Pełne treści wybranych artykułów na temat redukcji hałasu opublikowanych w prasie.

 

System aktywnej redukcji dla hałasu o przebiegu okresowym.
Active Reduction System For Periodic Noise.
Paweł Górski, Wiktor M. Zawieska, 
XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA, Stare Jabłonki, październik 2002.

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono układ Aktywnej Redukcji Hałasu (ARH) zoptymalizowany pod kątem redukcji hałasu wąskopasmowego. Układ oparto na uniwersalnym kontrolerze ARH, który wyposażono w algorytm oparty o równoległe filtry wycinające i układ generacji sygnału. System przetestowano w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych do redukcji hałasu transformatora energetycznego. Przeprowadzone badania potwierdziły przydatność opracowanego systemu do redukcji hałasów okresowych.
SUMMARY: This paper presents the Active Noise Reduction (ARH) system for narrow-band noise. This system has been built on the ARH universal controller, which has been fitted with an algorithm base on parallel and cutting filters and a system for signal generating. This system has been tested in a laboratory and in the open field to the reduce noise of power transformer. The study confirms the usefulness of an elaborated algorithm to the reduce periodical noise. 

 

Aktywna redukcja hałasu w falowodzie akustycznym z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych.
Active noise reduction in an acoustic duct using artificial neural networks.
Leszek Morzyński, Grzegorz Makarewicz, 
XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA, Stare Jabłonki, październik 2002.

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono system aktywnej redukcji hałasu w falowodzie akustycznym oparty na sztucznej sieci neuronowej. W systemie tym wykorzystano skonstruowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy niskobudżetowy układ sterujący zbudowany na bazie komputera PC. W układzie tym zaimplementowano sieć neuronową ze standardowym algorytmem wstecznej propagacji błędów. Podstawowym celem było określenie, czy taki układ sterujący będzie odpowiedni do zastosowania w rzeczywistym układzie aktywnej redukcji hałasu opartym na sieci neuronowej. System z zaimplementowaną siecią neuronową został wstępnie przebadany na stanowisku laboratoryjnym. W artykule zaprezentowano uzyskane wyniki pomiarów oraz konstrukcję układu sterującego. Wyniki badań potwierdziły użyteczność niskobudżetowego układu sterującego w systemie aktywnej redukcji hałasu opartym na sieci neuronowej.

SUMMARY: In this paper, a system for active noise control (ANC) in an acoustic duct based on artificial neural network is described. In this system a PC-based low-cost control unit made in Central Institute for Labour Protection is used. A neural network with standard back propagation algorithm was implemented in this unit The main aim of the present study was to verify if this control unit was suitable for a neural network-based ANC system. After the implementation of the neural network, some preliminary measurements of the system were made on a laboratory stand. Results of measurements and the construction of the control unit are described in this paper. Experiments confirmed that the use of the low-cost controller in the neural network-based ANC system can give good results.

 

Active noise control system based on neural network.
Leszek Morzyński,
International Symposium on Active of Sound and Vibration, Southampton (UK), lipiec 2002
The results of a simulation of the performance of an active noise control system in an acoustic duct are described. This system is a neural network based feedforward active noise control system. The operation of a neural network based control system is compared with a classic noise cancellation system based on an adaptive filter. Simulations were made for different signal types and parameters of the neural network. The neural network based laboratory system for active noise control in duct is described. The neural network with a back propagation algorithm was implemented on a PC-based control unit. Measurements for tonal and narrowband noise were made. Different numbers of neurons in input and hidden layers during measurements were considered. Some preliminary results of measurements of this system are discussed. Attenuation of up to 40 dB for tonal noise was achieved.

 

Sterowanie kierunkowością źródła dźwięku.
Directivity control of sound source.
Paweł Górski
Noise Control'01, Kielce, wrzesień 2001.

SUMMARY
The author presents the possibility of improving listening and hearing conditions by changing the directional response pattern of sound source. Modelling the directivity pattern is used in compound sources and consists in impulse response shaping of a room of a single source. This paper describes a simple approach using a simulation in the Matlab program.

 

Aktywny ochronnik złącznością wewnętrzną.
Active hearing protector with build-in communication.
G. Makarewicz, W. Zawieska, P. Górski, L. Morzyński,
Noise Control'01, Kielce, wrzesień 2001.

SUMMARY: Some results on development of the active hearing protector with build-in communication circuits are presented. The working model of the prototype named AOS-2 is described. Results of measurements of active reduction effectiveness for different test signals are discussed.

 

Modelowanie odpowiedzi impulsowej.
Modelling of impulse response.
Paweł Górski
IX sympozjum reżyserii i inżynierii dźwięku ISSET 2001 i VIII sympozjum nowości w technice audio i wideo, Warszawa, październik 2001

SUMMARY: The author presents the possibility of improving listening and hearing conditions by changing the directional response pattern of sound. Modelling the directivity pattern is used in compound sources and consists in impulse response shaping of a room of a single source. This paper describes a simple approach using a simulation in the Matlab program.

 

System Aktywnej redukcji hałasu z zastosowaniem sieci neuronowych.
Leszek Morzyński, Grzegorz Makarewicz,
V Szkoła Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu, Kraków-Krynica, kwiecień 2001.

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych układu aktywnej redukcji hałasu w falowodzie akustycznym opartego na sztucznej sieci neuronowej. Wykonano symulacje dla różnego typu sygnałów akustycznych, różnych parametrów sieci neuronowej oraz dla liniowej i nieliniowej transmitancji kanału akustycznego. Działanie układu opartego na sieci neuronowej porównano z działaniem układu wykorzystującego adaptacyjny filtr SOI. Do wykonania symulacji wykorzystano pakiet matematyczny Matlab.

 

Zastosowanie projektowania obiektowego do symulacji systemów aktywnej redukcji hałasu.
Grzegorz Makarewicz, Wiktor Zawieska, Leszek Morzyński,
V Szkoła Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu, Kraków-Krynica, kwiecień 2001.

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono bibliotekę klas napisaną w obiektowym języku C++ przeznaczoną do symulacji systemów aktywnej redukcji hałasu. Oprogramowanie umożliwia modelowanie elementów składowych systemu aktywnej redukcji oraz symulowanie ich pracy dla różnych algorytmów adaptacyjnych. Biblioteka współpracuje z kartami przetworników A/C i C/A. Dzięki temu możliwe jest jej zaimplementowanie w systemie aktywnej redukcji hałasu pracującym w czasie rzeczywistym. Opisano system aktywnej redukcji hałasu z układem sterującym wykorzystującym bibliotekę klas. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń symulacyjnych oraz badań laboratoryjnych.

 

Aktywny ochronnik słuchu z zewnętrznym układem zasilania i baza danych ułatwiająca jego dobór. 
Paweł Górski, Leszek Morzyński, 
Bezpieczeństwo Pracy 3/2001.

SUMMARY: This paper describes an active hearing protector (dedicated to stationary workstations) and a “Database of stationary workstations”. The active hearing protector has been modified by adding a new module, which has made the use of a current generator at a workstation possible. Some electronic elements have been transferred from the muffs of an active hearing protector to the module. The database of stationary workstations has been written in order to make selecting active hearing protectors for stationary workstations easier.

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono opis aktywnego ochronnika słuchu przystosowanego do stosowania na stacjonarnych stanowiskach pracy oraz „Bazę stacjonarnych stanowisk pracy”. Konstrukcję aktywnego ochronnika słuchu zmodyfikowano wykonując moduł umożliwiający wykorzystanie dostępnego źródła zasilania na stanowisku pracy. Do modułu przeniesiono część elementów elektronicznych z nauszników aktywnego ochronnika słuchu. „Bazę stacjonarnych stanowisk pracy” napisano w celu ułatwienia doboru aktywnego ochronnika słuchu do stacjonarnych stanowisk pracy.

 

Aktywne metody redukcji hałasu. 
G. Makarewicz, G. Matuszewski, L. Morzyński, W. Zawieska, 
Metody Aktywne Redukcji Hałasu, CIOP, Warszawa, 2001

STRESZCZENIE: Rozdział monografii "Metody Aktywne Redukcji Hałasu" Z. Engel, G. Makarewicz, L. Morzyński, W. M. Zawieska na temat hałasu. Omówienie aktywnych metod redukcji hałasu.

 

Metody redukcji hałasu transformatorów energetycznych. 
Grzegorz Makarewicz, Leszek Morzyński, Grzegorz Matuszewski, Wiktor Zawieska, 
Bezpieczeństwo Pracy 12/1999.

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zarys możliwości wykorzystania metod aktywnych do redukcji hałasu wytwarzanego przez transformatory energetyczne. Ponadto przedstawiono podstawy prawne dotyczące hałasu transformatorów.

 

Stanowisko do badań nad aktywną redukcją hałasu w systemach wentylacyjnych. 
G. Makarewicz, G. Matuszewski, L. Morzyński, W. Zawieska, 
XLVI Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA, październik 1999.

STRESZCZENIE: Referat zawiera opis stanowiska do badań nad aktywną redukcją hałasu niskoczęstotliwościowego wytwarzanego przez systemy wentylacyjne. Składa się ono z rzeczywistego układu wentylacyjnego połączonego z akustycznym falowodem pomiarowym. Takie zestawienie umożliwia badania układów aktywnej redukcji hałasu zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i zbliżonych do rzeczywistych. Przedstawione zostały wyniki badań wstępnych, obejmujących pomiary skuteczności działania układu aktywnej redukcji hałasu.

SUMMARY ("The stand for researches on active noise reduction in ventilating systems"): Description of the stand for researches on active reduction of low frequency noise emitted by HVAC systems is presented. The stand consists of the real ventilating system connected to the acoustic duct. It makes possible to design an active noise reduction system and measure it parameters under laboratory and real conditions. Results of preliminary researches realised on the stand are described.

 

Stanowisko do badań układów aktywnej redukcji hałasu w falowodach akustycznych - badania wstępne.
G. Makarewicz, G. Matuszewski, L. Morzyński, W. Zawieska,
 IV Szkoła Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu, Kraków-Krynica, kwiecień 1999.

STRESZCZENIE:   W referacie opisane zostały wyniki badań wstępnych przeprowadzonych na stanowisku do badań układów aktywnej redukcji hałasu w falowodach akustycznych. Badania obejmowały pomiar widma hałasu wentylatora promieniowego oraz pomiary skuteczności działania układu aktywnej redukcji hałasu w falowodzie przy dołączeniu tego falowodu do rzeczywistego układu wentylacyjnego.

SUMMARY ("The stand for researches on active noise reduction systems in a duct - preliminary researches"):   Results of preliminary researches realised on the stand for testing systems for active noise reduction in ducts are described in this paper. Spectrum measurements of noise generated by radial fan and efficiency measurements of system for active noise reduction in ducts were included in these preliminary researches. During efficiency measurements of active noise reduction system the duct was connected to the real ventilating system.

 

Stanowisko do badań układów aktywnej redukcji hałasu w falowodach akustycznych - opis. 
G. Makarewicz, G. Matuszewski, L. Morzyński, W. Zawieska, 
IV Szkoła Metody Aktywne Redukcji Drgań i Hałasu, Kraków-Krynica, kwiecień 1999.

STRESZCZENIE: Opis stanowiska pomiarowego do badań nad aktywną redukcją hałasu w układach wentylacyjnych i przewodach dolotowych maszyn i urządzeń. Stanowisko składa się z rzeczywistego układu wentylacyjnego połączonego z akustycznym falowodem pomiarowym. Dzięki segmentowej budowie pozwalającej na łatwą zmianę parametrów geometrycznych i akustycznych, stanowisko umożliwia badania układów aktywnej redukcji zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i zbliżonych do rzeczywistych.

SUMMARY ("The stand for researches on active noise reduction systems in a duct - description"): Description of the stand for researches on active noise reduction emitted by HVAC systems is presented. The stand consist of the real ventilating system connected to the acoustic duct. It makes possible to design and measure parameters of an active noise reduction systems under laboratory and real conditions.

 

Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygnałów w układach redukcji hałasu metodami aktywnymi.
("An application of the digital signal processing in active noise reduction systems")
L. Morzyński, G. Matuszewski, G. Makarewicz, J. Narkiewicz-Jodko, 
Proceedings of the XI Conference Application of Microprocessors in Automatic Control and Measurement, Wrszawa, Październik 1998.

STRESZCZENIE: Aktywne metody redukcji hałasu stanowią uzupełnienie klasycznych metod tłumienia hałasu w zakresie niskich częstotliwości. Metody aktywne wymagają zastosowania elektronicznego układu sterującego. Początkowo proste układy analogowe zostały obecnie zastąpione skomplikowanymi układami cyfrowymi. Zastosowanie technik cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwia w prosty sposób nadanie układowi sterującemu wymaganej charakterystyki częstotliwościowej, która dzięki wykorzystaniu technik sterowania adaptacyjnego może się zmieniać w czasie w zależności od zmian parametrów hałasu.

SUMMARY : Active methods are used more often considering low efficiency of passive methods of noise reduction at low frequencies. Sound preasure level made by noise source (primary source) is reducted by using additional sources (secondary sources). Active noise reduction methods are based on destructive interferece phenomena or reciprocal compensation of acoustic waves phenomena.Complicated controler is required for driving secondary sources in active noise control system. In the most cases controler is realized as adaptive digital filter. Among active noise control systems we can mark out feedback control systems and feedforward control systems. Feedback control systems typically are realized as analog circuits and there are used e.g. in active hearing protectors. Feedforward control systems typically are realized as digital circuits.
Fans are typically eqipments making noise at low frequencies. In air ducts below cut-off frequency plane wave is propagated. Plane wave propagated in acoustic duct is easy to attenuate by using one chanel active control system.
Two realization of feedforward active control systems are presented. The first one is based on an ordinary PC with Intel's 80486 procesor and card with 12-bit AD and DA converters. The software is written in C and assembler, it allows to calculate in real time 128-th order adaptive LMS filter. Example result obtained in this realization is presented in figure 2.4. The second realization is based on DSPCard-56002 with Motorola's digital signal processor. DSP56002 with 80 MHz clock allows to realize infinite impuls response adaptive filter of high order and modeling of error path transmitation in real time.
Described research are made in Central Institute for Labour Protection and Department of Electronics of Warsaw University of Technology. Research made in Central Institute for Labour Protection was suported by the State Committee for Scientific Research under the National Strategic Program "Occupational Safety and Health Protection in the Working Enviroment".

 

Measurements of the Effectiveness of the Noise Reduction of Hearing Protectors with Active Sound Attenuation. 
L. Morzyński, G. Matuszewski,
Proceedings of the Noise Control 98, Krynica, Czerwiec 1998.

SUMMARY:   Under the National Strategic Program in the Central Institute for Labour Protection prototypes of active hearing protectors were worked out and made. They consist of a passive hearing protector and an active noise reduction system mounted inside each earmuff. This paper presents some results of the measurements of the noise attenuation of hearing protectors with an active reduction of sound. Prototypes of active hearing protectors with various electronic control systems mounted in various models of passive hearing protectors were measured. To verify the usefulness of worked out active hearing protectors for use under industrial conditions measurements were made not only under laboratory conditions on the designed research stand and chamber for passive hearing protectors measurements, but also under real conditions. The results of the measurements show that the parameters of the measured prototypes are comparable with the parameters of other hearing protectors of this type which are accessible on the market.

STRESZCZENIE ("Pomiary skuteczności redukcji hałasu ochronników słuchu z układem aktywnego tłumienia dźwięku"): W ramach Strategicznego Programu Rządowego w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy opracowano i wykonano prototypy aktywnych ochronników słuchu. Składają się one z pasywnego ochronnika słuchu i zamontowanych w jego czaszach układów aktywnej redukcji dźwięku. W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wyniki pomiarów tłumienia hałasu ochronników słuchu z układami aktywnej redukcji dźwięku. Zaprezentowano je w formie charekterystyk skuteczności redukcji w funkcji częstotliwości. Badaniami objęte zostały prototypy aktywnych ochronników z różnymi elektronicznymi układami sterującymi montowanymi w różnych modelach pasywnych ochronników słuchu (Peltor, TD-8). W celu sprawdzenia przydatności opracowanych aktywnych ochronników do stosowania w warunkach przemysłowych pomiary zostały wykonane nie tylko w warunkach laboratoryjnych na zaprojektowanym do tego celu stanowisku badawczym i w komorze do badań pasywnych ochronników słuchu, ale także w warunkach rzeczywistych. Wyniki wykonanych pomiarów pokazują, że parametry badanych prototypów są porównywalne z parametrami innych tego typu ochronników dostępnych na rynku.

 

A Prototype of a Hearing Protector with an Active Noise Reduction System. 
G. Makarewicz, 
Proceedings of the Noise Control 98, Krynica, Czerwiec 1998.

SUMMARY:   An undesired feature of passive hearing protector is a relatively poor noise reduction in the low frequency range. Attenuation properties can be improved by means of active noise reduction. Active hearing protector thanks to the combination of high efficiency of passive hearing protector in the medium and high frequency with good efficiency of active noise reduction system in the low frequency range becomes an effective personal device for protecting against the noise in the whole frequency range generated by typical sources encountered in industry. In the paper the active hearing protector prototype is presented. It is based on the active compensating filter with properly selected amplitude and phase characteristics. To facilitate the selection of electronic components values a simulation model of the electroacoustic channel of active hearing protector was elaborated. The results of calculations obtained from the PSpice program are presented. Some technical parameters and functional quality of the prototype are discussed.

STRESZCZENIE ("Prototyp ochronnika słuchu z układem aktywnej redukcji hałasu"):   Cechą charakterystyczną pasywnego ochronnika słuchu jest stosunkowo mała redukcja hałasu w zakresie niskich częstotliwości akustycznych (kilkaset Hz). Własności tłumiące pasywnego ochronnika mogą być poprawione za pomocą układu aktywnej redukcji. Aktywny ochronnik słuchu dzięki połączeniu dużej skuteczności pasywnego ochronnika w zakresie średnich i wysokich częstotliwości z dobrą skutecznością układu aktywnej redukcji w zakresie niskich częstotliwości stanowi efektywny środek indywidualnej ochrony przed hałasem w całym zakresie częstotliwości hałasu emitowanego przez typowe źródła spotykane w przemyśle. W artykule opisano zasadę lokalnej kompensacji amplitudy ciśnienia akustycznego. Przedstawiono syntezę układu sterującego aktywnego ochronnika słuchu. Bazuje on na aktywnym filtrze kompensującym o odpowiednio dobranych charakterystykach amplitudowych i fazowych. W celu ułatwienia doboru wartości elementów składowych za pomocą programu Pspice opracowano układ symulujący tor elektroakustyczny aktywnego ochronnika. Układ sterujący zamontowany został wewnątrz czaszy pasywnego ochronnika słuchu. W artykule opisano konstrukcję prototypu aktywnego ochronnika słuchu z uwzględnieniem jego parametrów technicznych i użytkowych.

 

Redukcja hałasu w falowodzie akustycznym z zastosowaniem adaptacyjnych sterowników cyfrowych. 
L. Morzyński, 
Bezpieczeństwo Pracy 4/1998.

STRESZCZENIE:   Artykuł poświęcony jest metodom aktywnym redukcji hałasu, które są coraz powszechniej stosowane do walki z hałasem niskoczęstotliwościowym. W sposób zwięzły omówione zostały zasady aktywnej redukcji hałasu, jej zalety i wady, główne obszary zastosowań oraz związane z tymi zastosowaniami problemy praktyczne. Przedstawiono podział układów aktywnej redukcji hałasu ze względu na typ układu sterującego procesem redukcji, skupiając się przede wszystkim na adaptacyjnych sterownikach cyfrowych. Dalszą część artykułu poświęcono aktywnej redukcji hałasu w falowodzie akustycznym i specyfice tego zagadnienia. Opisano stanowisko laboratoryjne do badań nad aktywną redukcją hałasu w falowodzie akustycznym i zaprezentowano wyniki badań uzyskane z zastosowaniem układów sterujących w postaci filtrów adaptacyjnych o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej.

 

Wybrane praktyczne zastosowania metod aktywnych do redukcji hałasu. 
G. Makarewicz, G. Matuszewski, L. Morzyński, 
Bezpieczeństwa Pracy.

STRESZCZENIE: W artykule przedstawione zostały niektóre ze znanych autorom z literatury i innych źródeł praktyczne zastosowania metod aktywnych do redukcji hałasu. Artykuł opatrzony jest krótkim wstępem zapoznającym Czytelnika z ideą aktywnej redukcji hałasu. W kolejnych rozdziałach przedstawiono przykłady zastosowań metod aktywnych redukcji hałasu do:- wyciszania wnętrz pojazdów,- wyciszania wnętrz samolotów,- redukcji hałasu w systemach wentylacyjnych,- poprawiania skuteczności działania ochronników słuchu w zakresie niskich częstotliwości (aktywne ochronniki słuchu),- wyciszania hałasu wokół tras komunikacyjnych (aktywne ekrany akustyczne).Na końcu zamieszczono bibliografię, która zawiera również artykuły dostępne poprzez sieć Internet.

 

Adaptacyjny układ redukcji hałasu zrealizowany na procesorze sygnałowym rodziny DSP5600. 
G. Matuszewski, praca dyplomowa, 
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, 1998.

STRESZCZENIE: W rozdziale 1 zamieszczono wstępne informacje na temat zjawiska aktywnej redukcji dźwięku i jego fizycznych podstaw, wprowadzono podział systemów aktywnej redukcji dźwięku ze względu na różne kryteria oraz opisano kilka przykładowych rozwiązań komercyjnych. W ostatnim podrozdziale sformułowano cel i zakres niniejszej pracy dyplomowej. Ponieważ niniejsza praca obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z akustyką oraz cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, więc dwa kolejne rozdziały poświęcone zostały właśnie tym dziedzinom. W rozdziale 2 opisano podstawowe zagadnienia z dziedziny akustyki pod kątem aktywnej redukcji dźwięku w falowodzie akustycznym. Natomiast rozdział 3 poświęcony został podstawowym technikom cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz tym spośród technik bardziej zaawansowanych, które są stosowane w systemach aktywnej redukcji dźwięku. W rozdziale 4 zawarto opisy algorytmów adaptacyjnych wykorzystywanych w systemach aktywnej redukcji dźwięku. Rozdział 5 zawiera szczegółowy opis opracowanego w ramach niniejszej pracy prototypowego zestawu laboratoryjnego do redukcji hałasu w falowodzie akustycznym. Kolejno opisane zostały wszystkie elementy składowe tego systemu łącznie z oprogramowaniem realizującym algorytmy adaptacyjnej redukcji hałasu w czasie rzeczywistym oraz oprogramowaniem narzędziowym wykorzystywanym w czasie realizacji niniejszej pracy. W rozdziale 6 opisane zostały badania symulacyjne, jakim poddano adaptacyjne algorytmy aktywnej redukcji dźwięku przed przystąpieniem do praktycznej realizacji prototypu laboratoryjnego. Rozdział 7 zawiera wyniki pomiarów skuteczności działania opracowanego systemu przy zastosowaniu różnych algorytmów adaptacyjnej redukcji hałasu dla różnego typu hałasów.

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl