Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Panek Sp. z o.o.

 

 

Adres siedziby:

ul. Gałaja 26, 16-400 Suwałki


Adres do korespondencji: ul. Gałaja 26, 16-400 Suwałki
tel. 087-565 80 43, kom. 604 483 309, fax 087 565 80 44
biuro@panekbhp.pl, www.panekbhp.pl

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Wykonywanie zadań służby bhp i p. poż w zakładach pracy, w tym:
  • opracowywanie procedur i instrukcji bhp i p. poż.
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p. poż. oraz prawa pracy;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy i analiz stanu bhp, skutkujących propozycjami działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia lub zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, w tym doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacji zagadnień z zakresu ergonomii;
  • opracowywanie opinii technicznych i wyjaśnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy  na potrzeby organów nadzoru nad warunkami pracy;
  • wykonywanie obowiązków w zakresie  ochrony przeciwpożarowej, w tym wdrażanie procedur postępowania na wypadek awarii, pożaru i ewakuacji pracowników,
  • sprawdzanie kompletności oraz gotowości sprzętu i urządzeń p.poż, prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony p.poż.
  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji powypadkowej – wypadki przy pracy: śmiertelne, ciężkie,  zbiorowe i inne, wypadki w drodze do/z pracy. Opinie wykonywane przez biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach;
  • Sporządzanie innej dokumentacji na potrzeby Klienta.
 2. Wykonywanie akredytowanych badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy: hałasu słyszalnego, drgań ogólnych i miejscowych, pyłów przemysłowych, czynników chemicznych, wolnej krystalicznej krzemionki, mikroklimatu, oświetlenia, wydatku energetycznego. Laboratorium Badań Środowiska Panek Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AB 1153.

 3. Usługi eksperckie, doradztwo, konsultacje:
  • Audity bezpieczeństwa maszyn i instalacji w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych
  • Audity zgodności z wymaganiami prawnymi zgodnie z normami systemów zarządzania bezpieczeństwem.
  • Opracowywanie dokumentacji maszyn i instalacji nowych i używanych w tym instrukcji eksploatacji
  • Audity oceny zgodności zakładu lub wydzielonego obszaru pod względem spełnienia wymagań prawnych. Audit obejmuje:
   - przegląd dokumentacji,
   - przegląd procesów pracy i stanowisk,
   - przegląd prac niebezpiecznych w tym prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia
   - przegląd wyposażenia i budynków pracy,
   - przegląd środków ograniczających lub eliminujących  ryzyko pracowników,
   - odpowiedzialność kierownictwa w kwestii związanej z poprawą i doskonaleniem obszaru bhp,
   - szkolenia, w tym szkolenie poddostawców.
  • Audity instalacji nowych maszyn na zgodność z przepisami prawa polskiego prze ich pierwszym uruchomieniem.
  • Dostosowanie techniczne maszyn do wymagań prawnych w zakresie bhp.
  • Audity budowlane – ocena bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.
  • Analiza ryzyka zawodowego.
  • Ocena ergonomiczna stanowisk pracy.
  • Audity  z zakresu ochrony p.poż.
  • Ekspertyzy, opiniowanie i sporządzanie dokumentacji bhp, w tym dokumentacji wypadkowej.
  • Nadzór bhp w zakładach pracy, w tym nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym.
  • Organizacja prac eksploatacyjnych, w tym w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia.
  • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji w dziedzinie bhp oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Doradztwo i konsultacje w zakresie prawa pracy, przepisów i zasad bhp.
  • Zaangażowanie we wsparcie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – zaświadczenie przynależności do Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych.
 4. Usługi szkoleniowe:
  4.1. Szkolenia okresowe bhp:
  • pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych,
  • pracowników służby bhp,
  • kadry kierowniczej,
  • pracodawców, w tym pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
  4.2 Inne szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
  • Szkolenie pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji;
  • Procedury postępowania w razie awarii (pożaru, wypadku itp.),
  • Prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  w tym zasady komunikacji oraz metodyka szkoleń
  • Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • Minimalne wymagania bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na wysokości;
  • Organizacja i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych
  • Zadania organizatorów i prowadzących prace w warunkach szczególnego zagrożenia
  • dla zdrowia lub życia ludzkiego przy urządzeniach energetycznych
  • Sposoby postępowania przy narażeniu na działanie czynników chemicznych, biologicznych (w tym czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym)
  • Zagrożenia czynnikami środowiska pracy  występującymi w placówkach opieki zdrowotnej,  w tym obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego u personelu medycznego
  • Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania i hałas w miejscu pracy,
  • Zagrożenia czynnikami środowiska pracy występującymi w placówkach opieki zdrowotnej,  w tym zagrożeniami elektromagnetycznymi  oraz metody ich eliminacji lub ograniczania.
  4.3 Kursy zawodowe:
  • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi suwnic kategorii II Si IS;
  • Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
  • Drwal – operator pilarki,
  • Hakowy,
  • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

Łączna liczba szkoleń realizowanych w ciągu roku – około 150.
Łączna liczba przeszkolonych osób w ciągu roku – około 3500.


Historia firmy:

W 1994 roku Krzysztof Panek założył Domino Sp. z o.o. gdzie rozwinął działalność szkoleniową i ekspercką w dziedzinie bhp. W 1998r. Spółka uruchomiła laboratorium badań środowiska pracy.   W  2005 roku zlikwidował Domino Sp. z o.o.  i całą dotychczasową działalność Spółki przeniósł do Panek Sp. z o.o. Sp. z o.o.  Spółka prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Laboratorium Badań Środowiska Pracy oraz szeroką działalność ekspercką współpracując m.in. stale z British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie, Grupą Żywiec S.A. w Żywcu, Danfoss Poland Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim  czy Pfleiderer Sp. z o.o. w Grajewie. Niezależnie od działalności eksperckiej związanej m.in. z oceną maszyn i instalacji oraz innymi aspektami bezpiecznej pracy Panek Sp. z o.o. Sp. z o.o. prowadzi działania techniczne związane z dostosowaniem maszyn do wymagań  bhp, montując urządzenia ochronne w tym m.in. kurtyny świetlne, wyłączniki krańcowe stopy awaryjne i osłony stałe w tym wygrodzenia. Od trzech lat Panek Sp. z o.o. Sp. z o.o. prowadzi działania w Anwil S.A. Grupa Orlen we Włocławku  gdzie dokonano oceny całej instalacji pod względem spełnienia wymagań minimalnych w dziedzinie bhp i konsultowane są techniczne działania dostosowawcze.  

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

 1. Własna baza lokalowa do organizacji szkoleń, w tym pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa o powierzchni ok. 30 mkw., wyposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny;
 2. Własne laboratorium fizyczne i chemiczne;
 3. Zaplecze techniczne dotyczące prowadzonej działalności eksperckiej, w tym oceny maszyn pod względem spełnienia wymagań prawnych oraz działań dostosowujących maszyny do wymagań bezpieczeństwa;
 4. Zbiory biblioteczne zawierające specjalistyczną literaturę i normy  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Charakterystyka klientów w obszarze BHP:

 1. Stała obsługa ok. 50 przedsiębiorstw, na podstawie bezterminowych wieloletnich umów w zakresie wykonywania zadań służby bhp, w tym zawieranych od 2006 roku;
 2. Przekrój branżowy obsługiwanych przedsiębiorstw: branża budowlana, metalowa, stolarka okienna i drzwiowa, roboty drogowo-mostowe, kopalnia surowców mineralnych, produkcja łodzi, produkcja betonu, instalacje przeciwpożarowe, usługi leśne, placówki laboratoryjne, rehabilitacyjne i przyszpitalne, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, produkcja i handel art. spożywczymi, chemicznymi, działalność gastronomiczno-restauracyjna, placówki administracji publicznej;
 3. Wielkość przedsiębiorstw:
  • zatrudnienie do 25 osób – około 18 przedsiębiorstw,
  • zatrudnienie 25-50 osób – około 22 przedsiębiorstw,
  • zatrudnienie powyżej 50 osób – około 10 przedsiębiorstw.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:

 1. Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO 21/2019 nadany przez CIOP PIB w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-doradczych w dziedzinie bhp;
 2. Panek Sp. z o.o. Sp. z o.o. posiada aktualny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, pod numerem ewidencyjnym 2.20/00030/2006.
 3. Ośrodek Kształcenia Zawodowego Panek Sp. z o.o. wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 25/05 (załącznik nr 3). W Rejestrze Szkół  i Placówek Oświatowych sytemu informacji oświatowej (SIO) Ośrodek Kształcenia Zawodowego Panek Sp. z o.o. wpisany jest pod numerem 60103.
 4. Laboratorium Badań Środowiska Panek Sp. z o.o., posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AB 1153 (załącznik nr 5), wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, w tym hałasu, drgań, zapylenia, czynników chemicznych, mikroklimatu, oświetlenia i wydatku energetycznego.
 5. Certyfikat eksperta ds. bhp Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (certyfikat nr 23/2019);
 6. Certyfikat kompetencji Krzysztofa Panka, nr EP-10/1053/2018 wydany przez CIOP PIB, potwierdzający posiadanie kompetencji eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny projektów doradczych i inwestycyjnych, zgodnie z kryteriami KOCKP-08/wyd. 1/13.03.2018 Ośrodka Doskonalenia i Oceny Kompetencji BHP
 7. Zaświadczenie przynależności Krzysztofa Panka / Panek Sp. z o.o. Sp. z o.o. do Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych zrzeszającej ekspertów zaangażowanych we wsparcie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 8. Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach o ustanowieniu Krzysztofa Panka biegłym sądowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Osoba do kontaktu:
Krzysztof Panek, tel. 604 483 309, 87 565-80-43
panekkrzysztof@wp.pl; biuro@panekbhp.pl