Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu

 Adres pocztowy:
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 42

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Dokształcanie i doskonalenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane  w formie szkoleń i seminariów;
  2. Szkolenia z zakresu zmian przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów bhp;
  3. Poradnictwo dla pracodawców i służb bhp;
  4. Obsługa zakładów pracy w zakresie realizacji obowiązków służby bhp;
  5. Opracowywanie dokumentów wewnątrzzakładowych, m. Innymi regulaminów pracy, zasad wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze, ocena bezpieczeństwa pracy;
  6. Opracowywanie instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych;
  7. Opracowywanie oceny stanu bhp w zakładzie;
  8. Ocenianie ryzyka zawodowego

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
  2. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  3. Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby;
  4. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno – biurowych;
  5. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno – technicznych;
  6. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi punktów aptecznych;
  7. Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia instruktarzu stanowiskowego bhp;
  8. Szkolenie dla nowowybranych społecznych inspektorów pracy;
  9. Szkolenie dla członków zespołów powypadkowych oraz członków komisji bhp;
  10. Szkolenie dydaktyczne dla wykładowców i instruktorów problematyki bhp;
  11. Szkolenie nt. oceny zgodności maszyn z wymaganiami przepisów, dyrektywami
   i normami UE;
  12. Szkolenie w zakresie podstawowych zagadnień higieny, dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych;

Akredytowane Laboratorium Higieny Pracy

  1. HAŁAS
   • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i tygodnia pracy,
  2. PYŁY PRZEMYSŁOWE
   • frakcja wdychalna,
   • frakcja respirabilna
   • pobór i oznaczenie wolnej krystalicznej krzemionki
  3. POBÓR PRÓB CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH W ŚRODOWISKU PRACY
   • substancje organiczne
   • substancje nieorganiczne
   • metale w powietrzu
  4. OKREŚLENIE PARAMETRÓW ŚRODOWISKA PRACY
   • pomiar natężenia oświetlenia w miejscu pracy
   • pomiar sprawności wentylacji
   • obliczenia wydajności otworów wentylacyjnych
   • sprawdzenie instalacji elektrycznych:
    - pomiar rezystancji izolacji obwodu elektrycznego 1 i 3 fazowego,pomiar skuteczności zerowania
    - badanie wyłącznika RCD
    - pomiar rezystancji i instalacji odgromowej

 

Historia firmy: 

Ośrodek Szkolenia, Konsultacji i Doradztwa Ochrony Pracy w Sieradzu rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1996 roku. Jednostka działa w oparciu o przepisy regulujące status osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Obszarem działania Ośrodka jest głównie teren województwa łódzkiego.
W latach 1996 – 1999 Ośrodek funkcjonował jako Przedstawicielstwo OS PIP we Wrocławiu, który to Ośrodek sprawował bezpośredni nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad działalnością Ośrodka. Współpraca z Ośrodkiem Szkolenia PIP we Wrocławiu zaowocowała uzyskaniem w 2003 roku tytułu „Partnera Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy”.
W grudniu 2005 roku otrzymali certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Zmiany dokonujące się na rynku szkoleniowym wymogły potrzebę rozszerzenia działalności o szkolenia zawodowe. I tak:

  • w ubiegłym roku z wynikiem pozytywnym zakończyli proces uzyskania pozwolenia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do realizacji szkoleń operatorów średniego sprzętu budowlanego w zakresie: przecinarki do nawierzchni dróg, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, piły mechaniczne do ścinki drzew, betoniarki, narzędzia udarowe ręczne oraz rusztowania budowlane metalowe.
  • w lutym b.r. uzyskaliśmy – także z IMBiGS – rozszerzenie na kursy operatorów koparko – ładowarek, koparek i ładowarek jednonaczyniowych kl. III.

Ponadto od 2008 roku Ośrodek posiada upoważnienie do realizacji szkoleń:

  • kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych,
  • operatorów żurawi przeładunkowych typu HDS, podestów ruchomych oraz suwnic.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  • szkolenia;
  • obsługa firm w zakresie realizacji obowiązków służby bhp;

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

  • użytkują bazę lokalową o powierzchni 139 m2, obejmującą 2 sale wykładowe mieszczące jednorazowo: pierwsza sala 36 osób, druga sala 20 osób. Każda z sal wyposażona jest w stoliki, krzesła, meble, sprzęt audio – video, rzutnik pisma, projektor multimedialny, tablice poglądowe.
  • do realizacji zajęć szkoleniowych wykorzystywane są m.in. filmy video, foliogramy, przekroje gaśnic oraz fantom do nauki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
  • 2 pomieszczenia sanitarne (jedno przeznaczone dla słuchaczy, drugie zaś dla obsługi i wykładowców) oraz szatnię.
  • sale wykładowe są klimatyzowane i posiadają zaplecze gastronomiczne służące uczestnikom szkoleń do przygotowywania napojów zimnych i gorących.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Sektor:

  • przedsiębiorstwa prywatne;
  • przedsiębiorstwa państwowe;
  • administracja publiczna;

Dziedzina:

  • budownictwo i przemysł materiałów budowlanych;
  • przetwórstwo spożywcze (m.in. mięsne);
  • przemysł dziewiarski;
  • administracja publiczna;

Rodzaj działalności:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne;
  • przedsiębiorstwa świadczące usługi;

Wielkość, zatrudnienie:

  • przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do ok. 500 osób;

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:

  • Certyfikat ISO 9001:2008 na usługi szkoleniowe, edukacyjne i doradcze w zakresie BHP, prawa pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych - od 03.08.2009;
  • Certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo- konsultingowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z warunkami określonymi w umowie nr RO-7/2009 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – od 24.02.2009 r.;
  • Potwierdzenie nr: NC-601-73/09 z dnia 25 lutego 2009 r. wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie szkoleń
   o specjalnościach: koparko-ładowarka kl. III, ładowarka jednonaczyniowa do 2,5 m3 kl. III, koparka jednonaczyniowa do 0,8 m3 kl. III;
  • Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej nr JE-16 / 2004 wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w dniu 19 grudnia 2008 r. Certyfikat uznaje kompetencje Ośrodka Szkolenia w Sieradzu do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z kryteriami certyfikacji osób nr KOCKP-1 i KOCKP-2;
  • Potwierdzenie nr: NC-601-73/1/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie szkoleń
   o specjalnościach: zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, piły mechaniczne do ścinki drzew, betoniarki, narzędzia udarowe ręczne, rusztowania budowlano – montażowe – metalowe montaż;
  • Certyfikat Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu potwierdzający, poprzez nadanie statusu Przedstawicielstwa Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, jakość przeprowadzanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, higieny, ergonomii oraz prawnej ochrony pracy -  od 26.03.1999 r.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Mariusz Krzyżański – Dyrektor, (43) 827 17 20, 601 366 705 oskdop@zdnet.pl