Narzędzia on-line

Interaktywne narzędzia i bazy danych on-line

IRYS

System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego wspomaga przeprowadzanie właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem zagrożeń zawodowych w środowisku pracy.

Narzędzie to jest przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez ogół przedsiębiorstw (różnych sektorów gospodarki), głównie małych i średnich, rzadko wykorzystujących innego typu narzędzia w tym zakresie.

W systemie zawarto algorytmy dokonywania obiektywnej oceny ryzyka zawodowego (na podstawie wprowadzanych wyników pomiarów każdego uwzględnionego czynnika), wprowadzone w ramach oprogramowania interaktywnego serwisu internetowego dla następujących grup czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w środowisku pracy:

 • czynniki chemiczne
 • pyły
 • czynniki biologiczne
 • czynniki fizyczne
 • czynniki uciążliwe

Wykorzystując wprowadzane przez użytkowników dane pomiarowe czynników szkodliwych i uciążliwych, system przeprowadza konieczne obliczenia, a ich rezultaty porównuje z danymi odnoszącymi się do odpowiednich wartości dopuszczalnych zgromadzonych w centralnej bazie danych i na tej podstawie dokonuje obiektywnej oceny ryzyka zawodowego, w skali trójstopniowej, zgodnie z polską normą PN-N-18002.

Po założeniu konta, użytkownik może swobodnie logować się w systemie, używając nazwy konta i hasła oraz korzystać ze wszystkich możliwości udostępnianych przez system.

Sindbad

Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych SINDBAD został opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".

W systemie SINDBAD obecnie udostępnione są (bezpłatnie) zbiory informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

 • czynników szkodliwych (1074 pozycje)
 • środków ochrony indywidualnej (2470 pozycje)
  (stan na dzień 31.10.2019 r.)

Po przetworzeniu przez system SINDBAD wszystkich danych w nim zawartych możliwe jest przeszukiwanie jego zasobów na dwóch poziomach:

 • ogólnym - w taki sposób jakby stanowił on jedną bazę,
 • szczegółowym - umożliwiającym wyszukiwanie informacji w poszczególnych bazach.

System SINDBAD jest wykorzystywany w sieci Instytutu do prezentacji zgormadzonych danych oraz ich modyfikacji przez uprawnione zasoby.

Wersja internetowa systemu, udostępniająca wybrane informacje ze zintegrowanych baz danych w serwisie informacyjnym WWW przeznaczona jest dla użytkowników wyposażonych w przeglądarkę internetową i dowolny system operacyjny.

RISK SCORE

Aplikacja RISK SCORE przeznaczona jest do szacowania ryzyka zawodowego związanego z występowaniem zagrożeń na stanowisku pracy z wykorzystaniem jakościowej metody Risk Score.

Jakościowa metoda Risk Score umożliwia dokonanie oceny zagrożenia na podstawie wyliczonego wskaźnika ryzyka (R) będącego iloczynem trzech parametrów: skutków zagrożenia (S), prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (P) oraz ekspozycji na zagrożenie (E):

R = S x P x E

Interfejs graficzny aplikacji składa się z trzech części (formularzy), które ściśle odpowiadają poszczególnym etapom procesu oceny ryzyka:

 • zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, jego charakterystyką oraz występującymi na nim procesami pracy,
 • identyfikacja występujących zagrożeń na rozpatrywanym stanowisku pracy, powiązana ze sporządzeniem listy zagrożeń,
 • oszacowanie ryzyka zawodowego stwarzanego przez każde zagrożenie wraz z określeniem działań zapobiegawczych.

Na podstawie danych wprowadzonych w pola poszczególnych formularzy, użytkownik ma możliwość wygenerować dokument: "Karta oceny ryzyka na stanowisku pracy" (plik w formacie pdf).

Uwaga
Wprowadzenie informacji na temat stanowiska pracy jest dobrowolne. Dane nie są zapisywane trwale, służą jedynie użytkownikowi aplikacji i zostaną wykorzystane w raporcie będącym podsumowaniem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego metodą RiskScore na stanowisku pracy

Interaktywny serwis internetowy umożliwiający ON-LINE sporządzenie i wydrukowanie dokumentacji powypadkowej

Wprowadzane dane NIE SĄ zapamiętywane (nie ma możliwości ich powtórnego wykorzystywania).

Aktualnie w ramach udostępnionego serwisu można wydrukować następujące rodzaje dokumentów:

- dla wypadku przy pracy:

 • Karta rejestracji wypadku
 • Protokół powypadkowy
 • Karta wypadku (dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę)
 • Statystyczna Karta Wypadku

- dla wypadku w drodze do pracy lub z pracy:

 • Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

- załączniki:

 • Wyjaśnienia poszkodowanego / Informacje uzyskane od świadka wypadku
 • Postanowienie powypadkowe / Polecenie powypadkowe

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez poszczególnych użytkowników serwisu na potrzeby sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Wszystkie wprowadzone przez użytkownika serwisu dane osobowe oraz wygenerowane na ich podstawie dokumenty zapisane w postaci plików *.pdf są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia HTTPS pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Instytutu (nie ma zatem możliwości ich podejrzenia). Dane przesyłane do serwera w ramach specjalnie utworzonej w tym celu sesji nie są nigdzie zapamiętywane a po zakończeniu przez użytkownika danej sesji wraz z daną sesją są usuwane z pamięci serwera.

Zgodnie z postanowieniami RODO Instytut nie jest procesorem, gdyż nie uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników serwisu na potrzeby sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Analiza kosztów i korzyści BHP

W serwisie Analiza kosztów i korzyści BHP zamieszczone są aplikacje przeznaczone do analizy kosztów i korzyści wynikających z wdrażania szeroko pojętych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie posiadające następujące funkcjonalności:

 • Obliczenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Obliczenie kosztów wypadku przy pracy z możliwością wydruku Karty kosztów wypadku przy pracy
 • Obliczenie kosztów choroby zawodowej z możliwością wydruku Karty kosztów choroby zawodowej
 • Obliczenie kosztów bhp ponoszonych przez przedsiębiorstwo z możliwością wydrukowania dokumentu zawierającego dane do analizy relacji kosztów i korzyści bhp (w tym koszty prewencji i koszty świadczeń).

W serwisie Analiza kosztów i korzyści BHP zawarte są m.in. informacje dotyczące:

 • zasad wyliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • przedstawienia poszczególnych składników kosztów wypadków przy pracy oraz sposobu wyliczenia całkowitego kosztu wypadku,
 • pokazania poszczególnych składników kosztów prewencji,
 • prezentacji powiązań kosztów prewencji z poziomem bezpieczeństwa i warunków bhp w przedsiębiorstwie
 • wyjaśnienia pojęcia korzyści wynikających ze stosowania bhp w przedsiębiorstwie,
 • zasad wykonywania poszczególnych rodzajów analiz relacji koszt-korzyść wraz z przedstawieniem celu przeprowadzania zestawień porównawczych.


Irys

System interaktywnej
oceny ryzyka zawodowego

Sindbad

Komputerowy System Integracji
Dowolnych Baz Danych

Logowanie do systemu IRYS
Logowanie do systemu SINDBAD
RISK
SCORE
RISK SCORE
on-line
Dokumentacja
powypadkowa
Dokumentacja
on-line
Analiza kosztów
i korzyści BHP
Wejście
do serwisu