Ośrodki certyfikacji w Instytucie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opłaty

Informator dla osób - opłaty

Opłaty związane z certyfikacją kompetencji osób ustalone są w cenniku. Opłaty są pobierane w dwóch etapach. W pierwszym etapie przy składaniu wniosku o certyfikat pobierana jest opłata wstępna (pozycja 1 cennika). W drugim etapie pobierana jest opłata końcowa (pozycja 6 cennika) oraz koszty czynności obejmujących pozycje 2, 3, 4 i 7 cennika. Opłata wstępna związana z przedłużeniem ważności certyfikatu obejmuje pozycję 5 cennika. Opłata końcowa obejmuje pozycję 6 oraz w zależności od przebiegu procesu przedłużenia ważności certyfikatu pozycje 2, 3, 4 i 7 cennika. Jeżeli wnioskujący o przyznanie certyfikatu kompetencji wskazał we wniosku o certyfikację jednostkę dokonującą opłat i dołączył do wniosku oświadczenie o przejęciu przez nią zobowiązań finansowych, to w przypadku wycofania się jednostki z tych zobowiązań wnioskujący ponosi ryzyko przejęcia wszelkich zobowiązań finansowych wynikających z przebiegu procesu certyfikacji. Od 1 stycznia 2011 r. do opłaty netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

 

Zakres certyfikacji obejmuje:

    • A wykładowców problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
    • B specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy

Opłaty podstawowe

 

Lp.Grupy personelu    A        B    
1 Opłata wstępna (analiza formalna wniosku, sprawdzenie kompletności i poprawności  dołączonej dokumentacji, rejestracja i potwierdzenie rejestracji wniosku,  analiza i ocena merytoryczna całego materiału zebranego w procesie certyfikacji)
200 zł
100 zł
2 Opłata za ocenę konspektu wykładowego dotyczącego jednego zakresu tematycznego
150 zł
-
3 Opłata za przygotowanie, przeprowadzenie i ocenę wykładu
150 zł
-
4 Opłata za przeprowadzenie egzaminu dla specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy
-
150 zł
5 Opłata za analizę i ocenę merytoryczną dokumentacji związanej z przedłużeniem ważności certyfikatu
200 zł
100 zł
6 Opłata końcowa (przeprowadzenie procesu certyfikacji, wydanie certyfikatu, stosowanie certyfikatu w systemie akredytacji)
280 zł
250 zł

Opłaty dodatkowe

 

Lp.Wszystkie grupy personelu
7 Koszty ewentualnych delegacji służbowych pracowników Ośrodka związanych z procesem certyfikacji są rozliczane odrębnie według faktycznie poniesionych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kosztach podróży służbowych. Koszty delegacji rozlicza CIOP-PIB i koszty te są doliczane do końcowej opłaty za przeprowadzenie certyfikacji lub są zwracane przez klienta na podstawie noty księgowej wystawionej przez CIOP-PIB

 

Nr konta bankowego CIOP-PIB :
Bank PEKAO S.A., 00-950 Warszawa, ul. Jasna 1
95 1240 6247 1111 0000 4975 9963