Ośrodek Certyfikacji Wyrobów - Projekty
Streszczenie

Rozwój kompetencji organizacyjnych jednostki certyfikacyjnej niezbędnych do do notyfikacji w Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 89/686/EWG i 98/37/WE.

Kierownik projektu: mgr inż. Barbara Miareczko

Streszczenie projektu:

W ramach zadania wykonano, m.in następujące prace: opracowano i włączono do dokumentacji systemu jakości 6 nowych procedur dotyczących oceny zgodności dla maszyn i środków ochrony indywidualnej PO-01, PO-02, PO-03, PO-04, PO-05 i PO-06; aktualizowano dokumentację systemu jakości Ośrodka Certyfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB; sprawdzano i oceniąno system jakości Ośrodka Certfikacji Wyrobów i Systemów Zarządzania CIOP-PIB jako jednostki certyfikącej wyroby przez przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz przeglądów okresowych; oceniano system jakości Ośrodka podczas audytów zewnętrznych krajowego orgnu akredytujacego - Polskiego Centrum Akredytacji, co było podstawą do utrzymania akredytacji; zorganizowano szkolenia; uczestniczono w targach oraz współpracowano z jednostkami notyfikowanymi w UE.

Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004