Ośrodek Certyfikacji Wyrobów - Projekty
Streszczenie

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej w zakresie dyrektyw: 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej, 98/37/WE dotyczącej maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz 2000/14/WE dotyczącej urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Miareczko

Streszczenie projektu:

W ramach zadania aktualizowano dokumentację systemu jakości w zakresie wynikającym z wejścia w życie (1.01.2006 r.) nowych rozporządzeń ministra gospodarki, transponujących do prawa krajowego dyrektywy 89/686/EWG, 98/37/WE i 2000/14/WE oraz ze zmian w regulaminie organizacyjnym CIOP-PIB wprowadzonych zarządzeniem dyrektora Instytutu nr 22/2007 z dnia 11.09.2007 r. Dokonano odpowiednich zmian w Księdze Jakości, procedurach systemu jakości oraz w stosowanych przez Ośrodek formularzach, a także w informatorach dotyczących prowadzenia oceny zgodności w obszarze uzyskanej notyfikacji. System jakości Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB jako jednostki prowadzącej ocenę zgodności wyrobów sprawdzano w czasie przeglądów okresowych i audytów wewnętrznych. Przeprowadzone oceny wykazały zgodność systemu z wymaganiami dokumentów odniesienia pod kątem spełniania kryteriów akredytacji i notyfikacji. System jakości Ośrodka oceniany był również podczas planowanych audytów zewnętrznych Polskiego Centrum Akredytacji. Potwierdzono, że CIOP-PIB utrzymuje system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN 45011:2000 oraz jako jednostka notyfikowana jest kompetentny do prowadzenia oceny zgodności w zakresie uzyskanej notyfikacji.

Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007