Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kryteria certyfikacji kompetencji ekspertów bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych

Wymagania wstępne:

O certyfikat kompetencji eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych mogą ubiegać się osoby, które:

 • mają ukończone studia wyższe o kierunku lub specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy (II stopnia)
 • lub
 • mają ukończone studia wyższe i studia podyplomowe z zakresu BHP
 • oraz
 • mają 3 lata stażu pracy w służbie bhp w zakładzie pracy lub w zakładzie pracy świadczącym usługi doradcze bhp lub w ramach własnej działalności gospodarcze.

Wymagania dodatkowe:

 • prowadzą własną działalność gospodarczą
 • lub
 • mają zawartą umowę o pracę z firmą świadczącą usługi doradcze bhp dla przedsiębiorców.

Działalność firmy musi być związana ze świadczeniem usług doradczych (22 zadania pracownika służby BHP) dla co najmniej 3 przedsiębiorstw z potwierdzeniem ich wykonywania (referencje).

 

Wymagania edukacyjne:

 • mają ukończone szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby BHP w okresie ostatnich 5 lat
 • oraz
 • mają ukończone szkolenia z zakresu zagrożeń wynikających z obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, zagrożeń czynnikami biologicznymi, doboru i prawidłowego użytkowania środków ochrony indywidualnej, technicznego bezpieczeństwa pracy
 • oraz
 • mają ukończone co najmniej jedno szkolenie dla ekspertów BHP dotyczące programu dotacji ZUS organizowanego przez CIOP-PIB
 • lub
 • mają potwierdzone uczestnictwo w co najmniej jednym projekcie inwestycyjnym dla przedsiębiorców dotowanym z funduszy publicznych

Mogą być uznawane zaświadczenia o szkoleniach w jednostkach edukacyjnych znajdujących się w "Rejestrze jednostek edukacyjnych" prowadzonym w Ośrodku Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP.

Zaświadczenia o szkoleniach, ukończonych w jednostkach edukacyjnych o uznanych przez CIOP-PIB kompetencjach rozpatrywane są na mocy podpisanych umów.

 

Egzamin

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 • egzamin pisemny z wiedzy na temat Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany na postawie art. 37 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz procedury uzyskania wsparcia finansowego – opracowanie programu poprawy warunków pracy, przeprowadzany jest w formie sprawdzenia i oceny opracowanego przez kandydata i przesłanego do Ośrodka dokumentu

Wymagane jest potwierdzenie przez pracodawcę zakładu pracy, dla którego opracowano ww. dokument, że został opracowany przez kandydata i wdrożono go do stosowania.

 • egzamin praktyczny – studium przypadku (protokół odbioru zrealizowanego projektu poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie) w formie udzielania przez kandydata ustnych odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną na zadane pytania dotyczące przeprowadzenia odbioru zrealizowanego projektu poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie na podstawie losowo wybranej oceny wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu.

Komisję powołuje Kierownik Ośrodka. W jej skład wchodzą eksperci współpracujący Ośrodkiem w procesach certyfikacji kompetencji osób.

 

Ponowna certyfikacja

Ważność certyfikatu kompetencji dla eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy do spraw oceny realizacji projektów inwestycyjnych i doradczych jest odnawiana co 3 lata.

Warunkiem ponownej certyfikacji kompetencji jest:

 • przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że posiadacz certyfikatu podwyższał w tym okresie swoje kwalifikacje w jednostkach edukacyjnych uznanych przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP,
 • potwierdzenie w wyniku nadzoru sprawowanego przez Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP, że ekspert przestrzega wymagań będących podstawą przyznanego mu certyfikatu,
 • brak wpływu do Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP uzasadnionych skarg na poziom wiedzy, umiejętności posiadacza certyfikatu i nadużywanie uprawnień mających na celu świadome wprowadzanie w błąd jego usługobiorców,
 • kontynuowanie przez posiadacza certyfikatu działalności związanej z kompetencjami potwierdzonymi certyfikatem (dołączenie 3. protokołów odbioru zrealizowanych projektów poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie),
 • przedstawienie przez wnioskującego o ponowną certyfikację nowego programu poprawy warunków pracy opracowanego dla przedsiębiorstwa, w którym pełnią zadania służby BHP z potwierdzeniem pracodawcy tego zakładu pracy wdrożenia go do stosowania.