Oceny oprogramowania prowadzone w CIOP

 

W badaniach wzięły udział 42 osoby, w tym 27 mężczyzn i 15 kobiet. Średnia wieku wynosiła 22,3 lat, (przedział wiekowy 17 – 39 lat).

 

Badana grupa składała się z dwóch równolicznych (21 – osobowych) podgrup:

 • początkujących
 • profesjonalistów

 

Na podstawie odpowiedzi  kwestionariuszowych stwierdzono, że:

1)      większość badanych miała możliwość stałego wykorzystania komputera

w domu – 81% grupy

w pracy – 90% grupy

2)      większość badanych (95 %) lubiła pracę z komputerem

3)      samoocena umiejętności obsługi komputera wskazała na równomierne rozłożenie umiejętności. Frekwencje ocen w tym zakresie prezentuje wykres 1.

 

Wykres 1. Samoocena osób badanych w zakresie umiejętności obsługi komputera

 


 

W grupie osób badanych sprawdzano również częstość wykorzystywania poszczególnych rodzajów oprogramowania. Najczęściej wykorzystywanym rodzajem oprogramowania były edytory tekstu, które stanowiły główny przedmiot analizy ergonomicznej w niniejszych badaniach. Stopień wykorzystywania poszczególnych rodzajów oprogramowania prezentuje Wykres 2.

 

Wykres 2. Ilość osób wykorzystujących określone rodzaje oprogramowania.


 

 

Jak pokazuje Wykres 2 programami wykorzystywanymi przez największą liczbę użytkowników były:

 • edytory tekstów (41 osób),
 • arkusze kalkulacyjne (30 osób),
 • gry (29 osób),
 • programy informacyjne (27 osób),
 • przeglądarki internetowe (24 osoby),
 • programy graficzne (23 osoby).

Te rodzaje programów komputerowych były wykorzystywane przez ponad połowę osób badanych.

 

Najmniej osób wykorzystywało:

 • programy diagnostyczne (5 osób),
 • programy statystyczne (7 osób),
 • systemy projektowe (9 osób),
 • programy prezentacyjne (9 osób),
 • programy specjalistyczne (11 osób),

 

4)      Poza liczbą użytkowników poszczególnych rodzajów oprogramowania, pytano również o częstość wykorzystywania przez poszczególne osoby. Wyniki w tym zakresie prezentuje Wykres 3. Najczęściej wykorzystywanymi programami były edytory tekstów, przeglądarki internetowe i programy specjalistyczne. 

 
Wykres 3. Częstość korzystania z poszczególnych rodzajów programów komputerowych przez osoby badane

 

 

 

Skala odpowiedzi:

1 – bardzo rzadko

2 - rzadko

3 – od czasu do czasu

4 - często

5 – bardzo często

 

W badaniach prowadzonych w CIOP zastosowano techniki zbierania informacji do subiektywnej i obiektywnej oceny oprogramowania. Podział stosowanych metod przedstawia Tabela 1

 

Tabela 1. Podział metod stosowanych w badaniach

 

Metody obiektywne

- rejestracja pracy użytkownika

Metody subiektywne

- rejestracja opinii użytkownika

Analiza zapisu wideo
czas wykonania zadania
sposób wykonania zadania
analiza błędów użytkownika

Metoda kwestionariuszowa

właściwości programów

zadowolenie z pracy

uciążliwości w pracy

 

Wywiad

uwagi krytyczne

uwagi pozytywne

pytania i wątpliwości