Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
TOP 2001 Sp. z o.o.

 

 

Adres siedziby:

ul. Octowa 4C, 15-399 Białystok


Adres do korespondencji: ul. Gałaja 26, 16-400 Suwałki
tel. 087-565 80 43, kom. 604 483 309, fax 087 565 80 44
biuro@top2001.org.pl, www.top2001.org.pl

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. Wykonywanie zadań służby bhp i p. poż w zakładach pracy, w tym:
  • opracowywanie procedur i instrukcji bhp i p. poż.
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p. poż. oraz prawa pracy;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy i analiz stanu bhp, skutkujących propozycjami działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia lub zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, w tym doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy kultury bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacji zagadnień z zakresu ergonomii;
  • opracowywanie opinii technicznych i wyjaśnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy  na potrzeby organów nadzoru nad warunkami pracy;
  • wykonywanie obowiązków w zakresie  ochrony przeciwpożarowej, w tym wdrażanie procedur postępowania na wypadek awarii, pożaru i ewakuacji pracowników,
  • sprawdzanie kompletności oraz gotowości sprzętu i urządzeń p.poż, prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony p.poż.
  • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji powypadkowej – wypadki przy pracy: śmiertelne, ciężkie,  zbiorowe i inne, wypadki w drodze do/z pracy. Opinie wykonywane przez biegłego sądowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach;
  • Sporządzanie innej dokumentacji na potrzeby Klienta.
 2. Wykonywanie akredytowanych badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy: hałasu słyszalnego, drgań ogólnych i miejscowych, pyłów przemysłowych, czynników chemicznych, wolnej krystalicznej krzemionki, mikroklimatu, oświetlenia, wydatku energetycznego. Laboratorium Badań Środowiska TOP 2001 posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AB 1153.

 3. Usługi eksperckie, doradztwo, konsultacje:
  • Audity bezpieczeństwa maszyn i instalacji w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych i minimalnych
  • Audity zgodności z wymaganiami prawnymi zgodnie z normami systemów zarządzania bezpieczeństwem.
  • Opracowywanie dokumentacji maszyn i instalacji nowych i używanych w tym instrukcji eksploatacji
  • Audity oceny zgodności zakładu lub wydzielonego obszaru pod względem spełnienia wymagań prawnych. Audit obejmuje:
   - przegląd dokumentacji,
   - przegląd procesów pracy i stanowisk,
   - przegląd prac niebezpiecznych w tym prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia
   - przegląd wyposażenia i budynków pracy,
   - przegląd środków ograniczających lub eliminujących  ryzyko pracowników,
   - odpowiedzialność kierownictwa w kwestii związanej z poprawą i doskonaleniem obszaru bhp,
   - szkolenia, w tym szkolenie poddostawców.
  • Audity instalacji nowych maszyn na zgodność z przepisami prawa polskiego prze ich pierwszym uruchomieniem.
  • Dostosowanie techniczne maszyn do wymagań prawnych w zakresie bhp.
  • Audity budowlane – ocena bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.
  • Analiza ryzyka zawodowego.
  • Ocena ergonomiczna stanowisk pracy.
  • Audity  z zakresu ochrony p.poż.
  • Ekspertyzy, opiniowanie i sporządzanie dokumentacji bhp, w tym dokumentacji wypadkowej.
  • Nadzór bhp w zakładach pracy, w tym nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym.
  • Organizacja prac eksploatacyjnych, w tym w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia.
  • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji w dziedzinie bhp oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Doradztwo i konsultacje w zakresie prawa pracy, przepisów i zasad bhp.
  • Zaangażowanie we wsparcie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – zaświadczenie przynależności do Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych.
 4. Usługi szkoleniowe:
  4.1. Szkolenia okresowe bhp:
  • pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych,
  • pracowników służby bhp,
  • kadry kierowniczej,
  • pracodawców, w tym pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
  4.2 Inne szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
  • Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
  • Szkolenie pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji;
  • Procedury postępowania w razie awarii (pożaru, wypadku itp.),
  • Prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  w tym zasady komunikacji oraz metodyka szkoleń
  • Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • Minimalne wymagania bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac na wysokości;
  • Organizacja i prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych
  • Zadania organizatorów i prowadzących prace w warunkach szczególnego zagrożenia
  • dla zdrowia lub życia ludzkiego przy urządzeniach energetycznych
  • Sposoby postępowania przy narażeniu na działanie czynników chemicznych, biologicznych (w tym czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym)
  • Zagrożenia czynnikami środowiska pracy  występującymi w placówkach opieki zdrowotnej,  w tym obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego u personelu medycznego
  • Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania i hałas w miejscu pracy,
  • Zagrożenia czynnikami środowiska pracy występującymi w placówkach opieki zdrowotnej,  w tym zagrożeniami elektromagnetycznymi  oraz metody ich eliminacji lub ograniczania.
  4.3 Kursy zawodowe:
  • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie obsługi suwnic kategorii II Si IS;
  • Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia;
  • Drwal – operator pilarki,
  • Hakowy,
  • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV.

Łączna liczba szkoleń realizowanych w ciągu roku – około 150.
Łączna liczba przeszkolonych osób w ciągu roku – około 3500.


Historia firmy:

W 1994 roku Krzysztof Panek założył Domino Sp. z o.o. gdzie rozwinął działalność szkoleniową i ekspercką w dziedzinie bhp. W 1998r. Spółka uruchomiła laboratorium badań środowiska pracy.   W  2005 roku zlikwidował Domino Sp. z o.o.  i całą dotychczasową działalność Spółki przeniósł do TOP 2001 Sp. z o.o.  Spółka prowadzi Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Laboratorium Badań Środowiska Pracy oraz szeroką działalność ekspercką współpracując m.in. stale z British American Tobacco Polska S.A. w Augustowie, Grupą Żywiec S.A. w Żywcu, Danfoss Poland Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim  czy Pfleiderer Sp. z o.o. w Grajewie. Niezależnie od działalności eksperckiej związanej m.in. z oceną maszyn i instalacji oraz innymi aspektami bezpiecznej pracy TOP 2001 Sp. z o.o. prowadzi działania techniczne związane z dostosowaniem maszyn do wymagań  bhp, montując urządzenia ochronne w tym m.in. kurtyny świetlne, wyłączniki krańcowe stopy awaryjne i osłony stałe w tym wygrodzenia. Od trzech lat TOP 2001 Sp. z o.o. prowadzi działania w Anwil S.A. Grupa Orlen we Włocławku  gdzie dokonano oceny całej instalacji pod względem spełnienia wymagań minimalnych w dziedzinie bhp i konsultowane są techniczne działania dostosowawcze.  

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

 1. Własna baza lokalowa do organizacji szkoleń, w tym pomieszczenia biurowe, sala szkoleniowa o powierzchni ok. 30 mkw., wyposażona w sprzęt komputerowy i multimedialny;
 2. Własne laboratorium fizyczne i chemiczne;
 3. Zaplecze techniczne dotyczące prowadzonej działalności eksperckiej, w tym oceny maszyn pod względem spełnienia wymagań prawnych oraz działań dostosowujących maszyny do wymagań bezpieczeństwa;
 4. Zbiory biblioteczne zawierające specjalistyczną literaturę i normy  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Charakterystyka klientów w obszarze BHP:

 1. Stała obsługa ok. 50 przedsiębiorstw, na podstawie bezterminowych wieloletnich umów w zakresie wykonywania zadań służby bhp, w tym zawieranych od 2006 roku;
 2. Przekrój branżowy obsługiwanych przedsiębiorstw: branża budowlana, metalowa, stolarka okienna i drzwiowa, roboty drogowo-mostowe, kopalnia surowców mineralnych, produkcja łodzi, produkcja betonu, instalacje przeciwpożarowe, usługi leśne, placówki laboratoryjne, rehabilitacyjne i przyszpitalne, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, produkcja i handel art. spożywczymi, chemicznymi, działalność gastronomiczno-restauracyjna, placówki administracji publicznej;
 3. Wielkość przedsiębiorstw:
  • zatrudnienie do 25 osób – około 18 przedsiębiorstw,
  • zatrudnienie 25-50 osób – około 22 przedsiębiorstw,
  • zatrudnienie powyżej 50 osób – około 10 przedsiębiorstw.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:

 1. Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nr RO 21/2019 nadany przez CIOP PIB w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-doradczych w dziedzinie bhp;
 2. TOP 2001 Sp. z o.o. posiada aktualny wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, pod numerem ewidencyjnym 2.20/00030/2006.
 3. Ośrodek Kształcenia Zawodowego TOP 2001 wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 25/05 (załącznik nr 3). W Rejestrze Szkół  i Placówek Oświatowych sytemu informacji oświatowej (SIO) Ośrodek Kształcenia Zawodowego TOP 2001 wpisany jest pod numerem 60103.
 4. Laboratorium Badań Środowiska TOP 2001, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji pod numerem AB 1153 (załącznik nr 5), wykonuje badania i pomiary czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, w tym hałasu, drgań, zapylenia, czynników chemicznych, mikroklimatu, oświetlenia i wydatku energetycznego.
 5. Certyfikat eksperta ds. bhp Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (certyfikat nr 23/2019);
 6. Certyfikat kompetencji Krzysztofa Panka, nr EP-10/1053/2018 wydany przez CIOP PIB, potwierdzający posiadanie kompetencji eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny projektów doradczych i inwestycyjnych, zgodnie z kryteriami KOCKP-08/wyd. 1/13.03.2018 Ośrodka Doskonalenia i Oceny Kompetencji BHP
 7. Zaświadczenie przynależności Krzysztofa Panka / TOP 2001 Sp. z o.o. do Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych zrzeszającej ekspertów zaangażowanych we wsparcie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 8. Decyzja Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach o ustanowieniu Krzysztofa Panka biegłym sądowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


Osoba do kontaktu:
Krzysztof Panek, tel. 604 483 309, 87 565-80-43
panekkrzysztof@wp.pl; biuro@top2001.org.pl