Wymagania dotyczące zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych

 

Informacje ogólne:

 1. Zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze opracowuje się na podstawie scenariuszy zawartych w planach wewnętrznych, których skutki zdarzeń wykraczają poza teren zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
 2. Plany obejmują swoim zakresem teren poza zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej narażony na skutki poważnej awarii przemysłowej mogącej wystąpić w zakładzie.
 3. W planach uwzględnia się informacje zawarte w planach ratowniczych opracowanych na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w wojewódzkich planach działania systemu opracowanych na podstawie przepisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w planach zarządzania kryzysowego opracowanych na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym.
 4. Plany zewnętrzne sporządza się w postaci papierowej i elektronicznej. W planach sporządzonych w postaci papierowej dane opisowe opracowuje się w szczególności w formie schematów, zestawień i wykazów w formacie wydruku A4 lub A3. Plany w postaci elektronicznej sporządza się za pomocą systemu informatycznego zapewniającego ich udostępnianie w formacie:
  1. PDF generowanego z możliwością przeszukiwania tekstu dokumentu, umożliwiającego bez konieczności dokonywania zmian w dokumencie wydruk w formacie A4, a w przypadku map i szkiców w formatach od A4 do A0 – w jakości prezentacji niepozostawiającej wątpliwości co do treści dokumentu;
  2. GML, DGN, DWG, SHP lub DXF w przypadku danych przestrzennych.
 5. Plany można sporządzić z wykorzystaniem danych przestrzennych dostępnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.)

 

Informacje szczegółowe

Plany operacyjno-ratownicze zewnętrzne składają się z:

 

I. STRONY TYTUŁOWEJ (WZÓR z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Załącznik 11);

 

II. CZĘŚCI OPISOWEJ w formie dokumentu tekstowego, tabelarycznego, schematów, zestawień i wykazów zawierającej:

 1. Część ogólną, która obejmuje: a) charakterystykę zagrożeń pożarowych, wybuchowych i toksycznych wynikających ze stosowanych w zakładzie technologii produkcji, przetwarzania, transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych; b) wykaz scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym; c) charakterystykę scenariuszy zawartych w planie zewnętrznym, w których zamieszcza się istotne parametry określające skutki dla ludzi, środowiska i mienia oraz zasięgi ich oddziaływania z ich graficznym zobrazowaniem; d) zasady i sposoby informowania oraz ostrzegania ludności o zagrożeniach i postępowaniu na wypadek wystąpienia zagrożeń, przygotowane z uwzględnieniem planów opracowanych na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym.
 2. Część szczegółową, która obejmuje w szczególności:
  1. dla każdego scenariusza zawartego w planie zewnętrznym informacje zawierające:
   1. szczegółową charakterystykę zagrożeń z uwzględnieniem zestawienia parametrów charakteryzujących poszczególne strefy zagrożeń, dla różnych czynników zagrożeń, wynikające ze szczególnej charakterystyki zagrożeń, z uwzględnieniem potencjalnych zdarzeń o charakterze efektu domina zarówno w zakładzie, jak i poza zakładem,
   2. zestawienie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie ograniczania i usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w tym wielkość i rodzaj sił i środków poszczególnych podmiotów, z wyłączeniem sił i środków przewidzianych do realizacji zadań w tym samym czasie, ujętych w planie wewnętrznym,
   3. wykaz specjalistów do spraw ratownictwa i ekspertów do spraw zagrożeń według dziedzin ratownictwa,
   4. ustalenia z prowadzącym zakład dotyczące realizacji działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu;
  2. organizację łączności;
  3. sposób współdziałania służb, podmiotów i instytucji zaangażowanych w realizację działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej poza terenem zakładu, w tym ze służbami zakładu;
  4. sposób postępowania w przypadku przewidywania wystąpienia transgranicznych skutków poważnej awarii przemysłowej, w tym w szczególności:
   1. powiadamianie właściwych służb kraju zagrożonego transgranicznymi skutkami poważnej awarii przemysłowej o skali zagrożenia i możliwych skutkach tej awarii,
   2. współdziałanie służb ratowniczych podczas usuwania skutków tej awarii;
  5. sposób powiadamiania właściwych organów, ludzi i sąsiednich zakładów lub obiektów, niebędących zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym zarządców infrastruktury kolejowej, zarządców dróg i zarządzającego lotniskiem, o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą wykroczyć poza teren zakładu;
  6. informacje dotyczące działań podejmowanych przez właściwe organy w celu ograniczenia skutków poważnej awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska;
  7. sposób przywracania środowiska do stanu poprzedniego, w tym:
   1. sposób wykorzystania zasobów zakładu,
   2. wykaz podmiotów przewidzianych do realizacji zadań oraz zasady ich powiadamiania o zdarzeniu.
  UWAGA 1. Zasady i procedury przyjmowania ostrzeżeń, alarmowania i wzywania pomocy oraz ochrony ludności są określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i systemu powiadamiania ratunkowego i przygotowywane zgodnie z planami zarządzania kryzysowego, sporządzonymi na podstawie przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym, odpowiednio dla gminy, powiatu i województwa.

 

III. MAP wraz z legendą. Mapy zawierają w szczególności:

 1. zasięgi poszczególnych stref zagrożenia wynikające ze scenariusza zawartego w planie zewnętrznym;
 2. dane z bazy danych obiektów topograficznych (BDOT 10k), z uwzględnieniem:
  1. sieci wodnej,
  2. sieci komunikacyjnej,
  3. sieci uzbrojenia terenu,
  4. pokrycia terenu,
  5. budynków, budowli i urządzeń,
  6. kompleksów użytkowania terenu,
  7. terenów chronionych,
  8. jednostek podziału terytorialnego,
  9. innych obiektów;
 3. dane z bazy danych obiektów ogólnogeograficznych (BDOO), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej;
 4. informacje o ludności i demografii na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego lub na podstawie danych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej;
 5. dane Państwowej Straży Pożarnej niezbędne do planowania działań ratowniczych i innych zadań w zakresie usuwania skutków poważnej awarii przemysłowej, w szczególności:
  1. dane o jednostkach ochrony przeciwpożarowej,
  2. dane dotyczące służb i podmiotów współdziałających z Państwową Strażą Pożarną,
  3. dane dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę,
  4. punkty przyjęcia sił i środków podmiotów ratowniczych oraz podmiotów współdziałających z Państwową Strażą Pożarną, dysponowanych do działań spoza powiatu lub województwa.