WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Rekomendowane metody

 

NAJNOWSZE OPUBLIKOWANE METODY W PiMOŚP

 

22.01.2021

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2020, Numer 4 (106)
Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Spaliny emitowane z silników Diesla, mierzone jako węgiel elementarny. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Joanna Kowalska

 

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2020, Numer 3 (105)
Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Chinolina Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej Joanna Kowalska

Fenylohydrazyna Metoda oznaczania na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej Marek Zieliński, Marzena Bonczarowska, Ewa Twardowska

Tlenek wapnia Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Jolanta Surgiewicz

 

31.07.2020

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2020, Numer 2 (104)
Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

5-Fluorouracyl – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki

Izocyjanian cykloheksylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska

Izocyjanian 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska

 

20.05.2020

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2020, Numer 1 (103)
Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

 

2-Nitroanizol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Propan-2-ol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

 

20.11.2019

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2019, Numer 3 (101)

Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy


2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioksyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas  Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Małgorzata Kucharska

 

24.07.2019

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2019, nr 2 (100)

Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Dichlorek cynku. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  Jolanta Surgiewicz
3,3’-Dimetoksybenzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  Joanna Kowalska, Anna Jeżewska
Ftalan dimetylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  Agnieszka Woźnica

 

04.04.2019

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2019, nr 1 (99)

Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

But-2-enal. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica
Chlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica
Etylenodiamina. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną - Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Marzena Bonczarowska
Heksachlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  - Joanna Kowalska
Hydrazyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Marzena Bonczarowska, Patryk Piątek, Sławomir Brzeźnicki
Pentachlorofenol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska
Pentan-1-ol i pozostałe izomery pentanolu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID - Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Małgorzata Kucharska

 

21.01.2019

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2018, nr 4 (98)

Srebro – związki rozpuszczalne. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Jolanta Surgiewicz

 

25.10.2018

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2018, nr 3(97)

Fenoloftaleina – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Marzena Bonczarowska, Karolina Mikołajewska, Sławomir Brzeźnicki
Związki chromu(VI) – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem  chromatografii jonowej - Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak

 

25.07.2018

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2018, nr 2(96)

Metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

 

Chloroeten. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Małgorzata Kucharska
Chlorowodorek doksorubicyny. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak
1,2-Dichloroetan. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Agnieszka Woźnica
Docetaksel. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak
Etopozyd – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Marzena Bonczarowska, Karolina Mikołajewska, Sławomir Brzeźnicki

 

16.04.2018

W numerze 1 (95) 2018 PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY opublikowano następujące metody oznaczania czynników szkodliwych w środowisku pracy

Buta-1,3-dien. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy – Joanna Kowalska

Nitrobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy –  Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

2-Toliloamina. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy – Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

 

01.02.2018

W numerze 4 (94) 2017 PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY opublikowano metodę oznaczania Itru i jego związków.

Itr i jego związki Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy JOLANTA SURGIEWICZ, s. 143-153

 

Ponadto w numerze 4 (94) opracowano dokumentacje proponowanych dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla następujących związków:

But-2-enal – mieszanina izomerów – E-but-2-enal i Z-but-2-enal - ANNA KILANOWICZ, ANDRZEJ SAPOTA, ADAM DARAGÓ

Heksafluoropropen -ANNA ŚWIDWIŃSKA-GAJEWSKA, SŁAWOMIR CZERCZAK

N Hydroksymocznik – frakcja wdychalna - MAŁGORZATA KUPCZEWSKA-DOBECKA

Mocznik – frakcja wdychalna - KATARZYNA KONIECZKO, JOLANTA SKOWROŃ

Ogniotrwałe włókna ceramiczne – frakcja respirabilna - ANNA KILANOWICZ, ANDRZEJ SAPOTA, ADAM DARAGÓ

 

 


Pełne teksty metod dostępne są na stronie czasopisma PiMOŚP.