Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Procedura zmian w załącznikach została obwarowana szeregiem czynników. Po pierwsze, Komisji zostało przyznane uprawnienie do przyjęcia aktów delegowanych do 13 sierpnia 2017 r. (na pięć lat), które zostaje jednak automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż cztery miesiące przed końcem każdego okresu. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnienia nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu.

Jednakże, Parlament Europejski lub Rada mogą w dowolnym momencie odwołać przekazanie uprawnień i taka decyzja kończy przekazanie określonych uprawnień, ale nie wpływa na ważność obowiązujących już aktów delegowanych. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie.

Komisja, po przyjęciu aktu delegowanego, została zobowiązana do przekazania go zarówno Parlamentowi Europejskiemu, jak i Radzie, zaś sam akt delegowany wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.