Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
GOMAR s.c.Adres pocztowy:
37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 6

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej
Spółka cywilna

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Szkolenia z zakresu bhp
  2. Szkolenia inne (m.in. Azbest, środki ochrony roślin, p.poż., p.pomocy, obsługi urządzeń poddozorowych, obsługi urządzeń energetycznych, i in.)
  3. Wykonywanie zadań służby bhp w zakładach
  4. Realizacja pojedynczych zleceń z zakresu bhp
  5. Wykonywanie zadań inspektora ochrony p.poż.
  6. Wykonywanie zleceń z pełnego zakresu ochrony p.poż.
  7. Prowadzenie spraw pracowniczych w zakładach
  8. Wyposażanie zakładów w spręt p.poż., środki ochrony indywidualnej, oznkowanie zakładów znakami ewakuacyjnymi i znakami bhp;

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  2. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (w tym służba zdrowia, oświata)
  3. Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  4. Szkolenia okresowe bhp dla kadry inżynieryjno-technicznej
  5. Szkolenia okresowe bhp dla pracowników służb bhp
  6. Szkolenia z zakresu p.pomocy przedlekarskiej
  7. Szkolenia z zakresu ochrony p.pożarowej
  8. Szkolenia dla osób wykonujących pracę w kontakcie z azbestem
  9. Szkolenia osób zajmujących się obrotem lub stosujących środki ochrony roślin
  10. Szkolenia osób zajmujących się obsługą urządzeń poddozorowych
  11. Szkolenia osób zajmujących się obsługą urządzeń energetycznych
  12. Pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

USŁUGI W ZAKRESIE BHP

  •  ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;  
  •  sporządzanie dokumentacji powypadkowej;  
  •  opracowywanie analizy stanu bhp i ochrony p.poż.;  
  •  pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych;  
  •  opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń;  
  •  zaopatrzenie zakładów w instrukcje, znaki bhp i ppoż.  
  •  prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej dla GUS  
  •  opracowania oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy  
  •  ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy  
  •  doradztwo prawne i techniczne z zakresu bhp  
  •  opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami bhp  
  •  audyt w zakresie bhp  

USŁUGI W ZAKRESIE PPOŻ.

  •  Wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, znaki
  •  Naprawa, przeglądy, legalizacja i konserwacja gaśnic, agregatów gaśniczych  
  •  Przeglądy (pomiary parametrów) hydrantów wewnętrznych i węży,  
  •  Sporządzanie "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,"  
  •  Sporządzanie "Dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem"  
  •  Analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego  
  •  Informacje na temat magazynowania materiałów niebezpiecznych,  
  •  Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej  
  •  Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż  
  •  Przygotowywanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez PSP,  
  •  Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień organów kontrolnych;  
  •  Audyt w zakresie ppoż

 

Historia firmy: 

Ośrodek „GOMAR” powstał w październiku 1994r. Od początku swojej działalności zajmuje się szkoleniami głównie z zakresu BHP. W roku 1997 firma rozszerzyła swoją ofertę o usługi z pełnego zakresu BHP i P.Poż. Firma realizuje usługi głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Często wspomaga też merytorycznie służbę bhp dużych zakładów pracy.
Firma posiada:

  • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych – WUP w Rzeszowie;
  • uprawnienia do szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin – Podkarpacki Woj. Insp. Ochr. Roślin i Nasiennictwa;
  • dyrektor firmy posiada od 2004 r. Certyfikat Eksperta BHP nadany przez CIOP-PIB.

Wykaz podstawowych działów firmy:

  • dział szkoleń - szkolenia bhp; szkolenia pozostałe;
  • dział bhp - wykonywanie zadań służby bhp w zakładach; realizacja indywidualnych zleceń z zakresu bhp; doradztwo;
  • dział p.poż. - pełnienie funkcji inspektora p.poż. w zakładach; usługi p.poż.; remonty i legalizacja sprzętu p,poż.; doradztwo;
  • dział kadr - prowadzenie spraw pracowniczych w zakładach, doradztwo z zakresu prawa pracy;
  • administracja - administracja firmy;

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

  • firma mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach
  • zajmuje 3 pomieszczenia biurowe oraz posiada w stałej dyspozycji 3 sale wykładowe (na 30, 50 i 70 osób)
  • wynajmuje 3 pomieszczenia warsztatowe, w których zlokalizowany jest warsztat remontu i legalizacji gaśnic.
  • firma wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i materiały do prowadzenia szkoleń, w tym projektory, laptopy, rzutniki, plansze, tablice, itd.
  • pracownicy realizujący zadania z zakresu BHP i P.Poż. wyposażeni są w laptopy z dostępem do internetu. Mają dostęp do biblioteki wyposażonej w stale aktualizowane akty prawne oraz księgozbiór i materiały tematyczne do realizacji zadań.

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
SEKTOR (usługi wykonywane w ciągu roku, stałe i doraźne z zakresu BHP + szkolenia) ZATRUDNIENIE
budownictwo ogólne 400
firmy remontowo-budowlane 850
firmy instalacyjne 430
służba zdrowia i opieka społeczna 1600
zakłady mięsne i przetwórstwa mięsnego 160
zakłady wyrobów cukierniczych 240
zakłady spożywcze pozostałe 800
handel; 300
transport 140
rolnictwo i hodowla 90
produkcja drzewna 90
zakłady metalowe 200
huta szkła 700
gospodarka komunalna i mieszkaniowa 230
zakłady odzieżowe i szwalnie 1600
kultura i oświata 450
sądownictwo 80
administracja 340
usługi 350
pozostałe 1100
RAZEM  ok. 11050

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Firma posiada:

  • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych – WUP w Rzeszowie;
  • uprawnienia do szkolenia w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin – Podkarpacki Woj.Insp.Ochr.Roślin i Nasiennictwa.
  • certyfikat akredytacji Regionalnego Ośrodka BHP nadany przez CIOP-PIB - od lutego 2009r.
  • dyrektor firmy posiada Certyfikat Eksperta BHP nadany przez CIOP-PIB - od 2004r..
  • dyrektor pełni funkcję Przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy OIP w Rzeszowie - od kwietnia 2009r.
  • w firmie zatrudniony jest Ekspert-Konsultant Regionalnego Ośrodka BHP.
  • z firmą współpracuje (współpraca stała) certyfikowany Ekspert BHP (certyfikat nadany przez CIOP-PIB).

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Łukasz Pawlik, tel. kom. 506-164-574, e-mail: lpawlik@bhp-gomar.pl, www.bhp-gomar.pl