Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy - Projekty
Streszczenie

Ocena oddziaływania czynników środowiska pracy na absencję chorobową

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pęciłło-Pacek

Streszczenie projektu:

 

Projekt VI.B.05: Ocena oddziaływania czynników środowiska pracy na absencję chorobową

Okres realizacji:

1.01.2011 – 31.12.2013

Zadanie/etap 3.:

Opracowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych nt. zarządzania ryzykiem zawodowym w celu ograniczania absencji chorobowej. Przepro-wadzenie pilotażowych szkoleń. Publikacja

Główny wykonawca:

dr Małgorzata Pęciłło-Pacek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Hi-gieną Pracy

 

Podstawowym celem projektu była ocena zależności pomiędzy czynnikami środowiska pracy
a absencjąchorobową.Przeprowadzono analizę dostępnych w Polsce danych statystycznych charakteryzujących absencję chorobową oraz dolegliwości zdrowotne związane z pracą oraz analizę danych literaturowych w zakresie oddziaływania czynników środowiska pracy na absencję chorobową. Do najważniejszych czynników wpływających na absencję należy zaliczyć: rodzaj wykonywanej pracy, środowisko pracy, satysfakcję z pracy oraz czynniki ograniczające absencję, takie jak obawa przed utratą pracy, zwłaszcza w czasie zastoju gospodarczego lub kryzysu i kultura organizacyjna, która np. wymaga od członków organizacji obecności w pracy bez względu na uwarunkowania zewnętrzne, w tym chorobę własną.  Na podstawie badań literaturowych opracowano uproszczony model wpływu różnych czynników na absencję chorobową oraz kwestionariusze badawcze. 

 

Projekt VI.B.05. Model zależności pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi a absencją chorobową w przedsiębiorstwach

 

Przeprowadzono badania kwestionariuszowe w 11 przedsiębiorstwach, wśród 250 pracowników produkcyjnych i 100 pracowników biurowych, a także analizy statystyczne, w wyniku których stwierdzono, że istnieją istotne statystycznie zależności pomiędzy absencją chorobową a:

-     liczbą zagrożeń materialnego środowiska pracy wśród pracowników produkcyjnych (zależność dodatnia)

-     zwiększonym obciążenie psychicznym wśród pracowników produkcyjnych (zależność dodatnia)

-     organizacją pracy pracowników produkcyjnych (zależność dodatnia)

-     zadowoleniem wśród pracowników produkcyjnych (zależność ujemna)

-     obecnością chorych pracowników w pracy (zależność dodatnia)

-     możliwością zarażenia się chorobą infekcyjną od kolegów, którzy przyszli do pracy mimo choroby (zależność dodatnia)

-     liczbą odczuwanych dolegliwości w związku z pracą (zależność dodatnia).

Opracowano również model regresji logistycznej dotyczący pracowników produkcyjnych. W modelu tym występują następujące zależności: wzrost wskaźnika narażenia psychospołecznego „zadowolenie” o jeden (zakres wskaźnika: 0-2) powoduje spadek prawdopodobieństwa wystąpienia absencji o 58%, wzrost liczby odczuwanych dolegliwości zdrowotnych o jeden powoduje wzrost prawdopodobieństwa absencji o 34%, wzrost liczby czynników fizycznych, na które narażony jest pracownik o jeden powoduje wzrost prawdopodobieństwa absencji o 15%, wzrost długości stażu na danym stanowisku pracy o jeden rok powoduje wzrost prawdopodobieństwa absencji o 6%.

W badanej populacji odsetek absencji powodowanej warunkami pracy wyniósł 45% absencji całkowitej, natomiast zgodnie z oszacowaniami Eurostatu odsetek ten dla EU wynosi 44% (Eurostat, 2004).

Ponadto w ramach projektu opracowano:

-     listy kontrolne (w wersji elektronicznej) dotyczące warunków pracy i związanej z nimi absencji chorobowej w przedsiębiorstwach

-     materiały szkoleniowe nt. zarządzania ryzykiem zawodowym w celu ograniczenia absencji chorobowej. Materiały zostały zweryfikowane podczas pilotażowych szkoleń nt. „Doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” zorganizowanych dla około 60 przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i firm świadczących usługi w zakresie bhp

-     materiały informacyjne nt. zarządzania ryzykiem zawodowym w celu ograniczenia absencji chorobowej w wersji drukowanej oraz przeznaczone do zamieszczenia w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Wyniki projektu upowszechniono na 5 konferencjach naukowych, 2 spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych oraz na spotkaniu Sieci Regionalnych Ośrodków BHP i Jednostek Edukacyjnych, a także w 2 artykułach naukowych o zasięgu krajowym i w 1 o zasięgu międzynarodowym.Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013