Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Projekty
Streszczenie

Koszty i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej związanej z pracą.

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pęciłło-Pacek

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie metody i narzędzi szacowania kosztów i korzyści działań skierowanych na ograniczanie absencji chorobowej w przedsiębiorstwach. Ponieważ analiza absencji chorobowej związanej wyłącznie z pracą jest trudna bez uzyskania szczegółowych danych na temat jej przyczyn, co wiąże się z koniecznością uzyskania od pracowników lub pracodawcy danych osobowych bądź takich, których pracownicy lub ich przełożeni mogliby z różnych przyczyn nie chcieć ujawnić, przyjęto założenie, że dane zbierane z wykorzystaniem opracowanego w ramach niniejszego zadania narzędzia badawczego będą odnosiły się do całkowitej absencji chorobowej (z wyłączeniem absencji wypadkowej) pracowników. Dodatkowo opracowano kwestionariusz do badań pogłębionych, który umożliwił zbieranie informacji na temat przyczyn absencji chorobowej wśród pracowników. Narzędzie badawcze opracowano w postaci arkusza kalkulacyjnego, który wdrożono w 3 przedsiębiorstwach. Jako potencjalne korzyści wynikające z realizowanych działań rozumiane są możliwości ograniczenia kosztów absencji chorobowej.
Ponadto opracowano wytyczne do szacowania kosztów i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej, w tym absencji związanej z pracą, których celem jest ułatwienie planowania i organizowania analiz ekonomicznych w zakresie absencji chorobowej.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Pęciłło M., Koszty absencji chorobowej i działania ją ograniczające., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9: 12-15., 2012
  2. Pęciłło M., Szacowanie ukrytych kosztów absencji chorobowej., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 10: 13-15., 2013

 Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013