Ośrodek Promocji - Projekty
Streszczenie

Kształtowanie probezpiecznych postaw pracowników i pracodawców poprzez informacyjne kampanie społeczne ukierunkowane na potrzeby wybranych środowisk

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Szczygielska

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było przeprowadzenie informacyjnych kampanii społecznych i podniesienie świadomości społecznej występowania zagrożeń w środowisku pracy i życia człowieka oraz poziomu wiedzy na temat sposobów skutecznej ochrony przed ich skutkami w grupach objętych kampaniami.

W latach 2011-2013 przygotowano i przeprowadzono 4 informacyjne kampanie społeczne: „Bezpieczne miejsce pracy”, „Prewencja wypadkowa”, „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole” i „Przez innowacje do bezpieczeństwa”, w realizację których włączyło się 80 partnerów kampanii. We współpracy z partnerami na terenie całego kraju przygotowano i zorganizowano 116 przedsięwzięć kampanii, w których uczestniczyło ponad 12,3 tys. przedstawicieli przedsiębiorstw z różnych sekcji gospodarki. Ponadto opracowano i wydano 31 materiałów informacyjnych i promocyjnych kampanii, które zostały upowszechnione w nakładzie ponad 41 tys. egz. wśród odbiorców działań kampanii, a także umieszczone w serwisach internetowych kampanii. Prowadzono także współpracę z mediami, dzięki czemu ukazało się prawie 250 publikacji internetowych i prasowych oraz 4 relacje telewizyjne na temat działań kampanii. Opracowano także 4 serwisy internetowe kampanii, które odwiedziło ponad 87 tyś. osób. Przeprowadzone ankietowe badanie skuteczności kampanii pozwala wnioskować, że działania kampanii mogą przyczynić się do poprawy warunków pracy ponad 105 tys. pracowników przedsiębiorstw i instytucji objętych tymi działaniami.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013