Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kryteria związane z uzyskaniem certyfikatu kompetencji potwierdzającego odpowiedni zasób wiedzy, umiejętności i doświadczenia do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Aktualizacja maj 2023 r.

 

Kryteria przyznania certyfikatu

O certyfikat kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe (drugiego stopnia) oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

lub

 • ukończyły studia wyższe (drugiego stopnia) oraz posiadają specjalizację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

lub

 • ukończyły studia wyższe (drugiego stopnia), a zdobytą na studiach wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy uzupełniły na kursach w ostatnich 5 latach. Łączna, udokumentowana liczba godzin edukacji w tym zakresie wynosi minimum 200 godzin

oraz

 • posiadają co najmniej 2-letni staż pracy związany z działalnością edukacyjną,
  w wybranej problematyce z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określonej
  we wniosku,
 • przedstawią do oceny konspekt wykładowy wraz z prezentacją dotyczący deklarowanego zakresu, o układzie i treści uzgodnionej z Ośrodkiem Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP,
 • ukończyli szkolenie dydaktyczne,
 • przedstawią referencje potwierdzające jakość świadczonych usług

oraz

 • przeprowadzą przed Ekspertem powołanym przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP wykład z problematyki, w której się specjalizują, z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania (w trybie stacjonarnym lub online)

lub

 • przedstawią film z przeprowadzonego przez siebie wykładu z problematyki, w której się specjalizują, z zastosowaniem aktywizujących metod nauczania, który zostanie oceniony przez osobę powołaną przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP,

 

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu powinny udokumentować, że program ich edukacji obejmował minimum 200 godzin i uwzględniał następujące zagadnienia:

 • prawna ochrona pracy,
 • ergonomia - kształtowanie warunków pracy,
 • psychofizjologia - problemy człowieka w środowisku pracy,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe czynniki występujące w środowisku pracy,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • nowoczesne metody i techniki nauczania dorosłych,
 • pierwsza pomoc.

 

Mogą być uznawane zaświadczenia o szkoleniach ukończonych w okresie ostatnich 5 lat od daty złożenia wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji.

 

Ocena merytoryczna kompetencji

Sprawdzenia i analizy przesłanej do Ośrodka dokumentacji dokonuje wyznaczony pracownik Ośrodka wyznaczając jednocześnie eksperta, który dokonuje oceny merytorycznej przedstawionej przez wnioskującego dokumentacji określonej w kryteriach certyfikacji kompetencji.

 

Warunki ponownej certyfikacji

Ważność certyfikatu kompetencji dla wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy jest odnawiana co pięć lat.
Warunkiem ponownej certyfikacji kompetencji jest:

 • aktywne kontynuowanie przez posiadacza certyfikatu działalności związanej
  z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem,
 • przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że posiadacz certyfikatu podwyższał
  w tym okresie swoje kwalifikacje, dbał aby wiedza, która jest przedmiotem jego działalności edukacyjnej i umiejętności dydaktyczne były na współczesnym poziomie,
 • potwierdzenie w wyniku przeprowadzonego nadzoru przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP, że wykładowca przestrzega wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu,
 • brak wpływu do Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP uzasadnionych skarg na poziom wiedzy i umiejętności posiadacza certyfikatu oraz na nadużywanie uprawnień mających na celu świadome wprowadzanie w błąd jego usługobiorców,
 • przedstawienie do oceny aktualnego konspektu wykładowego dotyczącego deklarowanego zakresu, o układzie i treści uzgodnionej z Ośrodkiem Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.

 

Warunki uzyskania certyfikatu kompetencji wykładowcy problematyki bhp

 

Zakres deklarowany

Podstawowe zakresy tematyczne problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy o jakie mogą ubiegać się zainteresowane osoby to:

Tematyka dodatkowych zakresów problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być uzgodniona z Ośrodkiem.