Interaktywne narzędzia i bazy danych on-line

IRYS - System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego

System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego wspomaga przeprowadzanie właściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem zagrożeń zawodowych w środowisku pracy.

Narzędzie to jest przeznaczone do bezpośredniego wykorzystania przez ogół przedsiębiorstw (różnych sektorów gospodarki), głównie małych i średnich, rzadko wykorzystujących innego typu narzędzia w tym zakresie.

W systemie zawarto algorytmy dokonywania obiektywnej oceny ryzyka zawodowego (na podstawie wprowadzanych wyników pomiarów każdego uwzględnionego czynnika), wprowadzone w ramach oprogramowania interaktywnego serwisu internetowego dla następujących grup czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych, występujących w środowisku pracy:

 • czynniki chemiczne
 • pyły
 • czynniki biologiczne
 • czynniki fizyczne
 • czynniki uciążliwe

Wykorzystując wprowadzane przez użytkowników dane pomiarowe czynników szkodliwych i uciążliwych, system przeprowadza konieczne obliczenia, a ich rezultaty porównuje z danymi odnoszącymi się do odpowiednich wartości dopuszczalnych zgromadzonych w centralnej bazie danych i na tej podstawie dokonuje obiektywnej oceny ryzyka zawodowego, w skali trójstopniowej, zgodnie z polską normą PN-N-18002.

Po założeniu konta, użytkownik może swobodnie logować się w systemie, używając nazwy konta i hasła oraz korzystać ze wszystkich możliwości udostępnianych przez system.

SINDBAD - Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych

Komputerowy System Integracji Dowolnych Baz Danych SINDBAD został opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w ramach Strategicznego Programu Rządowego pn. "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".

W systemie SINDBAD obecnie udostępnione są (bezpłatnie) zbiory informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie:

 • czynników szkodliwych, niebezpiecznych oraz uciążliwych
 • środków ochrony indywidualnej (1992 pozycji - stan na dzień 31.10.2021 r.)

Po przetworzeniu przez system SINDBAD wszystkich danych w nim zawartych możliwe jest przeszukiwanie jego zasobów na dwóch poziomach:

 • ogólnym - w taki sposób jakby stanowił on jedną bazę,
 • szczegółowym - umożliwiającym wyszukiwanie informacji w poszczególnych bazach.

Wersja internetowa systemu, udostępniająca wybrane informacje ze zintegrowanych baz danych w serwisie informacyjnym WWW przeznaczona jest dla użytkowników wyposażonych w przeglądarkę internetową i dowolny system operacyjny.

Pozostałe narzędzia

RISK SCORE

Aplikacja RISK SCORE przeznaczona jest do szacowania ryzyka zawodowego związanego z występowaniem zagrożeń na stanowisku pracy z wykorzystaniem jakościowej metody Risk Score.

Jakościowa metoda Risk Score umożliwia dokonanie oceny zagrożenia na podstawie wyliczonego wskaźnika ryzyka (R) będącego iloczynem trzech parametrów: skutków zagrożenia (S), prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (P) oraz ekspozycji na zagrożenie (E):

R = S x P x E

Interfejs graficzny aplikacji składa się z trzech części (formularzy), które ściśle odpowiadają poszczególnym etapom procesu oceny ryzyka:

 • zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, jego charakterystyką oraz występującymi na nim procesami pracy,
 • identyfikacja występujących zagrożeń na rozpatrywanym stanowisku pracy, powiązana ze sporządzeniem listy zagrożeń,
 • oszacowanie ryzyka zawodowego stwarzanego przez każde zagrożenie wraz z określeniem działań zapobiegawczych.

Na podstawie danych wprowadzonych w pola poszczególnych formularzy, użytkownik ma możliwość wygenerować dokument: "Karta oceny ryzyka na stanowisku pracy" (plik w formacie pdf).

Uwaga

Wprowadzenie informacji na temat stanowiska pracy jest dobrowolne. Dane nie są zapisywane trwale, służą jedynie użytkownikowi aplikacji i zostaną wykorzystane w raporcie będącym podsumowaniem przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego metodą RiskScore na stanowisku pracy

RISK SCORE on-line

Dokumentacja powypadkowa

Interaktywny serwis internetowy umożliwiający ON-LINE sporządzenie i wydrukowanie dokumentacji powypadkowej. Wprowadzane dane NIE SĄ zapamiętywane (nie ma możliwości ich powtórnego wykorzystywania).

Aktualnie w ramach udostępnionego serwisu można wydrukować następujące rodzaje dokumentów:

- dla wypadku przy pracy:

 • Karta rejestracji wypadku
 • Protokół powypadkowy
 • Karta wypadku (dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę)
 • Statystyczna Karta Wypadku

- dla wypadku w drodze do pracy lub z pracy:

 • Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

- załączniki:

 • Wyjaśnienia poszkodowanego / Informacje uzyskane od świadka wypadku
 • Postanowienie powypadkowe / Polecenie powypadkowe

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez poszczególnych użytkowników serwisu na potrzeby sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Wszystkie wprowadzone przez użytkownika serwisu dane osobowe oraz wygenerowane na ich podstawie dokumenty zapisane w postaci plików *.pdf są przesyłane za pomocą szyfrowanego połączenia HTTPS pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem Instytutu (nie ma zatem możliwości ich podejrzenia). Dane przesyłane do serwera w ramach specjalnie utworzonej w tym celu sesji nie są nigdzie zapamiętywane a po zakończeniu przez użytkownika danej sesji wraz z daną sesją są usuwane z pamięci serwera.

Zgodnie z postanowieniami RODO Instytut nie jest procesorem, gdyż nie uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników serwisu na potrzeby sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Dokumentacja on-line

Analiza kosztów i korzyści BHP

Aplikacje przeznaczone do analizy kosztów i korzyści wynikających z wdrażania szeroko pojętych działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie posiadające następujące funkcjonalności:

 • Obliczenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • Obliczenie kosztów wypadku przy pracy z możliwością wydruku Karty kosztów wypadku przy pracy
 • Obliczenie kosztów choroby zawodowej z możliwością wydruku Karty kosztów choroby zawodowej
 • Obliczenie kosztów bhp ponoszonych przez przedsiębiorstwo z możliwością wydrukowania dokumentu zawierającego dane do analizy relacji kosztów i korzyści bhp (w tym koszty prewencji i koszty świadczeń).

W serwisie Analiza kosztów i korzyści BHP zawarte są m.in. informacje dotyczące:

 • zasad wyliczania składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • przedstawienia poszczególnych składników kosztów wypadków przy pracy oraz sposobu wyliczenia całkowitego kosztu wypadku,
 • pokazania poszczególnych składników kosztów prewencji,
 • prezentacji powiązań kosztów prewencji z poziomem bezpieczeństwa i warunków bhp w przedsiębiorstwie
 • wyjaśnienia pojęcia korzyści wynikających ze stosowania bhp w przedsiębiorstwie,
 • zasad wykonywania poszczególnych rodzajów analiz relacji koszt-korzyść wraz z przedstawieniem celu przeprowadzania zestawień porównawczych.

Wejście do serwisu