Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Wykaz certyfikatów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 

Porozumienie PJN

   
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

 Adres pocztowy:
ul. Stary Rynek 17, 65- 958 Zielona Góra

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Stowarzyszenie
Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Szkolenia - ZDZ w Zielonej Górze posiada około 1200 programów szkoleniowych opracowanych i zatwierdzonych przez Komisję Programową Zarządu Głównego Związku ZDZ w Warszawie. Są to w większości programy modułowe. W zależności od pojawiających się potrzeb szkoleniowych, zgodnie z wprowadzoną przez ZDZ Zielone Góra międzynarodową normą ISO 9001:2000 w zakresie projektowania i realizacji procesu edukacji w formie teoretycznej i praktycznej istnieje możliwość opracowania i wdrożenia nowej usługi kształcenia lub dokonania zmian w dokumentacji już istniejącej. Uzyskany przez ZDZ certyfikat akredytacji instytucji szkoleniowej w Polskiej sieci Kształcenia Modułowego potwierdza uprawnienia do projektowania i realizacji modułowych programów szkolenia.
  2. Doradztwo - w zakresie obowiązujących przepisów i zasad w odniesieniu do BHP, opracowanie instrukcji bhp ogólnych i stanowiskowych  oraz wykonywanie innych zadań dotyczących służb BHP.

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Szkolenia przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników w transporcie drogowym.
  2. Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym (cystern).
  3. Napełnianie gazem skroplonym zbiorników pojazdów samochodowych, obsługa stacji tankowania (LPG).
  4. Kurs kierowców przewożących towary niebezpiecznych ADR .
  5. Doradca ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych ADR .
  6. Magazynowanie towarów niebezpiecznych.
  7. Szkolenie ogólne z zakresu bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych ADR
  8. Palacza kotłów C.O. uprawnienia „E” i ”D”.
  9. Uprawnienia elektroenergetyczne „E” i „D”.
  10. Uprawnienia gazowe „E „ i „D”.
  11. Kierowca wózka jezdniowych z napędem silikonowym.
  12. BHP i p.poż –szkolenia pracodawców.
  13. BHP i p.poż- szkolenie osób kierujących pracownikami.
  14. Kurs dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy (inspektorów).
  15. Społeczny inspektor pracy.
  16. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa żywności i prawidłowości pracy.
  17. Bhp i p.poż- szkolenie  pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  18. Ochrona roślin: obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin, stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym lub agrolotniczym.

 

Historia firmy: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze to istniejące od 1959 roku stowarzyszenie oświatowe i naukowo-techniczne, który realizuje ogólnokrajowy program edukacji w zakresie oświaty, wychowania, kształcenia i dokształcania. Istotą działania ZDZ w Zielonej Górze jest uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów, z jakości świadczonych usług przy stałej ich optymalizacji.
Atutami ZDZ jest doświadczona kadra wykładowców, instruktorów, konsultantów, doradców, umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku usług oświatowych, a także odwaga w podejmowaniu nowatorskich form kształcenia. Zakład dysponuje siecią terenowych placówek, obejmujących zasięgiem swojego działania cały obszar południowej części województwa lubuskiego. Nasz Zakład zajmuje się od lat kształceniem i wychowywaniem młodzieży.
Obecnie w strukturach ZDZ działa 35 szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych, warsztat szkoleniowo-produkcyjny, wytwarzający nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny na rynki unijne. Jako instytucja oświatowa o wieloletniej tradycji oferujemy: kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w systemie kursowym, kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym, doskonalenie zawodowe nauczycieli, praktyczne nauczanie zawodu i produkcję sprzętu szpitalnego i rehabilitacyjnego, pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. ZDZ prowadzi szkolenie otwarte, w których uczestnictwo jest ogólnie dostępne i szkolenia zamknięte- organizowane na indywidualne zamówienia klienta.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  • dział szkoleniowy.
  • dział projektów i promocji.
  • dział finansowy.
  • dział organizacyjno-prawny.

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:
Siedziba Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieści się w Zielonej Górze na ul. Stary Rynek 17. ZDZ dysponuje siecią terenowych placówek obejmujących zasięgiem swojego działania praktycznie całe  województwo lubuskie:  

  • OKZ w Zielonej Górze ,
  • OKZ w Nowej Soli,
  • OKZ w Świebodzinie,
  • OKZ w Żaganiu,
  • CED w Żarach,
  • OKZ w Lubsku,  
  • OKZ w Wolsztynie,
  • OKZ  w Krośnie Odrzańskim,

w których łącznie znajduje się 33 sale wykładowych (dla 870 osób) o powierzchni do 25 do 65 m ² (łączna powierzchnia sal: 1450 m²), 10 pracowni komputerowych o łącznej powierzchni 400 m ², pomieszczenia sanitarne o łącznej powierzchni 175 m ².
ZDZ dysponuje obiektami produkcyjnymi (warsztat Szkoleniowo-Produkcyjny w Lubsku w który również prowadzi się zajęcia z młodocianymi) magazynowymi. ZDZ prowadzi również 35 szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych. ZDZ jest również założycielem Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach.
Zasoby techniczne ZDZ: 205 zestawów komputerowych, 10 łączy internetowych, 15 kserokopiarek, 10 faksów, 18 stanowisk laboratoryjnych do nauczania języków obcych, skanery, drukarki, ploter, telewizory, magnetowidy, kamery video, kamera cyfrowa, rzutnik, ekrany dwa samochody osobowe, samochód dostawczy, wyposażenie warsztatu szkoleniowo-produkcyjnego.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Klientem tj. osobą do której kierowane są szkolenia prowadzone przez ZDZ w Zielonej Górze są pojedyncze osoby, ale także inne podmioty między innymi przedsiębiorstwa , spółki prawa handlowego, w których istniej konieczność przeszkolenia danego pracownika zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, albo które dążą do podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:

  • członkowstwo w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
  • członkowstwo w Krajowej Izbie Gospodarczo- Rehabilitacyjnej.
  • członkowstwo – Polska Izba Spawalnicza.
  • zaświadczenie o wpisie  instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych.
  • certyfikat  Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i realizacji procesów edukacyjnych w teoretycznej i praktycznej formie oraz usług doradczych i informacyjnych –DIN EN ISO 9001:2000.
  • certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu  do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.  
  • decyzja Lubuskiego Kuratora Oświaty przyznająca akredytację dla prowadzenia kształcenia w zakresie i formach pozaszkolnych objętych wnioskiem.
  • certyfikat Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego potwierdzający, iż ZDZ spełnia kryteria jakości w zakresie projektowania, realizacji oraz ewaluacji modułowych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.  
  • certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy potwierdzający, iż ZDZ w Zielonej Górze wprowadził i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP. Zakres certyfikatu: usługi doradcze oraz szkoleniowe.
  • certyfikat-Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach – prowadzenie kursów oraz wydawanie zaświadczeń ”wózki jezdniowe z napędem silnikowym”.
  • certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej- Centralny Instytut Ochrony Pracy –Państwowy Instytut Badawczy.
  • certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP- Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.  

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Idalia Łyczkowska, 068 329-59-06, kierwop@zdz.zgora.pl
sekr@zdz.zgora.pl