Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Nadzór

Informator dla jednostek - Nadzór

Centralny Instytut Ochrony Pracy prowadzi nadzór nad działalnością jednostki edukacyjnej objętą zakresem uznania kompetencji, przeprowadzając przegląd jej osiągnięć (co najmniej raz w okresie ważności certyfikatu uznania kompetencji).Jednostka edukacyjna posiadająca dokument uznania kompetencji zobowiązana jest w umowie zawartej z CIOP do przechowywania i udostępniana przedstawicielom OCKP zapisów dotyczących wszystkich skarg, które wpłynęły na działalność objętą uznaniem kompetencji.

Raz w roku jednostka edukacyjna zobowiązana jest do przesłania do OCKP (wykorzystując kartę informacyjną o jednostce edukacyjnej zamieszczoną w informatorze) informacji zawierającej m.in.:

 • dane o szkoleniach związanych z zakresem uznania kompetencji,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez wykładowców zatrudnianych w jednostce edukacyjnej (w tym uzyskanie certyfikatów kompetencji wydanych przez OCKP CIOP),
 • opinie, w tym skargi dotyczące działalności objętej zakresem uznania kompetencji.

Informacje te są analizowane przez pracownika merytorycznego OCKP a wyniki oceniane, jako element nadzoru nad posiadaczami certyfikatu uznania kompetencji.

W przypadku stwierdzenia niespełniania przez Jednostkę kryteriów uznania kompetencji, Ośrodek może zastosować sankcje w postaci zawieszenia lub cofnięcia uznania kompetencji, przy czym:

 • zawieszenie uznania kompetencji może nastąpić w przypadku:
  • sprawdzonej zasadności skarg składanych na Jednostkę,
   negatywnych wyników oceny działalności Jednostki uzyskanej w ramach nadzoru sprawowanego nad Jednostką,
 • cofnięcie uznania kompetencji może nastąpić w przypadku:
  • stwierdzenia nadużycia uprawnień, mających na celu świadome wprowadzanie w błąd klientów,
   niespełnienia w uzgodnionym z Ośrodkiem terminie wymagań postawionych przez Ośrodek w ramach nadzoru nad działalnością Jednostki,
   niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec Ośrodka.

Unieważnienie certyfikatu może nastąpić na wniosek Jednostki.
Decyzję o zawieszeniu, cofnięciu lub unieważnieniu wraz z uzasadnieniem Ośrodek wydaje w formie pisemnej i przesyła ją Jednostce.
W przypadku cofnięcia lub unieważnienia certyfikatu, Jednostka zostaje wykreślona z rejestru uznanych jednostek.