Bibliografia

Bibliografia


 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1434
 2. Komisja Europejska. Sprawozdanie komisji. Sprawozdanie dotyczące stosowania w państwach członkowskich dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi za okres 2009-2011. http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/reports/2009_11/
  1_PL_ACT_part1_v2.pdf
 3. Member States country reports on the implementation of Seveso II. http://ec.europa.eu/environment/seveso/implementation.htm
 4. Dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. [Dyrektywa Seveso II]. Dz. Urz. WEL 10 z 14.01.1997 s. 1-68. Polskie Wyd. Specjalne: rozdz. 05, t. 02, s. 410-430,tekst jedn.: http://www.ciop.pl/...
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. Dz. Urz.WE L 345 z 31.12.2003, s. 97-105. Polskie Wyd. Specjalne: rozdz. 05, t. 04, s. 398-406
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE. [Dyrektywa Seveso III]. Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, s. 1-37
 7. Decyzja Wykonawcza Komisji 2014/896/UE z dnia 10 grudnia 2014 r. ustanawiająca format przekazywania informacji od państw członkowskich na temat wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Dz. Urz.WE L 355 z 12.12.2014 s. 55 - 58
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dz.U. poz. 1479
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dz.U. z 2003 r. nr 5, poz. 58
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dz.U. poz. 799