Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Inne moduły oceny zgodności środków ochrony indywidualnej

 

Inne moduły oceny zgodności środków ochrony indywidualnej

 

mgr inż. Agnieszka Stefko

 

Procedury oceny zgodności według modułu B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 [1] są stosowane w odniesieniu do środków ochrony indywidualnej zaliczanych do kategorii II i III, a w przypadku środków należących do kategorii III dodatkowo stosuje się procedurę według modułu C2 lub D. We wszystkich wymienionych procedurach oceny zgodności uczestniczy jednostka notyfikowana, która jako strona trzecia potwierdza zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami rozporządzenia oraz w przypadku procedur dotyczących nadzoru nad produkowanymi środkami ochrony indywidualnej – zgodność z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE.

Jednak w odniesieniu do środków chroniących przed zagrożeniami zaliczanymi do kategorii I nie stosuje się żadnej z wyżej wymienionych procedur oceny zgodności. W tym przypadku producent jest zobowiązany do stosowania oceny zgodności według modułu A (wewnętrzna kontrola produkcji).

Działania realizowane przez producenta w module A polegają na sporządzeniu dokumentacji technicznej wyrobu zgodnej z załącznikiem III rozporządzenia [1] oraz zapewnieniu takich warunków procesu wytwarzania środków i monitorowania tego procesu, aby zagwarantować zgodność produkowanych środków ochrony indywidualnej z dokumentacją techniczną i odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia według rozporządzenia.

Do obowiązków producenta należy również umieszczanie oznakowania CE na każdym egzemplarzu wyrobu, który spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania oraz sporządzenie i przechowywanie deklaracji zgodności UE. Producent jest zobowiązany do przechowywania deklaracji zgodności przez okres 10 lat po wprowadzeniu środka ochrony indywidualnej do obrotu [1].

W deklaracji zgodności producent deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyrób spełnia mające zastosowanie wymagania Rozporządzenia (UE) nr 2016/425.

Z kolei w przypadku środków ochrony indywidualnej kategorii II, poza procedurą oceny zgodności według modułu B (realizowaną przez jednostkę notyfikowaną) w rozporządzeniu określono również dla producenta obowiązek realizacji oceny zgodności według modułu C.

 

W ramach modułu C producent podejmuje działania w celu zapewnienia, aby proces wytwarzania środków ochrony indywidualnej i jego monitorowanie gwarantował zgodność wytworzonych wyrobów z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami  rozporządzenia. Producent umieszcza oznakowanie CE na każdym egzemplarzu środka ochrony indywidualnej zgodnym z typem opisanym w certyfikacie i z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Podobnie jak w module A, producent sporządza deklarację zgodności UE i przechowuje ją przez okres 10 lat po wprowadzeniu wyrobu do obrotu. W procedurach oceny zgodności według modułu A i modułu C nie uczestniczy jednostka notyfikowana.

Zarówno w procedurze oceny zgodności według modułu A, jak i według modułu C, producent może upoważnić do pewnych działań swojego przedstawiciela. Obowiązki powierzone upoważnionemu przedstawicielowi na wyłączną odpowiedzialność producenta powinny być przez niego udokumentowane. Producent nie może powierzyć upoważnionemu przedstawicielowi wytwarzania środków ochrony indywidualnej oraz opracowania dokumentacji technicznej.

 

Literatura:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca  2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Dz. U. UE L 81/51 z 31.03.2016 r.

 

 

Opracowano na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, sfinansowanego w latach 2017-2019 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy