Dział Informatyki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie i utrzymanie systemu informatycznego wspomagającego kształcenie na odległość w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii z wykorzystaniem sieci Internet.

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Suchecka

Streszczenie projektu:

Uruchomiono i wdrożono kompletny system informatyczny wspomagający prowadzenie edukacji na odległość z wykorzystaniem sieci Internet, w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Został on uruchomiony w pełnej funkcjonalności z wykorzystaniem komputerowego oprogramowania wspomagającego prowadzenie edukacji zdalnej LearningSpace w wersji 5.01, firmy IBM-Lotus, współpracującego z zewnętrznym systemem relacyjnych baz danych ORACLE 9i oraz opracowanych w CIOP-PIB pakietów edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. System zainstalowano, zoptymalizowano pod względem efektywnej współpracy poszczególnych jego elementów oraz szczegółowo przetestowano. Do systemu wprowadzono multimedialne materiały edukacyjne dwóch dużych cyklów nauczania: na poziomie akademickim i podyplomowym, opracowanych w CIOP-PIB, związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz specjalistycznego szkolenia w tym zakresie dedykowanego pracownikom inżynieryjno-technicznym.

Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004