Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Umowa

Informator dla jednostek - Umowa

Umowa zawierana jest zgodnie z procedurami wynikającymi z Zarządzenia Nr 21/2000 Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z dnia 09 października 2000 r. w sprawie kryteriów i procedur uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych. Przedmiotem umowy jest określenie zasad wydania i odnowienia certyfikatu uznania kompetencji oraz praw, obowiązków i wzajemnych zobowiązań stron wynikających z uznania kompetencji Jednostki przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Na podstawie tej umowy:

 • Ośrodek ma prawo do:
  • zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu w przypadkach stwierdzenia niespełniania przez Jednostkę kryteriów uznania kompetencji,
  • prowadzenia w okresie ważności certyfikatu przeglądów osiągnięć Jednostki w zakresie działalności objętej uznaniem i zgodnie z wymaganiami wymienionych w nim kryteriów.
 • Ośrodek zobowiązuje się do:
  • wydania Jednostce certyfikatu po uregulowaniu przez wnioskującego wszystkich opłat związanych z procesem uznawania kompetencji,
  • wpisania Jednostki do rejestru uznanych jednostek,
  • przeprowadzenia - co najmniej raz w okresie ważności certyfikatu - przeglądu osiągnięć Jednostki w zakresie działalności objętej uznaniem kompetencji,
  • zachowania poufności i nie przekazywania stronom trzecim informacji uzyskanych od Jednostki w trakcie procesu uznawania kompetencji i późniejszego nadzoru, bez jej uprzedniej zgody,
  • uznawania zaświadczeń wystawianych przez Jednostkę w procesie certyfikacji kompetencji personelu odpowiednio do kryteriów mających zastosowanie do rodzaju kompetencji określanych przez wnioskujących o certyfikat.
 • Jednostka ma prawo do:
  • powoływania się na certyfikat w korespondencji, dokumentach promocyjnych i reklamowych wyłącznie w obszarze działania określonym zakresem uznania kompetencji i tylko z jednoczesnym podaniem numeru certyfikatu,
  • uzyskiwania informacji ze strony Ośrodka o wszystkich zmianach w kryteriach i procesie uznawania kompetencji jednostek,
  • wymagania od Ośrodka zachowania poufności wszelkich dotyczących go informacji, uzyskanych w czasie procesu uznawania kompetencji i podczas nadzoru, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.
 • Jednostka zobowiązuje się do:
  • natychmiastowego zaprzestania powoływania się na certyfikat, którego ważność nie została odnowiona lub który został zawieszony, cofnięty lub unieważniony,
  • powoływania się na uznanie jej kompetencji w sposób, który nie wprowadzi nikogo w błąd co do zakresu uznania kompetencji Jednostki,
  • regulowania w terminie wszystkich uzgodnionych opłat należnych Ośrodkowi z tytułu procesu uznawania kompetencji, odnawiania uznania kompetencji i sprawowania nad nią nadzoru,
  • przesyłania raz w roku do Ośrodka dokumentacji zawierającej m.in.:
   - dane o przebiegu działalności edukacyjnej Jednostki związanej z zakresem uznania kompetencji (według wzoru przedstawionego w załączniku),
   - dokumenty potwierdzające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez wykładowców Jednostki,
   - opinie, w tym skargi dotyczące działalności Jednostki objętej zakresem uznania kompetencji,
  • uwzględniania w procesie tworzenia i realizacji programów szkoleniowych materiałów edukacyjnych opracowywanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy,
  • zgłaszania do Ośrodka zmiany adresu swojej siedziby.