Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

W artykule 23 znajdują się odesłania do dwóch dyrektyw: wspomnianej już dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do zapewnienia, aby każdy wnioskujący miał możliwość wystąpienia z wnioskiem zgodnie z art. 6 dyrektywy 2003/4/WE o dokonanie przeglądu działań lub zaniechań właściwego organu w związku z takim wnioskiem oraz aby w ramach odnośnych krajowych systemów prawnych członkowie zainteresowanej społeczności mieli dostęp do procedur odwoławczych wprowadzonych na mocy art. 11 dyrektywy 2011/92/UE dla przypadków podlegających art. 15 ust. 1 niniejszej dyrektywy (artykuł dotyczący konsultacji społecznych i udziału społeczności w podejmowaniu decyzji – przypis autora).