Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "CONSULTRIX" Ewa Delmanowicz

 

Adres pocztowy
ul. Projektowa 1,  20-209 Lublin

Podstawa (rodzaj) działalności
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Lublin pod numerem ewid. 21686

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

  1. Pomiary poziomu dźwięku, stężenia pyłu, mikroklimatu gorącego, zimnego i umiarkowanego, oświetlenia, skuteczności wentylacji.
  2. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy  narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne i chemiczne.
  3. Identyfikacja czynników szkodliwych na stanowiskach pracy.
  4. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
  5. Wykonywanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych.
  6. Przegląd kwalifikacyjny i wykonanie instrukcji eksploatacji kotłów c.o.
  7. Obsługa zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  8. Opracowywanie instrukcji eksploatacyjnych na wszystkie rodzaje urządzeń energetycznych (ciepłownicze, chłodnicze, elektroenergetycze).
  9. Opracowywanie dokumentacji techniczo-ruchowych na maszyny i urządzenia techniczne.
  10. Przeprowadzanie oceny stanu bhp w zakładach pracy.
  11. Doradztwo z zakresu bhp.
  12. Opracowywanie projektów oraz ekspertyz budowlanych i technologicznych.
  13. Opiniowanie projektów nowo budowlanych lub przebudowywanych modernizowanych zakładów pracy lub ich części (obiektów).
  14. Okresowa kontrola obiektu budowlanego -przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp

  1. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.
  2. Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
  3. Szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp.
  4. Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych.
  5. Szkolenie okresowe dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Szkolenie okresowe da nauczycieli.
  7. Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
  8. Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych.
  9. Szkolenie okresowe dla personelu medycznego.
  10. Szkolenie okresowe dla społecznych inspektorów pracy.
  11. Szkolenie Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.
  12. Szkolenie w zakresie oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego.
  13. Szkolenie Zespołów powypadkowych.
  14. Szkolenie wszystkich grup pracowniczych z zakresu ppoż.

 

Oferta edukacyjna z innych zakresów

  1. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach
  2. Zasady ratowania tonących oraz udzielania im pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
  3. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
  4. Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji gazów medycznych
  5. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
  6. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  7. Kurs kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  8. Kurs kierowników wycieczek szkolnych
  9. Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
  10. Prace na wysokości
  11. Bezpieczeństwo pracy przy odśnieżaniu dachów
  12. Bezpieczeństwo pracy w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest
  13. Kosy kosiarki i podkaszarki
  14. Szkolenie z obsługi pił spalinowych
  15. Szkolenie z zakresu obsługi rębaków
  16. Szkolenie z zakresu obsługi pras hydraulicznych
  17. Szkolenie z zakresu obsługi sprzętu do odśnieżania (odśnieżarki)
  18. Szkolenie w zakresie kwalifikacji energetycznych (E, D)
  19. Szkolenie dla członków służby porządkowej
  20. Szkolenie dla członków służby informacyjnej
  21. Szkolenia z obsługi Urządzeń Transportu Bliskiego:
   • szkolenie z zakresu obsługi suwnic (kat. IIS, IS)
   • szkolenie z zakresu obsługi żurawi (kat. IIŻ, IŻ)
   • szkolenie z zakresu obsługi wciągników (kat. IIW, IW)
   • szkolenie dla kierowców wózków jezdniowych
   • wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych
   • szkolenie z zakresu obsługi dźwigów towarowo – osobowych
  22. Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  23. Szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  24. Szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
  25. Szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
  26. Seminarium okresowe dla pracowników zatrudnionych przy wydobyciu przeterminowanych środków ochrony roślin

  

Historia firmy
Firma Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "CONSULTRIX" powstała 14.02.2000 r.. W tym samym czasie powołane zostały do życia:
Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dla Dorosłych "CONSULTRIX".
Ośrodek Ustawicznego Szkolenia Centrum Ochrony Pracy i Biznesu "CONSULTRI" w Lublinie,
Laboratorium Badań Środowiska, Pracy,
Dział Handlu.
W 2003 r. utworzono Dział Doradztwa Technicznego/BHP.
W 2005 r. Ośrodek Ustawicznego Szkolenia "CONSULTRIX" został wpisany do rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.
W 2005 r. w ramach podpisanej umowy dydaktycznej z WSEiL w Lublinie Prywatna Policealna Szkoła Ochrony Pracy dl Dorosłych "CONSULTRIX" przeprowadziła pierwszy nabór na Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.
W 2010 r. Laboratorium Badań Środowiska Pracy uzyskało akredytację PCA.

Wykaz podstawowych działów firmy
Sekretariat
Ośrodek Ustawicznego Szkolenia
Laboratorium Badań Warunków  Środowiska Pracy
Zespół Doradców Technicznych
Biuro Handlowe

Opis bazy dydaktyczno-usługowej
Dwie sale dydaktyczne na 42 osoby i 24 osoby z pełnym wyposażeniem audiowizualnym, rzutniki multimedialne, telewizor, video, ekrany, tablice magnetyczne, flipcharty, szatnia, pomieszczenie techniczne, wyposażone w dwie kserokopiarki, sekretariat, 5 pomieszczeń adminstracyjno-biurowych, magazyn, archiwum, laboratorium bada środowiska pracy z pełnym wyposażeniem laboratoryjnym, toaleta damska i męska.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, prowadzące różną działalność: handlową, usługową, produkcyjną, budowlaną, ogrodniczo-rolniczą.

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty, uznania

  1. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PCA NR AB 1176.
  2. Certyfikat Ośrodka Doskonalenia KADR w Mysłowicach Ministerstwa Gospodarki.
  3. Certyfikat Dobroczynności Fundacja Dzieciom"Zdążyć z Pomocą".

 

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www
Ewa Delmanowicz tel. 81 440880  szkola@consultrix.pl      www.consultrix.pl