Dział Informatyki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie narzędzi informatycznych oraz rozwój serwisów internetowych wspomagających prowadzenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie instrumentarium komputerowego dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, wspomagającego terminowe i efektywne wypełnianie obowiązków w zakresie prowadzenia działań z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania procesu prawidłowej oceny ryzyka zawodowego na większości stanowisk pracy oraz systematycznej poprawy warunków bhp.W ramach zadania zaprojektowano i opracowano strukturę oraz zawartość, a także materiały informacyjne do 3 nowych części istniejącego serwisu internetowego dla mikroprzedsiębiorstw www.mikrofirmabhp.pl, przeznaczonych dla następujących sekcji: przemysł spożywczy - piekarstwo i cukiernictwo, transport samochodowy i obróbka skrawaniem metali.Materiały te zorganizowano w działach: - zestawienia obowiązujących aktów prawnych,- zestawienia obowiązków pracodawcy związanych z zapewnieniem bhp w firmie, zgodnie z obowiązującym prawem,- kalendarz - roczny wykaz obowiązkowych działańpracodawcy w dziedzinie bhp,- informacje opisujące zagrożenia zawodowe występujące w 3 ww. sektorach,- charakterystyka prac związanych z omawianymi sektorami działalności gospodarczej.Nowo opracowane 3 części dołączono do istniejącego serwisu oraz unowocześniono szatę graficzną serwisu, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do wystroju graficznego całości portalu informacyjnego CIOP-PIB.Opracowano również program komputerowy MIKRO-BHP, wspomagający prowadzenie działań z zakresu bhp, przeznaczony w szczególności dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007