Pasywne metody redukcji hałasu transformatorów energetycznych

 

Zgodnie z powszechnie przyjętymi i sprawdzonymi w praktyce zasadami określającymi kolejność działań podejmowanych w kierunku zmniejszenia hałasu emitowanego do środowiska, pierwszym krokiem powinno być zaprojektowanie jak „najcichszego” transformatora, czyli zmniejszenie hałasu u źródła jego powstawania. Tego typu podejście nie zawsze jest stosowane ze względów technicznych i ekonomicznych. Wiąże się np. ze wzrostem wymiarów geometrycznych transformatora, jego masy, bardziej złożoną konstrukcją, dłuższym czasem wykonania (transformatory energetyczne dużej mocy są często projektowane i wykonywane w pojedynczych egzemplarzach lub bardzo krótkich seriach) i większymi kosztami.
Tradycyjne metody redukcji hałasu wytwarzanego przez transformatory energetyczne polegają na zamykaniu ich w dodatkowych obudowach, izolowaniu pomieszczeń obiektów energetycznych, w których zainstalowane są transformatory, bądź budowie ekranów akustycznych w przypadku gdy transformator emituje hałas do środowiska w przestrzeni otwartej. Najefektywniejszą z wymienionych metod jest metoda pierwsza. Niestety redukcja hałasu wytwarzanego przez transformator energetyczny tradycyjną metodą poprzez umieszczenie go w zamkniętej obudowie nie zawsze jest możliwe z uwagi na:
- wymagania narzucone przez systemy chłodzące,
- konieczność zapewnienia bezpiecznego dostępu do elementów transformatora związanego z czynnościami serwisowymi, naprawami, testowaniem, wymianą elementów (np. bezpieczników) itp.,
- obecność przewodów zasilających dochodzących i odchodzących od transformatora.
Niemożność zastosowania obudowy zamkniętej prowadzi niekiedy do projektowania rozwiązań ograniczających hałas w postaci obudów częściowo zamkniętych ze wszystkimi konsekwencjami takiego podejścia, w szczególności zaś:
- znacznie mniejszą skutecznością, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości,
- zmniejszoną wytrzymałością mechaniczną (np. odpornością na wiatr).
Oczywiście rozwiązania w postaci obudów częściowo zamkniętych, zaprojektowane i wykonane we właściwy sposób spełniają narzucone im wymagania. Jednakże koszty takich instalacji w odniesieniu do transformatorów dużej mocy są bardzo duże, zmniejszając lub niwelując całkowicie walory ekonomiczne w stosunku do bardziej zaawansowanych technologicznie metod aktywnych. Interesujący przykład redukcji hałasu transformatora energetycznego metodami pasywnymi opisano w. Autor obok szczegółowych założeń projektowych przedstawia analizę ekonomicznych aspektów zastosowanego rozwiązania. Wynika z nich, że wykonanie skutecznych zabezpieczeń akustycznych jest bardzo kosztowne i może mieć istotny procentowy udział w ogólnych kosztach inwestycji.

 

© 2002-2004 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy www.anc.pl, www.ciop.pl