Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Monitorowanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce w aspekcie wymagań Unii Europejskiej.

Kierownik projektu: mgr inż. Grzegorz Dudka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie zasad monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z zasadami przyjętymi na poziomie Unii Europejskiej. Funkcjonujący w Polsce system monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy jest w dużej mierze zgodny z zasadami monitorowania przyjętymi w UE. W pracy skoncentrowano się na dodatkowych elementach, które, włączono do tego systemu, wpłyną na zwiększenie jego zgodności z priorytetami i zasadami przyjętymi w UE.Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski dotyczace kierunków zmian w polskim systemie w celu jego lepszego dostosowania do wymagań systemów europejskich, a także doskonalenia jego funkcjonowania na poziomie kraju.Opracowano projekty nowych elementow systemu monitorowania bhp w Polsce, tj. "Statystycznej karty wypadku przy pracy rolniczej" i "Ankietowego badania warunków pracy". Opracowano także metodologię szacowania zgłaszalności wypadkow przy pracy oraz wyliczania wag dla danych o wypadkach przy pracy przekazywanych do Eurostatu.Opracowana metoda szacowania zgłaszalności wypadkow przy pracy i obliczania wag dla danych o wypadkach przy pracy opiera się na danych pochodzących z "Badania aktywności ekonomicznej ludności"

Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007