Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Nadzór

Ośrodek prowadzi nadzór nad działalnością certyfikowanej osobyi objętą zakresem certyfikacji, przeprowadzając przegląd jego osiągnięć (co najmniej raz w okresie ważności certyfikatu kompetencji).

Certyfikowana osoba zobowiązana jest w umowie zawartej z CIOP-PIB do przechowywania i udostępniania Ośrodkowi zapisów dotyczących wszystkich skarg, które wpłynęły na jego działalność objętą certyfikatem. W połowie okresu ważności certyfikatu kompetencji osoba certyfikowana zobowiązana jest do przesłania do Ośrodka informacji zawierającej m.in.:

 • dane o przebiegu pracy związanej ze stosowaniem certyfikatu kompetencji,
 • dokumenty potwierdzające podwyższanie kwalifikacji,
 • opinie w tym skargi dotyczące działalności objętej zakresem certyfikatu kompetencji.

Informacje te są analizowane przez pracownika merytorycznego Ośrodka, a wyniki oceniane, jako element nadzoru nad posiadaczami certyfikatu.

W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez certyfikowaną osobę kryteriów certyfikacji kompetencji, CIOP-PIB może stosować sankcje w postaci zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu kompetencji, przy czym:

 • zawieszenie certyfikatu kompetencji może nastąpić w przypadku:
  • sprawdzonej zasadności skarg składanych na certyfikowaną osobę,
  • negatywnych wyników oceny kompetencji uzyskanych w ramach nadzoru sprawowanego nad certyfikowaną osobą,
 • cofnięcie certyfikatu kompetencji może nastąpić w przypadku:
  • stwierdzenia przekroczenia uprawnień wynikających z przyznanego certyfikatu kompetencji lub mających na celu świadome wprowadzenie w błąd klientów,
  • niespełnienia wymagań postawionych przez Ośrodek w okresie zawieszenia certyfikatu kompetencji,
  • nieuzupełnienia kompetencji w terminie uzgodnionym z Ośrodkiem w przypadku zmiany kryteriów certyfikacji stanowiących podstawę przyznania certyfikatu,
  • niespełnienia w terminie zobowiązań finansowych wobec Ośrodka.

Unieważnienie certyfikatu kompetencji może nastąpić na wniosek certyfikowanej osoby. 
Decyzję o zawieszeniu, cofnięciu lub unieważnieniu certyfikatu kompetencji wydaje Ośrodek w formie pisemnej i przesyła ją posiadaczowi certyfikatu kompetencji. 
W przypadku cofnięcia lub unieważnienia certyfikatu kompetencji,certyfikowana osoba zostaje wykreślona z rejestru wydanych certyfikatów kompetencji.