Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy
 
Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy

Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, a w razie zagrożenia awarią przemysłową lub jej wystąpienia – do niezwłocznego przystąpienia do jego realizacji, dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, z uwzględnieniem transgranicznych skutków awarii przemysłowych oraz pokrycia kosztów opracowania i zmiany zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

W ustawie Prawo ochrony środowiska zmienionej ustawą z 2015 r. zostały w art. 261  ustalone terminy:

Art. 261.2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do przedłożenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego w następujących terminach:

 

1) co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części;

2) 2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku.

 

2a. Prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w następujących terminach:

 

1) co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części;

2) 2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku.

 

Prowadzący zakład o dużym ryzyku został także obowiązany do przeprowadzania analizy i przećwiczenia realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego co najmniej raz na 3 lata. Ma to na celu jego aktualizację i dokonanie uzasadnionych zmian związanych ze zmianami wprowadzonymi w instalacji, w sposobie funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, stanem wiedzy dotyczącej zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków awarii przemysłowej, a także postępem naukowo-techniczny. Po przeprowadzonej analizie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i o wynikach tej analizy prowadzący zakład o dużym ryzyku niezwłocznie zawiadamia komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Szczegółowe wymagania dotyczące planów operacyjno-ratowniczych zostały ujęte w Rozporządzaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze – opublikowane w Dzienniku Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/821.