Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI MECHANICZNE

 

ARTYKUŁY - UREGULOWANIA PRAWNE

 

 

Kategoryzacja środków ochrony indywidualnej na podstawie dyrektywy 89/686/EWG – na przykładzie rękawic i obuwia
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2015 str. 26-29

mgr inż. Agnieszka Stefko Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Prawidłowe zaklasyfikowanie środków ochrony indywidualnej do jednej z trzech kategorii skutkuje wyborem odpowiedniej procedury postępowania podczas oceny zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia zawartymi w dyrektywie 89/686/EWG przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na rynek UE. Punktem wyjścia do kategoryzacji środków jest ich przeznaczenie, a tym samym zakres właściwości ochronnych, określony przez producenta. Podstawowym dokumentem, który zawiera informacje na temat kategoryzacji środków ochrony indywidualnej jest wspomniana dyrektywa. Komisja Europejska opracowuje również dokumenty będące wytycznymi do kategoryzacji, które zawierają przykłady kategorii różnych grup środków ochrony indywidualnej, ułatwiając producentom prawidłowy proces klasyfikacji. W artykule zostały omówione zasady kategoryzacji środków ochrony indywidualnej na przykładzie rękawic i obuwia, wskazano źródła informacji na temat kategoryzacji oraz podano przykłady rękawic i obuwia zaliczanych do każdej z trzech kategorii środków ochrony indywidualnej.Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2015 str. 24-27

dr inż. Andrzej Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono nowe wytyczne zawarte w normach norm zharmonizowanych, dotyczące stosowania ergonomicznych rozwiązań w przenośnych pilarkach łańcuchowych. Prawidłowość wprowadzania tych rozwiązań jest sprawdzana przy zastosowaniu prostych metod badawczych i wyposażenia. Dlatego metody te mogą być stosowane zarówno przez producentów, importerów, pracodawców i służby bhp, jak i poszczególnych użytkowników kupujących pilarki w sklepie dla swoich potrzeb. Wskazano na efekty nowych rozwiązań, np. bezpieczne i komfortowe trzymanie maszyn za uchwyty (przedni i tylny), zachowanie możliwości swobodnego operowania elementami sterowniczymi oraz uniemożliwienie niezamierzonego uruchomienia maszyny lub zainicjowania niebezpiecznego ruchu piły łańcuchowej.Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2010 str. 8-13

Mgr Inż. Józef Gierasimiuk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wskazania, m.in. dla producentów maszyn, dotyczące zapewniania zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami nowej dyrektywy maszynowej i ich właściwego dokumentowania. Informacje te są adresowane również do importerów, dystrybutorów oraz użytkowników maszyn, którzy powinni wiedzieć, jakie dokumenty i informacje (na maszynie i w dokumentach towarzyszących) świadczą o tym, że spełnia ona obowiązujące przepisy.


Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2007 str. 12-15

Mgr Inż. Józef Gierasimiuk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono podstawowe, istotne zwłaszcza dla producentów maszyn, zmiany jakie wprowadziła nowa dyrektywa 2006/42/WE w stosunku do dyrektywy maszynowej 98/37/WE, w tym m.in. terminy wprowadzenia w życie dyrektywy 2006/42/WE rozszerzony zakres jej zastosowania, związki między nową dyrektywą maszynową a dyrektywą Rady 89/655/EWG, zmiany procedur oceny zgodności, ważniejsze zmiany i uzupełnienia wymagań zasadniczych oraz ważniejsze zmiany i uzupełnienia dotyczące załączników.


Nowelizacja dyrektywy maszynowej 98/37/WE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2005 str. 6-9

Mgr Inż. Jerzy Zawadzki Ministerstwo Gospodarki I Pracy

W artykule przedstawiono stan prac oraz omówiono projekt nowelizacji dyrektywy maszynowej zaakceptowany przez Radę ds. Konkurencyjności w dniu 24 września 2004 r.


Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami w świetle przepisów wprowadzających dyrektywy UE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2004 str. 9-11

Dr Inż. Marek Dźwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Wyniki analiz wypadków, które miały miejsce przy obsłudze maszyn wykazały, że jedną z najistotniejszych ich przyczyn jest niewłaściwe funkcjonowanie systemu sterowania. Systemy sterowania zapobiegające wypadkom mogą być implementowane zarówno przez producenta maszyny, jak i przez jej użytkownika. Wymagania dotyczące ich odporności na defekty są zawarte w dyrektywach 97/37/EC i 89/655/EWG, a uszczegółowione w dokumentach normalizacyjnych PN EN 954-1:2001, ISO/DIS 138491-1:2004 i IEC/FDIS 62061:2004. Posługiwanie się tymi dokumentami stanowi problem, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też istotne znaczenie ma wzmacnianie współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi, Normalizacyjnymi Komitetami Technicznymi i przemysłem w zakresie tworzenia narzędzi do wdrażania zasad bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania.


Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2003 str. 8-9

Mgr. Inż. Stanisław Kowalewski, Mgr. Inż. Mariusz Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono europejską koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w pracy. Porównano minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, określone przez dyrektywy społeczne 89/655/EWG, 95/63/WE i 2001/45/WE, z obowiązującymi w Polsce. Przedstawiono proces wdrażania dyrektyw i jego konsekwencje dla pracodawców w Polsce.


Bilans wdrożenia dyrektywy 89/655/EWG dotyczącej użytkowania maszyn i innych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2002 str. 24-29

Marie-Noëlle Rouxel Ministerstwo Spraw Socjalnych ,Pracy I Solidarności Dyrekcja Stosunków Pracy Francja