Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o.

 

 

Adres pocztowy:
os. Złota Jesień 2, 31-826 Kraków

Podstawa (rodzaj) działalności gospodarczej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakres działalności w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy:

  1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Konsultacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Oferta edukacyjna z zakresu bhp:

  1. Instruktaż ogólny
  2. Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  3. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  4. Szkolenia okresowe pracowników administracyjno biurowych i innych, o których mowa w 14 ust.2 pkt 5 rozporządzenia

 

Historia firmy:
Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. działa nieprzerwanie ponad 5 lat jako Spółka i 50 lat wcześniej jako Ośrodek Szkolenia Zawodowego i przeszkolił setki tysięcy osób, w większości na uprawnienia kwalifikacyjne zakończone egzaminami przed komisjami zewnętrznymi. Centrum posiada doświadczonych pracowników, trenerów, wykładowców i instruktorów oraz bazę lokalową i dydaktyczną oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń.
Centrum bierze skuteczny udział w przetargach ogłaszanych przez Urzędy Pracy województwa oraz w otwartych konkursach na pozyskanie dofinansowania szkoleń z funduszy z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tak więc, w 2005 roku Centrum Kształcenia i Szkolenia uzyskało pozytywną decyzję komisji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oceniających projekty dotyczącą projektu szkoleniowego pn. „Akademia kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i rozwojowej Mittal Steel Poland”, współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach EFS. Projekt został z sukcesem zrealizowany od 1 marca 2006 r. do 30 kwietnia 2007 r. potwierdziły to audity zewnętrznych instytucji oraz pisemna ocena powykonawcza PARP
Centrum posiada Oddział w Dąbrowie Górniczej o tych samych standardach, co Oddział w Krakowie, który funkcjonując na Śląsku zapewnia szkolenia dla śląskich Oddziałów ArcelorMittal Poland S.A. i innych Spółek tam zlokalizowanych.
W zakresie działalności spółki jest kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych pracowników Hut oraz pracowników innych firm i osób prywatnych. Celem organizowanych szkoleń zawodowych jest zdobycie, poszerzenie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi i konserwacji suwnic, kierowców i konserwatorów wózków jezdniowych, spawania na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym ds.
Jako Centrum aktualnie organizują ponad 70 różnych kursów w tym wiele specjalistycznych na zamówienie firm i instytucji.

Wykaz podstawowych działów firmy:
Oddział w Krakowie

  • Zespół organizacji i sprzedaży kursów
  • Zespół kształcenia praktycznego
  • Służba BHP

Oddział w Dąbrowie Górniczej

  • Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dąbrowie Górniczej
  • Zespół organizacji i sprzedaży kursów

Opis bazy dydaktyczno-usługowej:

  1. Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. posiada oddzielną salę do szkoleń BHP wyposażoną w:
   • Wideoprojektor
   • Rzutniki pisma
   • Bezprzewodowe urządzenie nagłaśniające
   • Flipchart
   • Laptop
   • Pomoce dydaktyczne typu tablice informacyjne, plakaty, instrukcje
   • Zaplecze gastronomiczne
   • Klimatyzacja
  2. warsztaty szkoleniowo-usługowe wyposażone są w 30 stanowisk spawalniczych oraz pełne zaplecze zabezpieczające wyposażenie stanowisk spawalniczych. Wszystkie stanowiska spełniają wymagania bezpieczeństwa, stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa przy pracach spawalniczych. Warsztaty Szkoleniowo – Usługowe atestowane są przez Instytut Spawalnictwa, Urząd Dozoru Technicznego oraz firmy zlecające szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia pracuje na niezależnym stanowisku spawalniczym
  3. 5 wózków widłowych
  4. 3 wózki platformowe
  5. własny plac manewrowy z rampą do jazdy wózkami,
  6. 3 sale komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie – środowisko Windows XP.
  7. sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny taki jak:
   • Wideoprojektory
   • Rzutniki pisma
   • Bezprzewodowe urządzenia nagłaśniające
   • Flipcharty
   • Laptopy
  8. Parking samochodowy dla kursantów

 

Charakterystyka klientów w obszarze BHP:
Najważniejszym odbiorcą usług szkoleniowych świadczonych przez Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. jest Huta ArcelorMittal Poland S.A. na rzecz której Spółka wykonuje świadczenia, które są przedmiotem umowy o współpracy tj.

  • organizowanie w zakresie wynikającym z aktualnych potrzeb Huty – wszelkiego rodzaju kursów, szkoleń i egzaminów dla pracowników Huty ( w tym szkolenia BHP)
  • kształcenia w uzgodnionym z Hutą zakresie uczniów i pracowników Huty w kierunkach odpowiadających jej potrzebom kwalifikacyjnym (w tym instruktaże i szkolenia okresowe w zakresie BHP)
  • prowadzenie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych dla uczniów i realizowania jej zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(DZ.U. Nr 113 poz. 988),

Szkolenia dla Huty Centrum wykonuje na podstawie zatwierdzonego planu szkolenia na początku każdego roku kalendarzowego będącego załącznikiem do umowy oraz na podstawie otrzymywanych doraźnych zamówień (zleceń).
Ponadto:

  • Spółki zależne powiązane kapitałowo, organizacyjnie i terytorialnie ArcelorMittal Poland S.A. / Metalodlew S.A., Krakodlew S.A., Eko-energia Sp. z o.o., IPS Grupa Serwisowa Sp. z o.o., Koksownia „ Przyjaźń”, Slag Recycling Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Hutniczego „STALPRODUKT” S.A., ArcelorMittal Tubular Products Kraków Spółka z o.o./ oraz inne duże przedsiębiorstwa jak ds. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
  • Urzędy Pracy województwa małopolskie w trybie postępowań przetargowych ograniczonych jak i zamówień z wolnej ręki
  • Osoby fizyczne rekrutowane z rynku zewnętrznego

Najważniejsze osiągnięcia, certyfikaty i uznania:
Od 2007 r. Centrum Kształcenia i Szkolenia Sp. z o.o. jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Ponadto posiada między innymi:

  • Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty
  • Wpis Instytucji do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  • Atest na szkolenie spawaczy na kursach podstawowych i ponadpodstawowych w metodach 111, 135, 136, 141, 131 i 311 nadany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,
  • Certyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach uprawniających do prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych
  • Świadectwo uznania Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia szkolenia i egzaminowania spawaczy.
  • Referencje Urzędu Dozoru technicznego dotyczące szkoleń jak i referencje wielu innych firm potwierdzające wysoką jakość, operatywność i skuteczność szkoleń.
  • Uznania TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. do prowadzenia szkolenia i egzaminowania spawaczy.

Osoba do kontaktu, telefon, e-mail, adres www:
Paweł Mucha,  tel. (12) 648 35 01, pawel.mucha@ckis.krakow.pl , www.ckis.krakow.pl