Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Konsultanci BHP w MŚP

Kryteria certyfikacji kompetencji konsultantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
O certyfikat kompetencji konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przesiębiorstwach mogą ubiegać się osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe o kierunku lub specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy

lub

 • ukończyły studia wyższe i studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

oraz

 • mają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ukończyły szkolenie wynikajace z aktualnego rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • ukończyły szkolenie dla konsultantów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach lub pozyskały wiedzę i umiejętności w tym obszarze
 • przedstawią do oceny dokumnetację potwierdzajacą przeprowadzenie działań konsultacyjnych w przedsiębiorstwie, w wyniku których powstał plan poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.Uznawane są zaświadczenia o szkoleniach ukończonych w jednostkach edukacyjnych uwzględnionych w "Rejestrze jednostek edukacyjnych", prowadzonym w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.
Zaświadczenia o szkoleniach ukończonych w jednostkach edukacyjnych o uznanych przez CIOP-PIB kompetencjach są rozpatrywane na mocy podpisanych umów.

 

Ponowna certyfikacja

Certyfikat kompetencji konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach jest odnawiany co 3 lata.

UWAGA! Koszt ponownej certyfikacji wynosi 380 zł  + 23% vat (Opłata za analizę i ocenę merytoryczną dokumentacji oraz opłata końcowa za przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu).

Warunkiem  ponownej certyfikacji kompetencji jest:

 • przedłożenie dokumentów poświadczających podwyższanie kwalifikacji przez osobę o certyfikowanych kompetencjach konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach w jednostkach edukacyjnych uznanych przez Ośrodek w okresie ważności certyfikatu
 • potwierdzenie, w wyniku nadzoru sprawowanego przez Ośrodek, przestrzegania przez konsultanta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach wymagań będacych podstawą wydania certyfikatu
 • brak uzasadnionych skarg, zgłaszanych do Ośrodka, na poziom wiedzy i umiejętności osoby o certyfikowanych kompetencjach oraz nadużywania przez nich uprawnień w celu świadomego wprowadzania w błąd usługobiorcy
 • przedstawienie dokumnetacji potwierdzajacej przeprowadzenie działań konsultacyjnych w dwóch przedsiębiorstwach, w wyniku których powstał plan poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • należy także dołączyć opis swojej działalności jako konsultanta BHP w MSP w okresie ważności certyfikatu kompetencji w tym zakresie