Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemów zapewnienia jakości laboratoriów badawczych i pomiarowych

Kierownik projektu: dr inż. Dariusz Pleban

Streszczenie projektu:

Celem zadania było utrzymanie i zapewnienie rozwoju kompetencji techniczno-organizacyjnych Instytutu w zakresie zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących. Zakres wykonanych prac objął: - opracowanie nowych części ogólnej dokumentacji systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących Instytutu, spełniających wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dot. kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"; -nadzorowanie i aktualizację dokumentacji systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorcujących; -weryfikację procedur badawczych i procedur wzorcowania; -opracowanie nowych procedur badawczych; -opracowanie nowych instrukcji szacowania niepewności pomiarów; -modernizację stanowisk do badań i wzorcowań; -działania korygujące i zapobiegawcze; -kontrolowanie jakości badań i wzorcowań; -przeprowadzanie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania; -utrzymywanie kompetencji pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących. Opracowano, nowe 6. wydanie "Księgi jakości laboratoriów badawczych", "Księgi procedur organizacyjnych laboratoriów badawczych" oraz, nowe, 3. wydanie "Księgi jakości laboratoriów wzorcujących" i "Księgi procedur organizacyjnych laboratoriów wzorcujących", spełniające wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.Wprowadzono także 53 zmiany w "Księdze jakości" oraz 51 zmian w "Księdze procedur organizacyjnych" w ramach doskonalenia systemów zarządzania jakością w laboratoriach badawczych, a w przypadku systemu zarządzania jakością w laboratoriach wzorcujących - po 41 zmian zarówno w "Księdze jakości", jak i w "Księdze procedur organizacyjnych". W wyniku przeprowadzonych audytów przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzono skuteczność wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością i zakres akredytacji został rozszerzony o 58 nowych procedur badawczych, a certyfikat akredytacji został przedłużony do 17 września 2010 r.Jednostka: Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.12.2007