Aktywna redukcja hałasu transformatora energetycznego
 

Konstrukcja opracowanego systemu aktywnej redukcji hałasu transformatora energetycznego oparta została na założeniach uniwersalnego systemu do badań nad aktywną kompensacją parametrów pola akustycznego zbudowanego w Pracowni Aktywnych Metod Redukcji Hałasu. Widok systemu uruchomionego w stacji transformatorowej przy ulicy Oszmiańskiej 20 w Warszawie przedstawiony jest na Rys. 1. Składa się on z urządzenia sterującego wyposażonego w wielokanałową kartę przetworników A/C i C/A, urządzenia umożliwiającego podłączenie elementów pomiarowych i wykonawczych oraz zestawu elementów pomiarowych i wykonawczych.

 

 

Rys. 1 Widok systemu aktywnej redukcji hałasu transformatora

 

Ważnym elementem uzupełniającym wykonanym specjalnie z uwagi na przewidywane warunki pracy systemu aktywnej redukcji (obecność silnych zakłóceń elektromagnetycznych) jest panel zasilania i rozgałęziacza (panel dolny na Rys. 1) w którym zainstalowano układy zabezpieczające oraz filtrujące napięcie zasilania systemu.
Do sterowania pracą systemu wykorzystano uniwersalną bibliotekę klas opracowaną w języku C++ z niezbędnymi wstawkami w kodzie maszynowym procesora i386. Zawarte w niej algorytmy sterujące opracowane pierwotnie do badań nad redukcją hałasu w falowodach akustycznych uzupełnione zostały o algorytmy realizujące kontrolery adaptacyjne dedykowane do zastosowań wąskopasmowych w przypadku, gdy jest możliwe uzyskanie informacji o sygnale kompensowanym z pominięciem przetwornika pomiarowego (np. mikrofonu). Takie podejście umożliwia eliminację problemów związanych z akustycznym sprzężeniem pomiędzy detektorem sygnału kompensowanego i źródłem wtórnym. Opracowano algorytmy adaptacyjne do pracy w trybie dwukanałowym w następujących konfiguracjach:
- jeden mikrofon błędu, jeden element pomiarowy sygnału odniesienia, dwa źródła kompensujące,
- jeden mikrofon błędu, dwa elementy pomiarowe sygnału odniesienia, dwa źródła kompensujące,
- dwa mikrofony błędu, jeden element pomiarowy sygnału odniesienia, dwa źródła kompensujące,
- dwa mikrofony błędu, dwa elementy pomiarowe sygnału odniesienia, dwa źródła kompensujące.

 

Ostatni z wymienionych przypadków dotyczy systemu dwukanałowego zwanego pełnym. Ze względu na wyposażenie systemu w kartę przetworników zawierającą dwa przetworniki C/A możliwa jest realizacja jednego pełnego systemu dwukanałowego. Karta posiada osiem przetworników A/C więc wymienione warianty w miarę potrzeby mogą być rozbudowane w wersje zawierające większą liczbę elementów pomiarowych.

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl