Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Przedłużenie

Informator dla jednostek - Przedłużenie

Ważność certyfikatu uznania kompetencji jednostki edukacyjnej odnawiana jest co 3 lata. Przedłużenie ważności certyfikatu uznania kompetencji może nastąpić na wniosek jednostki edukacyjnej. Wniosek należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed datą upływu ważności certyfikatu uznania kompetencji. Tryb postępowania przy przedłużaniu ważności certyfikatu uznania kompetencji jest taki sam jak przy ubieganiu się po raz pierwszy o jego przyznanie.

Warunkiem odnowienia certyfikatu uznania kompetencji jest:

  • przedłożenie dokumentów świadczących o tym, że co uzgodniona z Ośrodkiem liczba wykładowców zatrudnianych w jednostce edukacyjnej uzyskała certyfikaty wykładowcy problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • potwierdzenie w wyniku przeprowadzonego nadzoru przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu, że jednostka edukacyjna przestrzega wymagań będących podstawą przyznanego certyfikatu uznania kompetencji,
  • brak wpływu do Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu uzasadnionych skarg na poziom świadczonych przez jednostkę edukacyjną usług,
  • kontynuowanie przez jednostkę edukacyjną o uznanych kompetencjach działalności edukacyjnej mogącej stanowić podstawę do odnowienia certyfikatu uznania kompetencji,
  • pozytywny wynik auditu przeprowadzonego przez przedstawicieli Ośrodka Certyfikacji Kompetencji Personelu przed odnowieniem certyfikatu uznania kompetencji.