Raport o bezpieczeństwie
 

Cele raportu o bezpieczeństwie

Zgodnie z art. 253 ustawy – Prawo ochrony środowiska (POŚ) Raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że:


  • prowadzący ZDR jest przygotowany do stosowania PZA i do zwalczania awarii przemysłowych;
  • zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpieczeństwa;
  • zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i podjęto środki konieczne zapobieżenia im;
  • rozwiązania projektowe instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, jej wykonanie oraz funkcjonowanie zapewniają bezpieczeństwo;
  • został opracowany wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego,
  • zawarto w nim niezbędne informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzący zakład kategorii ZDR jest obowiązany (art. 254 POŚ) do przedłożenia raportu o bezpieczeństwie właściwemu komendantowi wojewódzkiemu PSP i WIOŚ:

  • co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części, albo
  • 2 lat od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o dużym ryzyku.

W odniesieniu do zakładów istniejących obowiązujący termin to 1 czerwca 2016 r.

 

Zgodnie z art. 254 ust. 2. Prowadzący zakład o dużym ryzyku wnosi opłatę za zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie i opłatę za zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 i 1358).


Raport o bezpieczeństwie, oraz jego zmiany zatwierdzane są w drodze decyzji przez komendanta wojewódzkiego PSP, po uzyskaniu opinii WIOŚ. Również wszelkie przewidziane przepisami zmiany RoB podlegają identycznej procedurze zatwierdzenia.

Szczegółowe wymagania dotyczące raportów o bezpieczeństwie, obowiązujące w Polsce, zawiera rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku – opublikowane w Dzienniku Ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/287.

 

W odniesieniu do analizy raportu i wprowadzania w nim uzasadnionych zmian, prowadzący zakład o dużym ryzyku, został zobowiązany do wykonywania tych czynności co najmniej raz na 5 lat, zgodnie z art. 256. Modyfikacja raportu jest możliwa jeżeli:

1) potrzebę zmiany uzasadniają względy bezpieczeństwa wynikające ze zmiany stanu faktycznego, postępu naukowo-technicznego lub analizy zaistniałych awarii przemysłowych, z uwzględnieniem awarii przemysłowych, które wystąpiły w danym zakładzie, oraz, jeżeli jest to zasadne, zdarzeń mogących prowadzić do awarii przemysłowej;

2) wynika to z analizy realizacji lub przećwiczenia wewnętrznego lub zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

Natomiast, w przypadku, gdy prowadzący zakład o dużym ryzyku nie dokonuje ww. zmian, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w drodze decyzji, wzywa do zmiany raportu, wyznaczając termin dokonania zmian oraz przedłożenia zmienionego raportu lub jego zmienionej części.