Transgraniczne skutki awarii i współpraca międzynarodowa
 
Transgraniczne skutki awarii i współpraca międzynarodowa

Organom państwowym odpowiedzialnym za ochronę środowiska przypisano także wiodącą rolę w odniesieniu do zagadnień związanych z transgranicznymi skutkami awarii przemysłowych. Dodatkowo potwierdza to, że naczelną funkcję nadzoru państwowego w odniesieniu do poważnych awarii spełnia minister środowiska oraz struktury IOŚ.

 

Art. 271b.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do realizacji zadań ministra właściwego do spraw środowiska w sprawach przeciwdziałania poważnym awariom, transgranicznym skutkom awarii przemysłowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych.

 

Zanim jeszcze dojdzie do poważnej awarii ze skutkami transgranicznymi, na podstawie informacji zawartych w dokumentach – procedurach systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przekazuje Ministrowi Środowiska informacje o możliwości wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami transgranicznymi, w tym raport o bezpieczeństwie oraz plany operacyjno-ratownicze wewnętrzne i zewnętrzne. W przypadku stwierdzenia, że zakład nie stwarza zagrożenia wystąpieniem takiego zdarzenia komendant wojewódzki PSP również jest zobligowany do przekazania takiej informacji ministrowi, jednakże w ustawie zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska w 2015 r., czyni to za pośrednictwem Komendanta Głównego PSP.

 

Art. 270

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji otrzymanych od

prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że możliwe skutki awarii przemysłowej mogą mieć zasięg transgraniczny, niezwłocznie przekaże ministrowi właściwemu do spraw środowiska, za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, istotne dla sprawy informacje, a w szczególności raport o bezpieczeństwie oraz wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

1a. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, który na podstawie informacji otrzymanych od prowadzącego zakład o dużym ryzyku stwierdzi, że zakład nie powoduje ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej o zasięgu transgranicznym, niezwłocznie zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw środowiska, za pośrednictwem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Minister Środowiska został zobowiązany, na mocy artykułu 270, do przekazania uzyskanych od komendanta wojewódzkiego PSP informacji państwu, którego terytorium mogłoby zostać objęte skutkami poważnej awarii, która miałaby miejsce na terenie państwa polskiego.

 

Art. 270

2. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego terytorium mogą wystąpić skutki awarii przemysłowej, o lokalizacji zakładu o dużym ryzyku. Do zawiadomienia dołącza się informację dotyczącą raportu o bezpieczeństwie oraz zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy w części dotyczącej zagrożeń transgranicznych.

2a. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 1a, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe państwo oraz przekazuje informację o braku obowiązku sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami transgranicznymi do zawiadomienia państwa, którego terytorium mogą objąć skutki awarii w Polsce został na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska delegowany Minister Środowiska.

 

Art. 270

3. Minister właściwy do spraw środowiska, po uzyskaniu informacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o wystąpieniu awarii przemysłowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zawiadamia państwo, na którego terytorium mogą wystąpić skutki tej awarii, i przekazuje wszystkie istotne dla sprawy informacje.

 

W przypadku, gdyby awaria miała miejsce na terytorium państwa sąsiadującego, a skutki jej objęłyby terytorium Polski, Minister Środowiska został zobowiązany na mocy artykułu 271 do przekazania uzyskanych informacji komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, który podejmuje odpowiednie działania.

 

Art. 271

1. Minister właściwy do spraw środowiska po uzyskaniu informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której skutki mogą oddziaływać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie zawiadamia o tym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, w sytuacji określonej w ust. 1, niezwłocznie podejmuje akcję ratowniczą.

3. Na potrzeby wystąpienia z roszczeniem wobec podmiotów odpowiedzialnych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, po zakończeniu akcji ratowniczej, dokona szacunku strat powstałych wskutek transgranicznego oddziaływania awarii przemysłowej na środowisko oraz kosztów akcji ratunkowej.