Uchylenie

Uchylenie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. zmienia, a następnie uchyla dyrektywę Rady 96/82/WE, co powoduje, że Dyrektywa Seveso II przestaje obowiązywać i zastępuje ją Dyrektywa Seveso III.

 

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy