Termin dokonania zgłoszenia

Termin dokonania  zgłoszenia

Termin dokonania zgłoszenia zakładu nowego:

  • co najmniej na 30 dni przed dniem uruchomienia zakładu nowego lub jego części (art. 250 ust. 4 pkt. 1);

Termin dokonania zgłoszenia zakładu innego:

  • w terminie roku od dnia zaliczenia zakładu innego do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku (art. 250 ust. 4 pkt. 2);

Termin dokonania zakładu istniejącego:

  • w terminie do 1 czerwca 2015 r. (art. 6.ust. 2).

Każdą istotną zmianę ilości lub rodzaju substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej, zmianę technologii lub profilu produkcji oraz zmianę, która mogłaby mieć poważne skutki związane z ryzykiem awarii, w stosunku do danych zawartych w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, zgłasza się właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej w terminie co najmniej 30 dni przed dniem jej wprowadzenia. (Art. 250 ust. 5)


Prowadzący zakład jest obowiązany zgłosić właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej termin przewidywanego zakończenia eksploatacji instalacji lub zamknięcia zakładu co najmniej 30 dni przed dniem jego zamknięcia. (Art. 250 ust. 8)


Termin przewidywanej zmiany oznaczenia prowadzącego zakład lub kierującego zakładem, prowadzący zakład jest obowiązany zgłosić właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej co najmniej 30 dni przed dniem jej wprowadzenia. (Art. 250 ust. 8a)