druk numeru.

 

Uwaga! Redakcja BP współpracuje z redaktorem statystycznym. Oddanie do niego tekstu do sprawdzenia pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami podawania statystyk może nastąpić w każdym momencie przed kolegium BP. Redakcja będzie informować recenzentów, czy dany artykuł został zaopiniowany przez redaktora statystycznego. Recenzent ma prawo zasugerować taki ruch redakcji, jeżeli uważa to za konieczne, a nie zostało to jeszcze dokonane na wcześniejszych etapach pracy z tekstem.

 

 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer