Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kryteria certyfikacji kompetencji wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Aktualizacja 10.09.2021 r.

 

O certyfikat kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

lub

 • ukończyły studia wyższe oraz posiadają specjalizację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

lub

 • ukończyły studia wyższe, a zdobytą na studiach wiedzę z zakresu problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy uzupełniły na kursach w ostatnich 5 latach .Łączna udokumentowana liczba godzin edukacji w tym zakresie wynosi minimum 200 godzin

oraz

 • posiadają co najmniej 2-letni staż pracy związany z działalnością edukacyjną, w wybranym zakresie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy określonym we wniosku,
 • przedstawią do oceny konspekt wykładowy dotyczący deklarowanego zakresu, o układzie i treści uzgodnionej z Ośrodkiem Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP,
 • ukończyły szkolenie dydaktyczne w liczbie min. 30 godzin (szkolenie)
 • przeprowadzą wykład z problematyki, w której się specjalizują z zastosowaniem aktywizujacych metod nauczania, który zostanie oceniony przez komisje powołaną przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP (ocena).

Ważność certyfikatu kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy jest przedłużana co 3 lata.

 

Program edukacji

Osoby ubiegające się o przyznanie certyfikatu kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy powinny udokumentować, że program ich edukacji obejmował minimum 200 godzin i uwzględniał następujące zagadnienia:

 • prawna ochrona pracy,
 • ergonomia - kształtowanie warunków pracy,
 • psychofizjologia - problemy człowieka w środowisku pracy,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i uciążliwe czynniki występujące w środowisku pracy,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • nowoczesne metody i techniki nauczania dorosłych,
 • pierwsza pomoc.

Mogą być uznawane zaświadczenia o szkoleniach ukończonych w jednostkach edukacyjnych znajdujących się w "Rejestrze jednostek edukacyjnych" prowadzonym w Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.

Zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w jednostkach edukacyjnych o uznanych przez CIOP kompetencjach rozpatrywane są na mocy podpisanych umów.

 

Kryteria opracowywania konspektów wykładowych dla wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Osoby występujące o przyznanie certyfikatu kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy powinny przedstawić, opracowany przez siebie, konspekt wykładowy o liczbie godzin wykładowych wskazanej w kryteriach. Konspekt powinien być opracowany na poziomie szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Konspekt ten powinien zawierać:

 • tytuł,
 • wskazówki metodyczne dla wykładowcy,
 • określenie odbiorcy szkoleń,
 • czas realizacji szkolenia,
 • cele szkolenia,
 • wykaz treści szkolenia z ich interpretacją i komentarzem,
 • wykaz wraz z opisem ćwiczeń, symulacji lub innych zadań stawianych słuchaczom podczas szkolenia,
 • wykaz foliogramów i innych pomocy dydaktycznych.

Do konspektu powinny być dołączone kopie foliogramów lub slajdów prezentacji komputerowej ilustrujących treść szkolenia w minimalnej liczbie 10. na jedną godzinę wykładu.

 

Zakres deklarowany

Podstawowe zakresy tematyczne problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy o jakie mogą ubiegać się zainteresowane osoby to:

Tematyka dodatkowych zakresów problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy powinna być uzgodniona z Ośrodkiem.

 

Ponowna certyfikacja

Certyfikat kompetencji wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy jest odnawiany co 3 lata.

Warunkiem  ponownej certyfikacji kompetencji jest:

 • przedłożenie dokumentów poświadczających podwyższanie kwalifikacji przez osobę o certyfikowanych kompetencjach wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby wiedza, która jest przedmiotem jej działalności edukacyjnej, i umiejętności dydaktyczne  (potwierdzone odbyciem warsztatów  z zakresu metodyki szkolenia) były aktualne i na współczesnym poziomie
 • potwierdzenie, w wyniku nadzoru sprawowanego przez Ośrodek, przestrzegania przez wykładowce problematyki BHP wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu
 • brak uzasadnionych skarg, zgłaszanych do Ośrodka, na poziom wiedzy i umiejętności osoby o certyfikowanych kompetencjach oraz nadużywanie przez nią uprawnień w celu świadomego wprowadzania w błąd uslugobiorców
 • kontynuowanie przez osobę o certyfikowanych kompetencjach działalności określonej certyfikatem.
 • przedstawienie do oceny aktualnego konspektu wykładowego dotyczącego deklarowanego zakresu o układzie i treści uzgodnionej z Ośrodkiem.