Wielkość zagrożeń

 

Wielkość zagrożeń

 

Ocena stanu przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładach niesevesowskich, zagrażających poważną awarią przemysłową

 

W latach 2009 i 2010 Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła szereg kontroli w zakładach niesevesowskich (227 obiektów) mając na celu określnie poziomu przestrzeganie przepisów bhp w zakładach wymienionych w rejestrze potencjalnych sprawców poważnych awarii przemysłowych, w których niebezpieczne substancje chemiczne występują w ilościach mniejszych niż w zakładach zwiększonego ryzyka (projekt realizowany przy współpracy CIOP-PIB). Kontrolowano zarówno instalacje eksploatowane od kilku lat, jak i instalacje użytkowane przez okres 50 letni. Większość kontrolowanych instalacji (74%) w latach 2001-2009 poddana była modernizacji. W tym samym okresie 76% kontrolowanych instalacji poddawana była poważniejszym pracom remontowym.

 

W dużej liczbie, zwłaszcza małych zakładów pracy, w ostatnich latach zaniedbano realizację obowiązków związanych z zapobieganiem awariom przemysłowym oraz zapewnieniem wymaganej gotowości do ograniczania skutków takich awarii, co znajduje swój wyraz m.in. w nieaktualnych planach postępowania w tym zakresie, braku zapewnienia świadomości załóg tych zakładów o występowaniu zagrożenia awarią przemysłową, braku odpowiedniego przygotowania pracowników do działań ratowniczych. Dużo wyższym poziomem zapobiegania powstawaniu awarii przemysłowych oraz gotowości do ograniczania i likwidacji skutków takich awarii charakteryzują się większe i nowocześniejsze (zmodernizowane) zakłady niesevesowskie [15].

 

Wyniki kontroli jednoznacznie wskazują na potrzebę zmian w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków w niekontrolowanych dotąd pod tym względem zakładach niesevesowskich. Ustalenia kontrolne wykazały m.in., że tylko w 35 zakładach (20%) wdrożono systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy lub stosowano zasadnicze elementy takiego zarządzania, które w zadowalającym stopniu uwzględniały problematykę przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że występuje wysoki odsetek nieprawidłowości dotyczących przygotowania pracowników obsługi instalacji z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi oraz załóg zakładów, w których występuje ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych do odpowiedniego postępowania w sytuacjach awaryjnych. Nieprawidłowości te najostrzej występowały w zakładach stosujących amoniak jako czynnik chłodniczy, w których brak było systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy lub stosowania chociażby niektórych elementów takiego systemu [15].