Zakłady niesevesowskie

 

Zakłady niesevesowskie

 

Autor: dr Agnieszka Gajek

 

Przepisy polskie – ustawa Prawo ochrony środowiska [1], jak i unijne – Dyrektywa Seveso II [2,3] i Dyrektywa Seveso III [4] dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków,wprowadziły podział na dwa rodzaje zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakłady stwarzające mniejsze zagrożenie zostały określone mianem zakładów o zwiększonym ryzyku – ZZR, a zakłady stwarzające większe zagrożenie – zakładami o dużym ryzyku ZDR wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zakłady te zobowiązane zostały, na mocy prawa, do wykonywania szeregu procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom. Nasuwa się pytanie, czy tylko te zakłady mogą stwarzać zagrożenie poważnymi awariami w Polsce?