Procedury związane z wprowadzaniem zmian w zakładach kategorii ZDR oraz ZZR
 
Procedury związane z wprowadzaniem zmian
w zakładach kategorii ZDR oraz ZZR


Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Seveso II (art. 10) „Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego”, w przypadku modyfikacji instalacji, zakładu, urządzenia magazynowego lub procesu oraz zmiany rodzaju bądź ilości substancji niebezpiecznych, które mogą mieć istotny wpływ na zagrożenie poważnymi awariami, operator powinien:
  • dokonać przeglądu, a w razie konieczności korygować politykę zapobiegania poważnym awariom, systemy zarządzania oraz procedury wymienione w artykułach 7 i 9,
  • dokonać przeglądu, a w razie konieczności weryfikować raport o bezpieczeństwie oraz poinformować kompetentne władze wymienione w artykule 16 o szczegółach takiej weryfikacji, zanim podejmie wykonanie takich modyfikacji.
Artykuł 11 Dyrektywy Seveso III utrzymuje postanowienia zawarte w Dyrektywie Seveso II w odniesieniu do zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia, że prowadzący zakład będzie aktualizował dokumenty dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Dokonuje jednak pewnych rozszerzeń m.in. o aktualizację dokumentacji, która jest teraz konieczna także w związku ze zmianami charakteru lub postaci fizycznej substancji, a nie tylko, jak to było do tej pory, przy wzroście lub zmniejszeniu ilości substancji. Takiej aktualizacji należy również dokonać w przypadku, gdy zmiany odnoszące się do substancji mogą mieć odzwierciedlenie w zwiększeniu lub zmniejszeniu zagrożenia poważną awarią, bądź mają wpływ na zmianę klasyfikacji zakładu – z zakładu o dużym ryzyku na zakład o zwiększonym ryzyku oraz z zakładu o zwiększonym ryzyku na zakład o dużym ryzyku. W porównaniu z zapisami Dyrektywy Seveso II, w Dyrektywie Seveso III należy aktualizować wszystkie dokumenty systemu przeciwdziałania poważnym awariom: Zgłoszenie, Politykę zapobiegania poważnym awariom, System zarządzania bezpieczeństwem oraz Raport o bezpieczeństwie (dokument Zgłoszenia został dodany do listy dokumentów, które należy aktualizować).
 
Ustawa zmieniająca w 2015 r. ustawę Prawo ochrony środowiska z jednej strony doprecyzowuje zagadnienia związane z przeprowadzaniem zmian zarówno w zakładach o zwiększonym, jak i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, z drugiej strony rozszerza je zgodnie z zapisami zawartymi w Dyrektywie Seveso III. Art. 257. dotyczy wprowadzania zmian w zakładach o dużym ryzyku, zaś art. 258 w zwiększonym ryzyku. Kolorem niebieskim zostały zaznaczone zmiany wprowadzone ustawą zmieniającą z 2015 r.
 
Art. 257. 1. Prowadzący zakład o dużym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, w tym w magazynie, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową lub zaliczenie zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, programu zapobiegania awariom, systemu zarządzania bezpieczeństwem, raportu o bezpieczeństwie oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego i wprowadzenia w nich, w razie potrzeby, zmian.
 
2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład o dużym ryzyku, z uwzględnieniem art. 255 ust. 2, jest obowiązany do przedłożenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej zmienionych: zgłoszenia, programu zapobiegania awariom, raportu o bezpieczeństwie oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.
 
3. Prowadzący zakład o dużym ryzyku przekazuje również zmienione: zgłoszenie, program zapobiegania awariom i raport o bezpieczeństwie, o których mowa w ust. 2, do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
 
Art. 258. 1. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, przed dokonaniem zmian w zakładzie, instalacji, w tym w magazynie, procesie przemysłowym lub zmian rodzaju, właściwości lub ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową lub zaliczenie zakładu do zakładu o dużym ryzyku, jest obowiązany do przeprowadzenia analizy zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, programu zapobiegania awariom oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i wprowadzenia w nich, w razie potrzeby, zmian.
 
2. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 1, prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem art. 255 ust. 1, jest obowiązany do przedłożenia komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej zmienionych: zgłoszenia oraz programu zapobiegania awariom.
 
3. Prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku przekazuje również zmienione: zgłoszenie i program zapobiegania awariom, o których mowa w ust. 2, do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.