Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Deklaracja Polityki jakości w zakresie certyfikacji osób

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy prowadzi politykę zmierzającą do zapewnienia najwyższej jakości wszelkich działań związanych z certyfikacją kompetencji osób w celu zaspokojenia oczekiwań i potrzeb wszystkich klientów oraz pozyskania i utrzymania ich zaufania.

Zasady prowadzenia certyfikacji są udostępniane bez ograniczeń, a procedury związane
z certyfikacją umożliwiają dostępność do działalności CIOP - PIB dla wszystkich klientów oraz traktowanie ich jednakowo i bez żadnych preferencji.

Działalność CIOP - PIB w zakresie certyfikacji kompetencji osób jest zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby”.

Intencją realizowanej polityki jakości jest osiąganie następujących celów:

  • świadczenie usług na wysokim poziomie jakościowym spełniającym standardy europejskie i światowe oraz oczekiwania klientów,
  • ciągłe doskonalenia jakości procesu certyfikacji,
  • zapewnienie możliwości rozwoju i podwyższanie kompetencji zatrudnionego personelu,
  • uzyskanie powszechnego zaufania do prowadzonej certyfikacji.

W celu realizacji polityki jakości w zakresie certyfikacji kompetencji osób zapewnia się odpowiednie środki oraz przyjmuje się następujące zasady:

  • politykę jakości określa i nadzoruje Dyrektor Instytutu,
  • najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zarządzania konfliktami interesów i zachowania bezstronności w zakresie wszelkich działań związanych z prowadzoną certyfikacją w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu certyfikacji w ciągu całego procesu,
  • osobą odpowiedzialną za realizację polityki jakości oraz system jakości i jego dokumentację jest Kierownik Ośrodka,
  • do wspólnego działania w celu zapewnienia jakości certyfikacji są włączone wszystkie komórki organizacyjne Instytutu związane z procesem certyfikacji oraz specjalistyczny Komitet Techniczny,
  • zapewnia się poufność wszystkich informacji uzyskanych w procesie certyfikacji,
  • zapobieganie powstawaniu niezgodności w systemie jakości jest obowiązkiem wszystkich pracowników komórek organizacyjnych Instytutu, związanych z procesem certyfikacji personelu.

Ośrodek działa zgodnie z zasadami określonymi w Księdze jakości, procedurach i programach certyfikacji.

Ośrodek działa bezstronnie i niezależnie, płace personelu nie są bezpośrednio zależne od liczby wydanych certyfikatów ani - w żadnym razie - od wyników certyfikacji.

Na realizację polityki jakości są zapewnione niezbędne środki.

Polityka jakości jest znana personelowi Ośrodka, który stosuje w praktyce zasady określone w dokumentach systemu jakości.

 

Warszawa, 10.06.2021r.