Akty prawne

 

Aktualny stan prawny
(grudzień 2012 r.)

 

Dyrektywa Seveso III w języku polskim

 

Preambuła do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE
  Załącznik I. Substancje niebezpieczne
  Załącznik II Minimalny zakres danych i informacji, które należy uwzględnić w raporcie o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 10
  Załącznik III Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 5 i w art. 10, dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i organizacji zakładu, mające na celu zapobieganie poważnym awariom
  Załącznik IV Dane i informacje, które należy uwzględnić w planach operacyjno-ratowniczych, o których mowa w art. 12
  Załącznik V Informacje przekazywane społeczności zgodnie z art. 14 ust. 1 i art. 14 ust. 2 lit. a)
  Załącznik VI Kryteria zgłaszania Komisji poważnej awarii zgodnie z art. 18 ust. 1
  Załącznik VII TABELA KORELACJI

 

 

Dyrektywa Seveso III w języku angielskim

 

Preamble to Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC
Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances, amending and subsequently repealing Council Directive 96/82/EC
  ANNEX I DANGEROUS SUBSTANCES
  ANNEX II Minimum data and information to be considered in the safety report referred to in Article 10
  ANNEX III Information referred to in Article 8(5) and Article 10 on the safety management system and the organisation of the establishment with a view to the prevention of major accidents
  ANNEX IV Data and information to be included in the emergency plans referred to in Article 12
  ANNEX V Items of information to the public as provided for in Article 14(1) and in point (a) of Article 14(2)
  ANNEX VI Criteria for the notification of a major accident to the Commission as provided for in Article 18(1)
  ANNEX VII CORRELATION TABLE

 

 

Decyzja Komisji 98/433/WE w sprawie jednolitych kryteriów zwolnienia z wymogów zgodnie z artykułem 9 dyrektywy Rady 96/82/WE
Decyzja Rady 98/685/WE dotycząca zawarcia konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych

 

 

Dyrektywa Seveso II w języku polskim

 

Preambuła do dyrektywy Rady 96/82/WE dotyczącej zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE zmieniającej dyrektywę Rady 96/82/WE: Preambuła oraz postanowienia dyrektywy
Dyrektywa Rady 96/82/WE dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych. Tekst jednolity Dyrektywy Seveso II
  Załącznik I. Zastosowanie dyrektywy
  Załącznik II. Minimalny zakres danych i informacji, które mają być zawarte w raporcie o bezpieczeństwie, opisanym w artykule 9
  Załącznik III. Zasady odnoszące się do artykułu 7. oraz informacje odnoszące się do artykułu 9, dotyczące systemu zarządzania i organizacji zakładu z punktu widzenia zapobiegania poważnym awariom
  Załącznik IV. Dane i informacje, które powinny być zawarte w planach awaryjnych [operacyjno-ratowniczych]
  Załącznik V. Informacje, jakie powinny być przekazane społeczeństwu
  Załącznik VI. Kryteria powiadamiania Komisji o awarii, zgodnie z artykułem 15(1)