Ośrodek Certyfikacji Wyrobów - Projekty
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki akredytowanej w zakresie certyfikacji wyrobów pod względem bezpieczeństwa i ergonomii

Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Miareczko

Streszczenie projektu:

Celem zadania było utrzymanie kompetencji Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB do prowadzenia dobrowolnej certyfikacji wyrobów i doskonalenie systemu zarządzania jakością w tym obszarze.W ramach zadania zaktualizowano dokumentację systemu jakości Ośrodka w zakresie wynikającym z dokumentów PCA: DA-01 "Opis systemu akredytacji", wyd 5 z 8.12.2005 r. i DA-02 "Zasady stosowania znaków akredytacji PCA", wyd. 7 z 15.03.2006 r. oraz z zarządzenia dyrektora CIOP-PIB nr 22/2007 z dn. 11.09.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu organizacyjnego CIOP-PIB". Zaktualizowano również zakres akredytacji nr AC 018 ustalony przez Polskie Centrum Akredytacji w 2005 r. pod kątem aktualności norm stosowanych jako dokumenty odniesienia przy prowadzeniu procesów certyfikacji wyrobów.System jakości Ośrodka jako jednostki certyfikującej wyroby w trybie dobrowolnym oceniano poprzez przeprowadzanie raz w roku audytów wewnętrznych oraz przeglądów okresowych. Sprawdzano go i oceniano także podczas audytów zewnętrznych wykonywanych przrz Polskie Centrum Akredytacji.W wyniku działań zrealizowanych w ramach zadania utrzymano akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do certyfikowanych wyrobów. Zakres akredytacji nr AC 018 znowelizowany na dzień audytu (19.06.2007) ze względu na aktualność norm stosowanych do oceny wyrobów został potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji.

Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007